Forside‎ > ‎

Det krise-terapeutiske beredskab

Regionernes planlægningsopgave
Ved brandkatastrofen på Scandinavian Star i 1990 omkom 159 passagerer, mens 325 overlevede. Regner man pårørende, redningsmandskab og andre involverede med, var der mere end tusinde implicerede i katastrofen. Der eksisterede ikke et beredskab, som kunne tage vare på behovet for psykosocial bistand og information, som snart viste sig. Derfor pålægger sundhedsministeren i 1992 amterne at udarbejde planer for et kriseterapeutisk (også benævnt: psykosocialt) beredskab som led i den samlede sundhedsplanlægning. Planlægningen er nu overtaget af regionerne og skal forholde sig til, hvorledes der kan tages vare på de mangeartede behov - fra almindelig omsorg til kriseterapi - som en større ulykke afstedkommer for ofre og pårørende, og det slås fast:
  • at løsningen af beredskabets opgaver ligger uden for sygehusets normale rammer og derfor kræver tæt koordinering og samarbejde med andre myndigheder (et "bredt" beredskab").
  • at beredskabet opbygges, så det kan træde i funktion efter behov ved mindre ulykker, dels kan danne grundstammen i et egentligt katastrofeberedskab (et niveaudelt beredskab).
  • at der planlægges for, at der i nærheden af ulykkesstedet kan etableres et psykosocialt støttecenter, som kan danne rammen for de forskellige støtteforanstaltninger.

I lyset af Scandinavian Star-katastrofen med mange involverede lægges der således op til planlægning af et beredskab med ganske stor kapacitet og mulighed for at varetage mangfoldige typer problemstillinger.

Vejle Amt
I det daværende Vejle Amt påbegynder Sundhedsberedskabssekretariatet planlægningsfasen i 1995, og i slutningen af 1998 bliver "Plan for det psykosociale beredskab" præsenteret og vedtaget af beredskabets interessenter og "medarbejdere"; bl.a. politikredsene, socialforvaltningerne, beredskabsforvaltningerne, provstierne, de psykiatriske afdelinger, den amtslige forvaltning m.m. Desværre tog Sundhedsberedskabssekretariatet aldrig initiativ til at indlede den efterfølgende implementeringsfase.

Planlægningsmæssige og faglige ressourcer
Vejle Amts planlægningsmateriale kan tjene som inspiration for andre, som er involveret i psykosocial beredskabsplanlægning. Der er udarbejdet en brochure "Når katastrofen rammer", som er en let læst indføring i den psykosociale beredskabsplan, hvor intentioner, struktur, og opgavevaretagelsen fremgår. Ligeledes foreligger "Plan for det psykosociale beredskab", som mere detaljeret beskriver planlægningen.

Der findes også engelsksprogede værker man kan betjene sig af. Der kan f.eks. nævnes "Disaster Mental Health Services. A Guidebook for Clinicians and Administrators", "Personal Service. Psychosocial Planning for Disasters" fra den canadiske stat, og Diane Myers:"Disaster Response and Recovery: A Handbook for Mental Health Professionals". Et oversigtsværk kan ses her. Endelig kan der henvises til to omfattende ressourcecentre; nemlig Hope Morrow's Trauma Central og David Baldwin's Trauma Information Pages.

Vurdering af amternes psykosociale beredskabsplanlægning
Sundhedsministeren gav amterne en ny opgave i 1992, som desværre hverken var ledsaget af penge eller faglig opkvalificering. Amterne har derfor været underlagt forskellige - typisk ikke favorable - økonomiske vilkår. Ligeledes har det faglige grundlag for beredskabsplanlægningen været præget af de aktuelle vidensressourcer, som amterne nu engang havde adgang til.

I 2000 blev amternes planlægningsmæssige status vurderet, hvor det er tydeligt, at de fleste amter har faglige og organisatoriske ressourceproblemer. Nogle amter argumenterer her, at uddannelse ikke er nødvendig, da personalet er vant til at arbejde med psykiske lidelser. Postulatet står i modsætning til udenlandske erfaringsbaserede anbefalinger: ud over en velbeskrevet beredskabsplan er uddannelse og træning alfa og omega; Selv om man har kørekort, giver dette ikke kompetance til at køre Formel 1 løb!

I nogle amter er beredskabets personalemæssige ressourcer ganske små, egne forventninger høje, og der eksisterer ikke samarbejdsaftaler, hvorfor man realistisk set knapt kan håndtere en busulykke og slet ikke en Scandinavian Star-katastrofe.

Gennemgangen af status for amternes psyksociale beredskabsplanlægning, hvori der også gives anbefalinger vedr. beredskabets udviklingsmuligheder, kan i sin helhed læses i Psykolog Nyt, nr. 12, 2000, eller Ugeskrift for læger, nr. 30, 2000.

Ċ
Keld Molin,
8. sep. 2009 06.56
Ċ
Keld Molin,
8. sep. 2009 06.57
Comments