Phong Ke hoach Tong hop

Phong Ke hoach Tong hop
Dia chi:  Tang 1 nha KHTH
Truong phong KHTH: Bac si Doan Duc Thien
Pho truong phong KHTH: Cu nhan Pham Thi Chau

1. To chuc nhan su:
Phong co 7 CBCC:
01 Bac si: Truong phong
01 cu nhan: Pho truong phong
02 duoc si
02 dieu duong

2. Chuc nang nhiem vu:
2.1. Nhiem vu chung:
Phong KHTH la phong nghiep vu chiu su lanh dao truc tiep cua Giam doc Benh vien, co trach nhiem dieu hoa ke hoach cua don vi, don doc thuc hien cac quy che chuyen mon trong don vi, giup Giam doc to chuc chi dao cong tac nghiep vu chuyen mon toan  Benh vien.
- Huong dan cac khoa lap ke hoach thuc hien cac mat ht dong cua Benh vien.
- Don doc, theo doi, danh gia hieu qua thuc hien quy che Benh vien.
- Trien khai cong tac nghien cuu khoa hoc trong toan Benh vien.
- Xay dung ke hoach, phat trien chuyen mon ky thuat, dao tao can bo.
- Dam bao viec luu tru thong ke ho so benh an theo quy dinh.
- Ho tro chuyen mon ky thuat trong chi dao tuyen.
- To chuc cong tac truc chuyen mon toan Benh vien.
- Xay dung quy hoach phat trien toan Benh vien de trinh Giam doc xet duyet va bao cao cap tren.
- Giup Giam doc chuan bi cac phuong an phong chong thien tai tham hoa va cac truong hop bat thuong khac.
2.2. Nhiem vu cu the:
- Thu thap so lieu ve hoat dong chuyen mon cua cac khoa.
- Nhap cac du lieu vao may tinh, xu ly thong tin, in cac thong ke bao cao dinh ky va dot xuat thang, quy, nam cho Giam doc cung nhu cho So Y te,
- Lam bao cao tong ket 6 thang, tong ket nam hoat dong cua Benh vien, xay dung chi tieu hoat dong chuyen mon cho cac khoa, phong.
- Quan ly ho so benh an noi tru:
 + Tiep nhan va kiem tra ho so benh an noi tru.
 + Ma hoa ho so cho benh an noi tru cua benh nhan ra vien.
 + Quan ly, luu tru, sap xep ho so benh an noi tru.
 + Sao benh an cho nhung ca nhan va don vi co nhu cau (bao hiem, cong an, ...)
- Cung voi cac phong chuc nang khac giup ban giam doc thuc hien moi che do kiem tra theo huong dan cua So Y te: 6 thang dau nam, 6 thang cuoi nam.
- Giup hoi dong khoa hoc cua Benh vien tuyen chon de tai NCKH. Theo doi, don doc viec thuc hien va nghiem thu de tai NCKH


Comments