Koncentrációs gyakorlatok

1. Szavak visszafelé olvasása: Ebben a gyakorlatban minden szót visszafelé kell olvasni, de szöveget normálisan balról jobbra. Ez a gyakorlat többek közt a hadarás leküzdésére is jó.

A nogáliv am 511 nabsoráv ráj ittaladlöf. er-0502 a dlöf kaniókal adamrahték ókalsoráv zsel, ima a tsédekelzökgemöt si jú kosávíhik éle ajtíllá. A sroyg űmetü sádosaisoráv ynokétah, sogásadzag sé men nabrosóslotu őlémíktezeynrök isédekelzök teközökzse leynégi. A órtem lüvíkgésték za sezssö lüzök a bbaynokétahgel. A űrezsrok keynévlerezs ráka 05 reze trebme si kesepék inatíllázs ntéknáró, s kizset tze a nabbósclogel. Kizetél yge ótatum, za .nú kétréneyge-mmargolik-nizneb, ylema nájpala nasagamynorot a órtem tezev. Yge arsatu evtítev a órtem nebétese 84 tretémolik tehel innetgem iyngésyge kétréneyge-nizneb nárá, lazssub ta-83 lavótua tnozsiv kasc te-91. Kezednim nájpala őtehtré, ygoh a űrezssánabbor sádosaisoráv ttaim a caipórtem seterégí ővöj éle zén, nesönölük nabáiszá. lm mes ajtíynozíb tze nabboj, tnim za, ygoh a gáliv bbazssohgel, 02 seretémolik nesejlet tlázitamotua alanovórtem si tti nabrúpagnizs kidökűm. S tti lüzsék yge gém bbazssoh a 33 mk úzzsoh órtemrök, teylema a itsepadub se-4 órtem tieynévlerezs si ótíllázs aicnarf motsla géc tízsék. lm bböt, nödlöfiaht, nabkokgnab tö vé ttala tö jú talanov kenzevret. A aicnrf géc nabrúpagnizs ödekelzök siloportem iajicsok a gáliv kiyge bbűrezsrokgel zohájdálasc-ynévlerezsórtem kanzotrat. Keűrezsdnerludom, ima tza itnelej ygoh 08 nabkélazázs ttotísoynávbazs lőbkezsértakla kanllá, sé nesejlet a őlednergem erieynégi kótahbazs. A kiscok egésselézs 6.2 sé 2.3 retém ittözök tehel, 61 sé 52 retém ittözök a kiscok agásúzssoh, ed ótahtatzotláv za kótaj amázs sé esézeylehle, a őslük sé ősleb njázid. Za izagi ynávtatum nabnoza a keynévlerezs sejlet agástlázitamotua. Otezev lüklén kendökűm a tah lóbiscok óllá 831 retém ússzoh keynévlerezs, keylema atnopan bböt ntim 622 reze trebme kanatíllázs. Kascmen a kotanov, ed za túgala si ltánoicídnokgél, sé a kótjanorep kasc rokka kanlíyn ik, rokima a tanov za arsámmollá tré. Yge lóbtnopzökótíynári kizrőnelle za zsége trezsdner. Za seteleygü rescépzsid a nokonorep sé a nabkiscok ttezeylehle nokáremak tá izrőnelle a tamlagrof, sé gésküzs nétese ebzök si dut inzoktava.

2. Függőleges olvasás: Olvassuk a lenti szöveget oszloponként lefelé haladva.

Függőleges olvasás, logopédia


Olvassuk el a lenti szövegeket a megfelelő helyen szóközök és központozások használatával!

Ahomoktövistitkai

aligakadmégolyanszélesenelterjedtbogyóscserjemintahomoktövismégisaligismerjükpedigabog
yójakülönösenértékeskivételesenmagasC-vitainin-
tartalmánálfogvasőtegysorbetegségkezeléséreiskitűnőenalkalmas

Eredete, élőhelye

ahomoktövistEurópábanésAzsiábanévszázadokótaalkalmazzákétkezésiésgyógyászaticélokraaz
atlantipartokonésanagyobbfolyainokhomokdűnéinlionosdemegtalálhatóazeurázsiailigeterdökfo
lyóknientiárterébenisahomoktövisrégebbentöbbhelyenelőfordultMagyarországonisfőlegaSziget
közbenvoltaknagyobbligeteimostanábanazonbanegyedülÚjpesthatárábanélnektermészetescsop
ortjaiahomoktöviscserjevédettnövényeszmeiértéketízezerforintahomoktöviskétlakiszélporoztan
övénytennésenarancssárgabogyóatermésalakjatojásformájú7-9
minátmérőjűegyinagvi'iagyümölcslevesesvékonyhéjúahéjszíneasárgátólanarancsvörösigterjedte
rméseaugusztuselejétőlszeptembervégéigérikbeilyenkormégkesernyéssavanykásdehamegcsípte
adérédesséésfogyaszthatóváválikgyümölcsételsősorbanfeldolgozvaésnemnyersenfogyasztják

Ókori gyógyszer

márazókorbanmegfigyeltékhogyahomoktövisbogyóiéslevegyógyítóhatásúagyümölcsgazdagszé
nhidrátokbanfehérjébenszervessavakbanaminosavakbanésvitaminokbankiemelkedőaC-
vitamin-tartalinamelyacitroinC-vitamin-
tartalmánaktízszereseahomoktövisgyümölcsébenlevőC-
vitaminkoncentrációjamagasabbinintazeperkivinarancsparadicsomsárgarépaésgalagonyagyüm
ölcsébenahomoktövisbogyóazonbannemcsakinagasC-vitamin-
tartalinamiatthasznoshiszentartalmazmégvízbenoldódóB-vitarnintzsírokbanoldódóA-
provitainintésE-vitamintsőtkalciumhozkötődősavakatisahomoktövisE-vitamin-
tartalmanagyobbmintabúzakukoricaésszójababE-vitamin-
mennyiségeabogyónakamagjaishasznosmiveldietetikaiszempontbólfontoszsírosolajatistartalma
z


Comments