30 sept 2014 - Kartlegging av den norske havbunnen gjennom MAREANO-programmet

Post date: 1 sept. 2014 11:39:15

Seniorforsker Pål Buhl-Mortensen fra Havforskningsinstituttet gjester BGF tirsdag 30. september for å fortelle om høydepunkter fra MAREANO-programmet (www.mareano.no).

Tittel: Kartlegging av den norske havbunnen gjennom MAREANO-programmet

Tid: 17:00-17:45

Sted: Auditoriet i midtbygningen, 2. etasje Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Etter foredraget (ca 45 min) blir det servering av fiskesuppe med brød og drikke i kantinen. Dette er gratis for medlemmer, og koster kr 50,- for andre (inkludert en enhet drikke).

Registrer deg her for å bli medlem i BGF, og få reduserte priser på våre arrangementer.

Send en epost til knutfd@met.no innen fredag 26. september om du vil være med på foredraget og/eller maten etterpå.

Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen!

English:

Senior scientist Pål Buhl-Mortensen from IMR (www.imr.no) is visiting BGF Tuesday 30 September, to show us some highlights from mapping of the Norwegian seafloor within the large MAREANO programme (www.mareano.no).

The talk is free and open for everyone, and will be given in English.

After the talk, fish soup with bread will be served in the canteen. This is free for members, and costs 50,- for non members (including one unit of drink).

Please registere here to become BGF member, and enjoy reduced fee on some of our events.

Send an email to knutfd@met.no within Friday 26 Sept if you would like to join the talk and/or the food afterwards.

Both members and non-members are welcome!

Sammendrag (Norwegian only):

Kartleggingsprogrammet MAREANO (Marin AREAldatabase for Norske havområder) startet i 2005 som et viktig redskap i utviklingen av forvaltingsplanen for Barentshavet. MAREANO kartlegger dybde og terreng, sedimenter, bunnhabitater, artsmangfold og forurensning i sedimentene. Programmet er et flerfaglig samarbeid mellom Havforskningsinstituttet (HI), Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og Kartverket sjødivisjonen (SKSD). I tillegg til å samle inn nye data samlet eksisterende informasjon integrert på webportalen www.mareano.no. Gode videoopptak av havbunnen er et viktig materiale i kartleggingen. Disse gir informasjon om sedimenter og bunndyr på alle bunntyper i alle slags marine landskap. I tillegg tas det prøver av havbunnen for å dokumentere sedimenttype og biomangfold i mer detalj. Artsammensetning fra video blir brukt til å gruppere lokalitetene. Sammen med prediktorer avledet fra data fra multistråle-ekkolodd (terrengvariabler og backscatter) og oseanografiske data (modellert temperatur, saltholdighet og vannstrøm ved havbunnen) brukes de klassifiserte biologiske dataene til å modellere utbredelsen av biotoper og naturtyper. Ved utgangen av 2013 var 131 000 km2 kartlagt. I den senere tiden har MAREANO prioritert kartlegging i det nye norske havområdet mot grensen til Russland og områdene utenfor midt-Norge. Det har også blitt fokusert på å finne gode metoder for å kombinere modellresultater for biotoper og naturtyper fra ulike områder som har blitt analysert separat. Nye modeller for prediksjon av spesielt truete habitater er utviklet.