สินค้า : Surface Area and Pore size analyser
 1. Surface Area and Pore size by Gas Sorption
 • AutoSorb
 • MonoSorb
 • QuadraSorb
 • Nova
     2.    Density
 • Pentapyc
 • Ultrapyc
 • UltraFoam
 • PentaFoam
 • Stereopycnometer
 • Multipycnometer
 • Autotap & Dual Autotap
     3.    Pore Size
 • PoreMaster
 • PoroMeter
     4.    Ancillary Degassers

     5.    Chemisorption , TPR/TPD
 • AutoSorb
 • ChemBET PULSAR
 • TPR/TPD
 • ChemBET TPR/TPD

     6.    Water Vapor Sorption

 • Aquadyne DVS

     7.    Zeta Potential

 • zetareader

Please Click Link to find Details : http://www.quantachrome.com/instruments.html