Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt. Steun ons!

"WIJ HET VOLK" verzoeken tot het herstel van de Belgische Grondwet 1944, niet om de Grondwet omver te werpen maar om die genen die de Grondwet voorkomen omver te werpen.

Schendingen van wetten en regelingen dienen direct te worden aangepakt, zodat onrecht, discriminatie en huidige sluipmoordende genocide tot het verleden behoren, en mensenrechten wederom gerespecteerd worden. "Iedere overheid, officier of ambtenaar" die in uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de Procureur des Konings en dient daarbij de Grondwet te respecteren. 

Wij Het Volk verzoeken dan ook om kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.


Om deze reden verzoeken "Wij het Volk"
 aan de Belgische federale overheid gericht te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide " Politiek testament" zoals de Grondwet voorziet, en wel op grond van de volgende feiten:

verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 (ontvangstbevestigingaan de Belgische Federale Overheid (zie productie 1) met aanvullend verzoekschrift d.d. 19 april 2013 (ontvangstbevestigingaan de Belgische Federale Overheid (zie productie 2).

Laten "Wij Het Volk 99%" hen niet langer bevechten, maar de Archonten en hun "Elite 1%" vergevingsgezind een veilige aftocht bieden zodat ook zij afstand kunnen doen van de besmette erfenis die ze door de eeuwen heen verworven hebben om vervolgens samen met het volk te werken aan een mooiere planeet waarin niet het ego maar de ziel kan groeien.

Deze tot stand gekomen dictatuurvanwege illegaal en ongrondwettelijk overeengekomen verdragen en wetten, gefinancierd d.m.v sluipmoordende massavergiftiging tegen hoge winsten en geldschepping uit het niets, op basis van een leenovereenkomst is niet ingebed in de wet. 

Overheden moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving, waarvoor de aansprakelijkheids-stelling en oplossingen zijn afgeleverd bij de Federale Overheid. Geen loze brief, maar een officieel verzoekschrift waar vervolg aan gegeven zal moeten worden zoals de Grondwet voorziet. Elk Kamerlid en Senator moet een eed afleggen, in één van de drie landstalen. Die eed luidt: 

° Ik zweer de Grondwet na te leven 
° Je jure d'observer la Constitution
° Ich schwöre, die Verfassung zu beachten.

Het zijn juist de EU en de VS die met behulp van de NAVO al maar liefst vanaf 7 mei 1945 “illegaal” en “onwettig” hebben gehandeld door vanaf die tijd geen uitvoering te hebben gegeven aan het op 25 januari 1944 gesloten “politieke testament” van Koning Leopold III van België. In dit “politieke testament” heeft Koning Leopold III letterlijk het volgende geschreven (zie productie 3):

8. De buitenlandse en koloniale politiek
https://sites.google.com/site/bestandenfotos/political-testament-of-king-leopold-3

Inzake het internationale statuut eis ik in naam van de grondwet dat België in zijn volledige onafhankelijkheid zou worden hersteld en dat het geen verbintenissen of akkoorden met andere staten zou aanvaarden, van welke aard ook, dan in volledige soevereiniteit en mits de noodzakelijke tegenprestaties.

Ik houd er ook aan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de banden tussen de kolonie en het moederland.

Ik herriner er bovendien aan dat volgens de grondwet een verdrag geen enkele waarde heeft indien het niet de koninklijke handtekening draagt.


Leopold, Koning der Belgen,

gevangene in het kasteel van Laken

voltooid op 25 Januari 1944


Door alsnog uitvoering te geven aan het testament zoals de Grondwet voorziet kunnen de mensenrechten en democratie binnen Europa als ook de rest van de wereld zonder oorlog hersteld worden. 

Hierbij zullen Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (V.N.) en Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) bevrijd worden en genoodzaakt zijn te handelen volgens de grondwet zoals uiteengezet in bijgevoegde verzoekschriften.

Grondwettelijk verplicht om de
valse vlag ecologische vernietiging te herstellen, valse vlag terreur en onethisch illegaal gevoerde oorlogen te stoppen, echte vrede, welzijn en welvaart te promoten als fundering van onze samenleving
ongeacht van welke afkomst zoals de grondwet eist en de Neurenberg principes verduidelijken.

Pleidooi van 5 januari 2012 aan Arbeidsrechtbank te Gent schept duidelijkheid!

Op 7 mei 1945 werd koning Leopold III bevrijd door het Amerikaanse leger. Hij wilde meteen terugkeren naar België. Bij de terugkomst van koning Leopold III zou dat betekenen dat vanaf dat moment uitvoering had moeten worden gegeven aan zijn op 9 september 1944 aan Premier Hubert Pierlot en aan Paul-Henri Spaak overhandigde “politiek testament”, waarmee naar buiten zou komen:

° dat de ministers in de regeringen Pierlot V, Pierlot VI en Van Acker I door regent Prins Karel zijn benoemd op grond van een door Prins Karel op 21 september 1944 afgelegde grondwettelijke eed overeenkomstig een door Pierlot en De Schryver bijgewerkte en vertaalde boodschap in strijd met de Belgische Grondwet. 

° dat overeenkomstig zijn “politiek testament” alle door de Belgische regering tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen gesloten verdragen moesten worden verworpen, waaronder de buiten koning Leopold III om door Paul Henri Spaak op 21 oktober 1943 en 5 september 1944 tussen Nederland, Belgie en Luxemburg gesloten Monetaire - en Douane-overeenkomst.

Dit mocht nooit aan het licht komen. Daarom mocht koning Leopold III niet terugkeren naar België. Dit te meer dezelfde Paul-Henri Spaak in de regering Van Acker I de verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken was. Paul-Henri Spaak werd internationaal bekend toen hij in 1946 de eerste president van de Verenigde Naties werd en vervolgens secretaris generaal bij de NAVO.

Na 8 mei 1945 werd koning Leopold III door met name Paul-Henri Spaak, in de regering Van Acker I, zwaar onder druk gezet en werd van hem geëist dat hij enkel als koning kon terugkomen als hij bereid was om hulde te brengen aan de geallieerden. Dit gaf zoveel druk op koning Leopold III dat hij kort daarna na een onderhoud met Prins Karel, Achille Van Acker en Paul Henri Spaak heeft laten weten dat hij zijn terugkeer naar België om gezondheidsredenen uitstelde.

Op 14 juni 1945 liet Leopold III dan weer weten dat hij als koning wilde terugkeren naar België. De regering Van Acker zag het echter niet zitten daar de verantwoordelijkheid van te dragen en bood haar ontslag aan, een ontslag dat door de regent geweigerd werd. Ondertussen probeerde de koning een nieuwe regering te vormen - wat mislukte - en aan te dringen op het organiseren van een volksraadpleging.

In juli 1945 besliste het parlement dat een terugkeer enkel mogelijk was als de Verenigde Kamers een einde stelden aan de onmogelijkheid tot regeren. De terugkeer werd dus afhankelijk gemaakt van een parlementsbeslissing die in strijd met de Belgische Grondwet tot stand is gebracht.

Vanaf 2 augustus 1945 hebben zich de regeringen Van Acker II, Spaak II, Van Acker III, Huysmans I, Spaak III, Spaak IV, G. Eyskens I en Duvieusart I gevormd. Regent Prins Karel heeft alle ministers in al die kabinetten benoemd in strijd met de inhoud van het “politiek testament” van Leopold III. Als gevolg daarvan hebben ook deze acht regeringen door toedoen van de regering Pierlot in Londen geen uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van Leopold III.

Op 20 juli 1950 hebben bijna 58 procent van de Belgen gestemd voor terugkeer van koning Leopold III. Het parlement heeft de goedkeuring gegeven aan de terugkeer van Leopold III, wat betekent dat zodra Leopold III zich op Belgisch grondgebied bevindt hij ingevolge de Belgische Grondwet de koning is en prins Karel regent af is.

Op 22 juli 1950 kwam koning Leopold III aan op het militaire vliegveld van Evere. Vanaf dat moment werd de Belgische federale overheid uitgeoefend door:

° Koning Leopold III
° Premier Jean Pierre Duvieusart, regeringsleider van België. 
° Paul Struye, Voorzitter van De Senaat;

Ook vanaf dat moment is het “politiek testament” van Leopold III Grondwettelijk van kracht geworden. Alle Belgische federale overheden van na die tijd kunnen dat niet meer veranderen en hebben door geen uitvoering te geven aan het “politiek testament” van Leopold III in ernstige mate de Belgische Grondwet overtreden.

Op 1 augustus 1950 wordt koning Leopold III gedwongen om afstand te doen van de troon voor zijn zoon Boudewijn.

Op 11 augustus 1950 legde Boudewijn de eed af en volgde prins Karel op onder de titel van koninklijke prins. Dat staat in de Belgische geschiedenisboeken. Prins Boudewijn kan prins Karel op 11 augustus 1950 niet hebben opgevolgd, want prins Karel was vanaf 22 juli 1950 geen regent meer. Dit betekent dat na 11 augustus 1950 niet prins Boudewijn de koning was maar dat dit nog steeds Leopold III was. Dit betekent ook dat Koning Leopold III ingevolge de Belgische Grondwet tot aan zijn dood op 25 september 1983 koning van België is gebleven. De Belgische federale overheden vanaf 22 juli 1950 tot aan de dood van Leopold III waren Grondwettelijk verplicht om uitvoering te geven aan het “politiek testament” van Leopold III wat zij niet hebben gedaan.

Het op deze wijze uitschakelen van de Belgische Grondwet heeft van België, van de Benelux-Unie, van de Europese Unie (EU) als ook de VS en andere bondgenoten een grote oligarchie gemaakt waarin enkel de allerrijksten de dienst uitmaken. Daarin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat het Europees Parlement en het hoofdkantoor van de NAVO zijn gezeteld in België, het Europese Hof in Luxemburg en het Internationaal Gerechtshof in Nederland.

Waarvoor het volgende formeel verzoekschrift d.d. 21 juli 2011 aan het Europees Hof te Luxemburg, tegen de Nederlandse staat (zie productie 4) met toegevoegd formeel schrijven d.d. 8 augustus 2011 aan het Europees Hof Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg t.a.v. griffier Emmanuel Coulon (zie productie 5) wat tot op heden niet in behandeling is genomen.

Deze oligarchie van de allerrijksten heeft vanaf 7 mei 1945 vanuit de EU en VS diverse illegale oorlogen gefinancierd als ook sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners, als ook een grootschalige grensoverschrijdende drugcriminaliteit, met miljarden dodelijke slachtoffers als gevolg in geval door het Internationaal Gerechtshof in Nederland niet direct wordt ingegrepen. Ter onderbouwing daarvan verwijzen wij u naar: 

° ons verzoekschrift d.d. 26 juli 2012 aan het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. voorzitters R. Henneuse (F) en M. Bossuyt (N), Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België) (zie productie 6);

° onze aanvullende memorie d.d. 3 oktober 2013 aan het Belgische Grondwettelijke Hof t.a.v. griffier F. Meersschaut van het Belgische Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, B-1000 – Brussel (België) (zie productie 7);

° ons verzoekschrift d.d. 10 juni 2013 aan de Belgische Staat, namens deze Minister van Justitie Annemie Turtelboom en de Europese Commissie, namens deze Eurocommissaris Karel De Gucht (zie productie 8);

° onze op 9 september 2012 bij Belgisch federale procureur des konings Johan Delmulle, parket Brussel, gedane strafaangifte op grond van de Genocidewet tegen Nederland en de Europese Unie (zie productie 9);

° onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Voorzitter José Manual Barosso van de Commissie van de Europese Unie afgegeven aanvullende klacht op de eerdere klacht d.d. 29 mei 2006 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (zie productie 10);

° onze bij brief d.d. 20 oktober 2011 aan Secretaris Generaal Anders Fogh Rasmussen van de NAVO gedane sommatie om te stoppen met het lozen van giftige kankerverwekkende stoffen vanuit vliegtuigen zonder daarvoor vereiste lozingsvergunning (zie productie 11);

° ons verzoekschrift d.d. 18 maart 2014 aan “De Belgische Staat” vertegenwoordigd door ViceEerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet om opdracht te geven dat alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, waaronder het Benelux-verdrag en de Europese verdragen, alsnog moeten worden getoetst aan de Belgische Grondwet door het Belgisch Grondwettelijk Hof (zie productie 12);

Bij briefd.d. 22 april 2013 hebben wij daarover de Vereniging voor de Verenigde Naties in België op de hoogte gebracht met het verzoek de Verenigde Naties daarvan onverwijld in kennis te stellen, waarna het proces kan worden opgestart om alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen door het Belgisch Grondwettelijk Hof te laten toetsen aan de Belgische Grondwet, waarmee alsnog uitvoering is gegeven aan het “politieke testament” van koning Leopold III (zie productie 13).

Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld, Nieuwe Economie geruisloos te laten verlopen moeten wij elkaar vergeven, van in het verleden gemaakte fouten leren en de handen in elkaar slaan om vanuit bestaande structuren en netwerken (zoals de Verenigde Naties) te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Omdat de Belgische koning Philip na het afleggen van zijn eed op 21 juli 2013 de Grondwettelijke plicht heeft tot het naleven van de Belgische Grondwet hebben wij hem in onze brief d.d. 26 februari 2014 verzocht om, samen met paus Franciscus vanuit de Heilige Stoel, uitvoering te geven aan bovengenoemd “politieke testament” van zijn grootvader Koning Leopold III (zie productie 14)

Bij e-mail van 11 februari 2014 kreeg No Cancer Foundation te Hasselt vanuit het Internationaal Gerechtshof in Den Haag het verzoek om hierover bij hen een klacht in te dienen in de Engelse taal. Bij brief d.d. 21 februari 2014 hebben wij Belgisch federale procureur des konings Johan Delmulle verzocht om ons daarin te ondersteunen met het toewijzen van een advocaat en een tolk op kosten van de Belgische Staat (zie productie 15). Het antwoord op dit verzoek hebben wij nog niet ontvangen.

Ondergetekende rechtspersonen richten dan ook aan de V.N. in New York en het ICC in Den Haag het nadrukkelijke verzoek om deze klacht van 22 maart 2014 gericht aan de Verenigde Naties (V.N.) (zie productie 16als ook het Internationaal Gerechtshof (ICC) alsnog in behandeling te nemen en ons dat per email schriftelijk te bevestigen. (zie productie 15).

Tevens verzoeken wij u om op grond van bovengenoemde feiten zo spoedig mogelijk te beslissen:

dat alsnog uitvoering moet worden gegeven aan het politiek testament” van Belgisch koning Leopold III, wat inhoudt dat alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen, waaronder het Benelux-verdrag en de Europese verdragen, maar ook het Handvest van de Verenigde Naties, moeten worden getoetst aan de Belgische Grondwet van 1944 door het Belgische Grondwettelijk Hof.

Aanvullend en onderliggend bewijsmateriaal inzake overheidscriminaliteit tegen het NCF & EKC.

In afwachting van de bevestiging van de ontvangst van onze officiële klacht(en), per email aan No Cancer Foundation te Hasselt, waarbij aan ons kenbaar is gemaakt dat deze klacht(en) in behandeling zijn genomen, verblijven wij;

Erik Verbeek                                                                 No Cancer Foundation vzw
Seovacki Put 26,                                                           Voor deze
34550 Pakrac, Kroatië                                                   Erik Verbeek, penningmeester

                                

Ad van Rooij                                                                  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Hazendansweg 36A,                                                      Voor deze
3520 Zonhoven                                                              Ad van Rooij, zaakvoeder

“Het woord ‘geheimhouding is iets waar we een afkeer van hebben in een vrije en open samenleving; en we verzetten ons als volk inherent en historisch gezien tegen geheime genootschappen, geheime eed, en geheime procedures.”

Want we verzetten ons wereldwijd tegen een monolithische en meedogenloze samenzwering die voornamelijk gebaseerd is op verhulde bedoelingen voor het uitbreiden van haar invloedsgebied gebaseerd op infiltratie in plaats van invasie, op omverwerping in plaats van verkiezingen, op intimidatie in plaats van vrije keus, op guerrillastrijders  s ’nachts in plaats van legers overdag. 

Het is een systeem waarin enorme menselijke en materiële middelen ingelijfd zijn in de aanleg van een strak samengevlochten, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligence, economisch, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. 

De voorbereidingen zijn geheim en zijn niet openbaar. 

De blunders worden verborgen en staan niet op de voorpagina.

Tegensprekers worden tot zwijgen gebracht en worden niet geprezen. Er worden geen vragen gesteld over uitgaven. Geruchten worden niet verspreid. Geheimen worden niet onthuld.

Geen enkele president zou een openbaar onderzoek van zijn programma moeten vrezen, want door zijn onderzoek komt begrip. En vanuit dat begrip komt er ondersteuning of verzet, en beide zijn nodig.

Ik vraag jullie, de pers niet om de regering te steunen, maar ik vraag om jullie hulp bij de enorme taak van het informeren en waarschuwen van het Amerikaanse (Europese) volk. Want ik heb het volste vertrouwen in de reactie en toewijding van onze burgers wanneer ze volledig op de hoogte zijn.

Deze regering is voornemens openhartig te zijn over haar fouten. Want zoals een wijs man ooit zij: een vergissing word pas een fout als je weigert het te corrigeren.

Wij hebben de bedoeling volledig de verantwoordelijkheid voor onze fouten te nemen. En wij verwachten van jullie dat wij gewezen worden op onze vergissingen.

Zonder discussie, zonder kritiek kan geen enkele regering van een land slagen en kan geen enkele republiek overleven. Dat is waarom de wetgever Solon uit Athene (600 voor ChR.)besloten heeft dat het voor iedere burger een misdaad is, om strijdpunten opzij te zetten!

Want het is niet langer ver weg en buitenlands, maar dichtbij en lokaal. En zo is het ook voor de pers, de recorder van de daden van de mens, de bewaarder van zijn geweten, de koerier van zijn nieuws dat we zoeken voor ondersteuning, ervan overtuigd dat met jullie hulp, de mens zal worden wat hij was voorbestemd te zijn: -vrij en onafhankelijk-  (J.F. Kennedy)http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015:
Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
Heden vervangen door Sophie Wilmès