Actieprogramma

Onderwerpen
Definitie
aandachts gebied
Strategische overwegingen
&
Randvoorwaarden

Doelstellingen (SMART)

Beoogde partners
Doelgroepen / klanten /  gebruikers
Concrete acties &
Werkvormen
Inleiding
 
Eerst inzet eigen  middelen
vanuit reguliere taakstelling.
Onderzoek extra financiering
vanuit derde geldstroom.
Via quick wins werken aan
draagvlak versterking.
De doelstellingen van de
samenwerking staan
hieronder sterk verkort
weergegeven. In een
separaat document
'Smart of niet? That's the
question...' worden
nadere overwegingen bij
de doelstellingen
gegeven.
Elke werklijn zal
worden ingevuld door
een specifiek
samenstel van
partners en evt derde
partijen. Per lijn wordt
gezocht naar de
meest gerede
(partner)partijen om
het werk in te vullen.
Elke ‘werklijn’ heeft
een eigen
‘werkgroep’ met
eigen voorzitterschap
(taakverdeling af te
spreken).
grensoverschrijdende samenwerkingsvormen van overheden op regionaal en lokaal G5a burgers en bedrijven (wordt per actielijn verder uitgewerkt)
In deze kolom willen we
concrete suggesties
meegeven voor de
feitelijke invulling van de
werklijnen. De suggesties
zijn zeker niet als
uitputtend bedoeld.

Onderwerpen

Definitie
aandachts gebied

Strategische overwegingen
&
Randvoorwaarden


Doelstellingen (SMART)


Beoogde partners

Doelgroepen / klanten /  gebruikers

Concrete acties &
Werkvormen

Regionale
Inspire-
implemen-
Tatie

Bewerkstelligen dat
een regionale
implementatie van
Inspire operationeel
gesteld wordt.

Door te werken aan de
luiken Inzichtelijkheid,
Beschikbaarheid, Inter-
operabiliteit en Kennis delen,
werken we toe naar een
regionale Inspire-
implementatie. Het DBS coordineert de specifieke activiteiten voor dit luik. Bij
iedereen zal het besef moeten
leven, dat via de uitwerking
van de genoemde luiken een
bijdrage geleverd moet
worden aan dit
overkoepelende doel.

Realiseren van een
regionale implementatie
van Inspire. Aansluiten op bestaande loketten/initiatieven Inspire.

Bij deze
overkoepelende actie,
die een centrale rol
vervult in de
samenwerking, zijn
alle partners diep
betrokken. Het DBS
(dagelijks bestuur
samenwerking)
coördineert hier en
verzorgt de
noodzakelijke
voorstellen t.b.v. de
ambtelijke
stuurgroep.

alle samenwerkende partijen, de samenleving

De aandachtsgebieden
A. t/m D. vormen de
bronnen van waaruit
getapt wordt. Het DBS
dient allert te zijn op de
resultaten die worden
bereikt binnen de
genoemde
aandachtsgebieden.                                                   Het ontwerpen van een eigen architectuurplaat is nodig.       

Onderwerpen

Definitie
aandachts gebied

Strategische overwegingen
&
Randvoorwaarden


Doelstellingen (SMART)


Beoogde partners

Doelgroepen / klanten /  gebruikers

Concrete acties &
Werkvormen

A. Inzichtelijk-
heid

Bewerkstelligen dat
de beschikbare data
aan beide zijden
van de grens
inzichtelijk worden
gepresenteerd:
transparant,
begrijpelijk,
gebruiksvriendelijk
en met zorg voor
actuele en onderling
afgestemde meta-
Gegevens.

Het belang bij de uitvoering
van acties binnen dit luik ligt
vooral bij de gebruikers. Zij
worden m.n. uitgenodigd
actief te worden.

1. publiceren in
Nieuwsbrief Benelux e.a.
2. realiseren
informatieplatform
3. publiceren metadata
4. realiseren
website/gemeenschap-
pelijke pagina
5. directe ondersteuning
toepassingsprojecten

Gebruikers:
grensoverschrijdende
toepassingsprojecten
(te selecteren obv
inventarisatie)
- diverse project-
partners
Aanbieders:
AGIV (incl Vlaamse instanties, provincies en gemeenten)
NGI
AAPD + NGI Kadaster
Privé Data leveranciers         Nederlandse provincies en gemeenten                                                          Metadatabank Vlaanderen    Geonovum (Ned.)                   

overheden, burgers, bedrijven, organisaties, onderwijs en wetenschap

Workshops met Gerichte
voorbereiding en
gerichte rapportage.
Voorbereiding en
rapportage  in specifieke
werkgroep.
Naverwerking in
Ambtelijke Stuurgroep.
Directe ondersteuning
Toepassings-projecten.                                             Inschakelen van een data-makelaar.             Gebruik maken van de Samenwerkings-Website. Koppelen aan bestaande Inspire-loketten.                 

Onderwerpen

Definitie
aandachts gebied

Strategische overwegingen
&
Randvoorwaarden


Doelstellingen (SMART)


Beoogde partners

Doelgroepen / klanten /  gebruikers

Concrete acties &
Werkvormen

B. Beschik-
baarheid

Bewerkstelligen dat
de digitale geo-
informatie aan beide zijden van de grens beschikbaar wordt onder zo min mogelijk beperkende technische, financiële en
gebruiksrechterlijke
Voorwaarden.

Het belang bij de uitvoering
van acties binnen dit luik ligt
vooral bij de gebruikers. Zij dienen actief te worden.
Onderscheid topo informatie
en thema informatie.

1. inventariserend
onderzoek beschikbaarheid en
gebruikvoorwaarden
lokale thematische data
(grote en kleine aanbieders)
2. inventariserend
onderzoek naar verschillen in
beschikbaarheid en
gebruiksvoorwaarden van
topografische en thematische data.             
3. inventariserend
onderzoek kwaliteit en
vergelijkbaarheid van
gebruikte service level
overeenkomsten (1 t/m 3 inclusief voorstellen tot
harmonisatie)
4. inventariserend
onderzoek naar toepasselijke regelgeving in België en Nederland onder meer t.a.v. veiligheid en privacy

Topo informatie:
NGI
AAPD + NGI Kadaster       AGIV
Geonovum (Ned.)
private data
leveranciers
Thematische
informatie:
Werkgroep
Crisiskaarten
(Benelux) Thema-
tische experten
water, infrastructuur,
RO, natuur, economie
(cfr workshop nov 09) experten juridisch
kader
(publiek/privaat)

overheden, burgers, bedrijven, organisaties, onderwijs en wetenschap

Workshops met gerichte
voorbereiding en
gerichte rapportage.
Desk research juridische
omgeving en
omstandigheden door
experten.
Voorbereiding en
rapportage  in specifieke
werkgroep.
Naverwerking in
Ambtelijke Stuurgroep.

Onderwerpen

Definitie
aandachts gebied

Strategische overwegingen
&
Randvoorwaarden


Doelstellingen (SMART)


Beoogde partners

Doelgroepen / klanten /  gebruikers

Concrete acties &
Werkvormen

C. Inter-
operabiliteit

Bewerkstelligen van
goede afspraken
over vlotte combineerbaarheid van de digitale geo-informatie: geo-
referentie (projectiesystemen,
coördinatenstelsels,
…), hoogteaanduiding,
Geografische (semantiek)
weergave van diverse elementen (objecten,  grenzen,
…).

Bal ligt eerder in het kamp
van de ‘producenten van
digitale geo-informatie.

1. inventariserend
onderzoek naar
verbetering van inter-
operabiliteit:
– semantiek
– referentiesystemen
– hoogteligging
– informatiemodellen
– uitwisselmodellen
– metadata standaarden                                                                 Voorstellen tot harmonisatie ter verbetering van de interoperabiliteit.     

Data-leveranciers:
NGI, AGIV
Topografische
Dienster B + NL
Kadaster B + NL
Geonovum (Ned.)
Private data
leveranciers m.n.
waar het de
thematische data
betreft .
Grensoverschrijdende
toepassingsprojecten
(te selecteren obv
Inventarisatie)

overheden, burgers, bedrijven, organisaties, onderwijs en wetenschap

Workshops met gerichte
voorbereiding en
gerichte rapportage.
Voorbereiding en
rapportage  in specifieke
werkgroep.
Naverwerking in
Ambtelijke Stuurgroep.
Aandacht voor de
referentiesystemen
hierbij naar gebruikers
noodzakelijk.
Topografische en
thematische data worden separaat bezien.
Het ontwerpen van een eigen architectuurplaat  in het kader van Inspire is nodig.

Onderwerpen

Definitie
aandachts gebied

Strategische overwegingen
&
Randvoorwaarden


Doelstellingen (SMART)


Beoogde partners

Doelgroepen / klanten /  gebruikers

Concrete acties &
Werkvormen

D. Kennisdeling

Zorgen voor optimale kennisdeling voor initiatiefnemers met
betrekking tot de aanpak van de grensoverschrijdende geo-informatie, ook met aandacht voor aspecten zoals
de ruimtelijke (schalen) en
temporele (historie,
Tijdsreeksen) resolutie.

Inititatief gaat uit van de
ambtelijke stuurgroep op
voorstel van het DBS.

1. periodiek organiseren
van grensoverschrijdende
bijeenkomsten voor
kennisuitwisseling
2. realiseren
kennisregister om te
halen en te brengen
3. ontwerpen en
operationaliseren van
publiciteitsstrategie /
gebruik media

Alle
partnerorganisaties
zijn inhoudelijk
betrokken.

 

- periodiek organiseren
van
grensoverschrijdende
bijeenkomsten voor
kennisuitwisseling
- realiseren
kennisregister om te
halen en te brengen
DBS legt contact met alle
partnerorganisaties om
ervaringen met
kennismanagement te
Inventariseren.

 
Comments