NEPALI BERGEN SOCIETY(NEBERS)

नेपाली बर्गेन समाज(नेबर्स)


प्राप्त लेख-रचनाहरु

यस स्तम्भमा पाठकहरुवाट पठाईएका लेख-रचनाहरु प्रकाशित गरिनेछ। यदि तपाईहरुसंग कुनै किसिमका रचनाहरु भएमा हामीलाई पठाई सहयोग गर्नु हुनेछ् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।   

बर्गेनको हिमपात र सल्लो

d /f] 5fqfjf;

‰ofnaflx/ sf]dfdf nDk;f/ hgj/L

lxdkftkl5

e"uf]ndf lylu|Psf] ;]tf] tGgf–cft+s

5}g hLjgsf] afFsL /Ë

kl/ro ;f/fsf] Psd'i7 …Zofd–Zj]tÚ

em'lNsGgg\ st} r/fx?

;'lgGgg\ st} kbrfkx?

b]lvGgg\ st} x]gl/sx?

6'lKnGgg\ st} ;f]Ghfx?

l/Qf]–l/Qf]

dfofn'af6 5'l§Pkl5sf] l/Qf]

lxpFn] d]6]sf] af6f] l/Qf]

cfFk"m l/lQPkl5sf] l/Qf]

htftt} :vlnt Zj]t–zf;gsf] d …ujfxLÚ

cfFvf afn]/ Og;f]lDgofdf

kf]n]sf] cfn'em}+ plbgL lxF8]5' ;fd'Gg]sf] jg

– 5 ls st} Ps d'l7 hLjg afFsL <

ujfxL x'g'

t/ arfpg s;}nfO{ g;Sg'sf] ckh;L r'n]+;Ln] /]6\of] d]/f] dg

cxF 5}gg\ st} ;f;x? Û

5}gg\ st} cf;x? Û

t/ cln k/

cjz]ifx?sf] a'OFundfly

PSnf] r'lnPsf] 5 ;Nnf]

cfUnf] 7f]s]/ hLGb\uLsf]

g km]¥of] p;n]

– slxNo} /Ë

g ljlgdo u¥of] p;n]

– slxNo} cl:tTj

;f/f l5d]sLx?

GffËf hf]uLem}+ 5g\ u'dfP/ kftx?

l;hgsf] g"g afb}{}

cfzfd?em}+ cwd/f] afFr]sf5g\

t/ PSnf]

;Unf] w"kL

afFr]sf]5

cl:jsf/]/ lxdkftsf] jr{:jnfO{

zfob

lhpg'sf] xs x:tfGt/0f ug{ csf]{ k':tfnfO{

Rofk]/ Pp6f jlxvftf

cxf Û ;s]sf] eP d}n] l;Sg paf6

– …lhpg'sf] ;fy{stfÚ Û

चन्द्र घिमिरे

धरान, हाल: बर्गेन नर्वे

मार्च  १७, २००७, शुक्रवार 

मेरो सपनामा एउटा देश थियो

मेरो सपनामा एउटा देश थियो

त्यस्तो देश्, जहाँ

म बुद्दलाई शिरानी हालेर निदाउथेँ  

हिमालदेखि तराई सम्म

लेक देखि बेसी सम्म

बुद्दकै पाइताला टेक्थेँ ।

 

भृकुटिको न्यानो स्पर्स् थियो म सँग

सति, साबित्री, सिताको गरिमा थियो म सँग ।

राम राज्य गर्थ्यो

र कृष्ण जीवन बाच्थ्यो ।

 

राज्य त्यही थियो

जहाँ

आँखाहरु स्वयम्भु हेर्थे

र सगरमाथा आत्मामा चुलिन्थ्यो

क्षितिजमा टिस्टा समेटिन्थ्यो

र अगालोमा काङ्गडा बेरिन्थ्यो ।

 

राज्य त्यही थियो

जहाँ हत्केलामा सिर्जनाहरु फुल्थे

र पाइतलाहरु गौरबको यात्रा हिड्थे ।

 

साँच्ची, सपनाकै आकाश रहेछकि त्यो

जहाँ परेवाहरु मनोकाङ्क्षे बेग मार्ने गर्थे

जीवन शन्देश लिएर ।

 

त्यस्तो देशमा बाच्ने सपना थियो

मेरो सपनामा एउटा त्यस्तै देश थियो ।

कृपेश श्रेष्ठ : बर्गेन्, नर्वे

तिम्रो सम्झना

e'Ng ;lsg lk|o ltd|f /;fPsf gog

tL cfFz'sf xf/nfO{

cfFvfsf] gfgLdf x/kn b]lvg]

ltd|f] lgbf]{if cg'xf/nfO

;do 3l;|b}5 s5'jfsf] rfndf

dlxgfem}+ nfU5 x/]s If0f

s;/L la;F' lk|o dfq ltd|f] ;Demgf

ag]sf] 5 d'6'sf] w8\sg .

 

/x/ lyof] jf lyof] afWotf

PSn} 6]s]] ljb]zLsf] cfFug

t/ lsg xf] ;}of}+ ;'vdf klg

/dfpg ;s]sf] 5}g of] dg .

;]tf] lxpFsf] kqleq nf;sf] y'k|f]em}+

nfUb5 of] la/fgf] zx/

lg/; 5 hLjg ltdLlagfsf]

pbfzL of] dgdf rf/} k|x/ .

 

vf]Hb5' ltd|f dfofn' xftx?

oL k/]nL leh]sf] a]nf

;'g]em}+nfU5 ltd|f] dw'/ af]nL

of] dg clt b'v]sf] a]nf .

;kgLdf dfq} kfpF5' cfk'mnfO{

ltd|f] Gofgf] cFufnf]df

lgotLn] vf]:of] tL ;'vL lbg

jf km;] d[ut[i0ffsf] hfnf]df .

 

nIdL bQ snf}gL

HOME

About the Society

Executive Committee

Members

Editorial Board

Photo Blog

 << लेखरचनाहरु

Our Activities

Almuni in Nepal

 

कविता तथ लेख-रचनाहरु पठाई सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरुलाई समाजको तर्फबाट धन्यवाद टक्रयाउँदछौ र भविष्यमा अझ राम्रा कविता तथा लेख-रचनाहरुको अपेक्षा गर्दछौ।

- नेपाली बर्गेन समाज