'

Ulohnan ibałdok'yan ihap,
kop leyadinna?

Summer Institute of Linguistics, Inc.
Zuni, New Mexico


I wish to express my gratitude to
Julia Tsethlakai,
Bill Lewis,
and
Rex Chimoni
for their assistance in the
translation of this pamphlet.
Sincerely,


Ulohnan ibałdok'yan ihap,
kop leyadinna?

Kya:koł ino:de ho'n a:wan a:łashhina: a:deya'kowa ko'lehoł deyadidunon a:beyekkya. A:benan, ho'na yadinekkya, "Ulohnan ibałdok'yan ihap, hame' kwa' ho'n a:wan a:ho' a:de'ammona ho'n a:wan ulohnakwin a:wiynan, yam ma:kina: illap'on-akkya kwa'hoł a:tsep a:washna:wa. Ho'n a:wan chimon a:ho'i' i:bohłina' łuwallak'yanna. Ham i:willi' k'yakwenip'on a:deyande, i:yayyuk'yałna:wa. Doms i:łakna:wa. A:ts'ana kwa' yam a:łashhina:wona yanhadiya:napshukwa. Le:' łuwalla: demła deloshedinna. Da: la:ł ho'n a:wan ulohnan annukkwayinna." Lesna' kya:koł a:beyekkya.

Nomiłdahchi lukno ko'lehoł a:beyekkona la:k lesde leyadi. Don ayyu'ya:naba, ho'n a:wan łuwallannan lesde leyadikya. Da: la:ł don ayyu'ya:naba, ko'lehoł luk debikweynan aweklin wek'wek'wedikona. Aweklin wek'wek'wedip, hame' ho'n a:wan a:ho' i:deshlankya, akkyap honk'wat ulohnan ibałdok'yan iha, le'dikwan i:tse'madikya.

Da: kya:koł ino:de Jesus, God an Tsawak'i, lesna'de beykya. God an Bena: K'okshannan le'na' ts'ina: ya:naye--

Matthew 24:3-51

3Jesus hoł debokyałan Olive le'andikwe:non'an bowa yal'ap, an i:yawwokkwin a:de'on a:samma Jesus inkwin a:wiynan, le'n andekkunahnapkya, "Ko' leya' do' beyekkona' kya:kips lesnadinna? Ho'na yadine. Do' kwilik'yanna:na' lił ulohnakwin iyannuwap, dap lił ulohnan ibałdo'dunona' dekkwin kop le' ho'n a:wan yu'he:donan dek'yanna?"

4Akkya Jesus yansewahk'yanan, "Le'na' dek'yanna. Akkya don yayyubatchi:wa. Honk'wat chuhoł do'na yayyosek'e:nan, do'n onan bochakwin ukkwadok'yanna. 5Hish em'ona' Christ yashna:kwe hom an shi'inn-akkya a:wiynan, a:ho'i yayyosek'e:na' yambene' le'dikwanna, 'Ho' a:ho'i demł a:wan A:waniłłik'yatdunona.' Le'kwan, em a:ho'i' onan bochakwin ukkwadok'yana:wa. 6Etden i:łakna: bena: don ihadiya:wapde, da: i:łakna: bena: elan'apde, eł don wan i:wik'ya'shedik'yana:wamme'du, akkyap den imashde luk lesnadinna. Lesnapde kwa' wan ulohnan ibałdo'shukwa. Ham ulohna: łana'kon a:ho'i łuwallap'on i:łakna:wa. 7Da: hołno łuwalla:wa'kowa ley a:mossi' illap'ona da: i:łakna:wa. Da: hołno deloshedinna. Da: annukkwayinna. 8E:t a:ho'i yu'deshladik'yana:wapde, haydokwin de'chip, hish la:ł yo'anna.

9"Da: don yu'deshladik'yanapdunon akkya a:ho'i yam a:mossonnankwin do'n a:wudena:wa. Le:wi' demł a:ho'i, dens hoł a:de'ona, hom don a:ho' a:de'on akkya, do'n a:wayyuk'yałna:wa. Da: hame' do'na' łaknak'yanna. 10Lesnadip, hish ko:mash ko'n a:ho'i yam ko'lehoł iłdemana:won ile'nuna:wa. Da: yam ham a:wayyuk,yałna:wona' łakna'dunon akkya a:wudena:wa.

11"Da: hish emma God an beye:na:kwe dom yashna:kwe' a:wiynan, a:ho'i yayyosek'e:na' yanikk'e:na:wap, a:ho'i lukno-ya'k'on yaniłdemana:wa. 12Da: a:ho' a:wan ko'di: leya' em'anon akkya, hish em a:ho'i yam ko'lehoł i:wichemanapkowa' okk'yana:wa. 13Lesnapde dens chuhoł kya:ki yam onan bałdokwin de'chip, e:t yu'deshladik'ya'ende, dem yam God aniłdemanon illin, le'k'on tse'mak dełak'ona, uhsona' God aniłłik'yanna. Da: uhsona' dehya'unna.

14"Do'na ho' lił ko'lehoł leyadidunona yadinekkya. Leha'ba, le: ulohnan demłannan a:ho'i God an ulohnannan mossi'dunona' dekkwin Bena: K'oksh ihadiya:wanna. Lehap, a:ho' ayyu'ya:na:wa, God le:wi' demł a:ho' a:wan Mossona. Chim isk'ont ulohnan bałdokwin de'chinna. 15Less a:na', hish kwa'hoł demł a:yałakwe:lekk'e:nona' ho'i bochona'[1] Jerusalem-'an dewusukk'yanakya k'yakwennan[2] ye:la'up, don una:wa. Lukkya' le'na' kya:koł God an beye:na:kwe Daniel deya'kowa andepbekkya." Lesna' Jesus yam illap a:walluynona yadinekkya. [Don eledokna' lukkya' bena: yu'he:duna:wa.][3]

16Da: la:ł Jesus a:wambenan, "Akkya chim lesnadip, den imashde le:wi' demł a:ho'i Judi:ya-'an[4] a:de'ona yam idehya:na:we' diyahnan, le'hoł yala:kwin yudulak'yanna. 17Honk'wat chuhoł yam deyal'an baniynande, kwa' hish yam kwa'hoł illona wo:dihdunon akkya k'yak'wan kwadoshukwa. Akkya imashde heshhin an a:nuwa. 18La:ł da: chuhoł yam deyatchinan i:kwa:nik'e:non eł yam ba'in ahdunon akkya yam k'yakkwin a:namdu, akkyap da: uhson imashde heshhin an a:nuwa. 19I:yoh! A:woky a:wisanap'ona, da: a:wokya yam wihe: a:tsitsik'e:na:wona. Akkyap luk haydokwin de'chip, hish luknok'on yu'deshladik'yana:wa. 20Kwa' dehts'inannan dahchat dumink anchapba lesnadinamdunon akkya don dewusukk'yana:wa, akkyap kwa' chim lehap don hołomashi yudula'shukwa. Kwa' do'n a:wan iho:de'shukwa.[5] 21Uhsi haydokwin de'chip, hish a:ho'i' ashe: yu'deshladik'yana:wa. Hom Datchu God luk ulohnan ashkya de'an, dem la:k de'china', kwa' kya:ki chuhoł isk'on de'china' yu'deshladik'yanamkya. Le'na' yu'deshladik'yanapkya de'an, la:łs isk'yan kwa's yu'deshladik'yanapshukwa.

22Honk'wat Mossona God kwa' uhsona' yu'deshladidunona' dehwan konikk'yana'map, kwa' chuhoł aniłłishukwa. Lesnapde God yam a:ho'i woslihkon a:wan tse'makwinn akkya uhsi dehwan konikk'yanna.

23"Haydokwin de'chip, honk'wat chuhoł do'n a:wambenan, 'Dunadi, lił lukkya' Christ, a:ho' A:waniłłik'yatdunona.' Dahchat do'n a:wambenan, 'Uhs uhsona.' E:t le'dikwapde, eł don uhs a:mu'chik'yona yaniłemana:wamme'du. 24Akkya a:ho'i yosek'e:na' Christ yashna:kwe a:wiyanna. Da: la:ł hame' yosek'e:na:kwe God an beye:nona yashna:kwe a:wiyanna. Luknok'on a:wiynan, a:ho'i yayyosek'e:nan, hish emma kwa'hoł yu'he:dona: dap ayyuchi'ana: ko' lewuna:wa. Akkya holon yashna:kwe a:wan iho:dap, God an a:ho'i woslihna'kowa'dapde onan bochakwin ukkwadok'yanapdunona lukno yashna:kwe lesnuna:wa. Dande kwa' a:wan iho:de'shukwa."

25Jesus le'na yam wokkwin a:wambeyekkya, "Hom don anhadiya:na:wa. Kwa' dem lesnadina'map, luk ko'hoł leyadidunona do'na ho' yadinekkya."

26Da: la:ł a:wambenan, "Lukno yosek'e:na:wona do'na le'a:wandikwanna, 'Dunadi, Christ lakkw ist delibałdo'kow alluy'a.' E:t le'dikwapde, eł don le'k'on a:wa:namdu, akkyap yosek'e:na:we. Da: honk'wat do'n a:wambenan, 'Dunadi, lakkw ist Christ i:delitdo:w'an utche.' E:t lukno yanikk'e:na:wona yashna:kwe do'na yadinepde, eł don yanildemana:-wamme'du."

27La:ł Jesus a:wambenan, "Ho' wilo'anan ikn iyanna. Wilo'anan dewankwin kwayina', la:ł sunha:kwin de'china' wilolodip, chim a:ho' una:wa. Da: lesdik leya' ho' le:wi' demł a:ho' a:wan El Ehk'on ik'wałt lił ulohnakwin iyap, a:ho'i da: hom una:wa. 28I:nomiłde chuhoł ashekon al'an i:nadinamme' shu'tsin isk'on habonak'yanna.[6]

29"Da: chim yu'deshladik'yatdun dekkwin ibałdok'yap, lehap yadokky ik'widinna. Da: ya'onan kwa' dek'ohanna'shukwa. Hish moyachu: a'bo'yannan kwihok'yanna. La:ł da: a'bo'yan an a:mossona łibibidik'yana:wa. 30Akkya chim isk'on a:ho' a:wan El Ehk'on an iydunon an yu'he:donan don a'bo'yannan una:wa. Akkya le:wi' demł ulohnan an ho'i dana: uhsi yu'he:donan unans, hish ashe: i:tse'madinan, a:k'oyenna. Da: El Ehk'ona lonann-akkya baniyup, le:wi' demł a:ho' una:wa. Unabap, a:ho' a:wan El Ehk'ona ts'umm-akky iynan, hish ayyułashhin ho'i de'on akkya a:ho'i łane:na:wa. 31Da: ho' yam a:ho' a:ladaba le:w ulohnan demłanna'kow a:wiyk'yanna. Da: God an bu:bunan bu:budip, a:widen dekkwi deshhi'i: ullapna', liwan'em bishlankwi, la:ł liwan sunha:kwi, liwan'em ma'k'yayakwi, la:ł liwan dewankwi,—le:w isk'yan hoł a:ho' a:ladaba God an woslihna'kowa habok'yana:wa. Ko:w ulohnan bałdokwin de'china' God an a:ho'i hom inkwin habok'yanak'yanna. Ho' a:ho' a:wan El Ehk'ona."

32Da: la:ł Jesus yam iyawwokkwin a:de'ona le'a:wanikwekkya, "Don ayyu'ya:naba datdan ko'hoł leye:nona. Dem chim yachi: imok'otdeyak'yap, da: hayachi: shiwu'ap, olo'ik'yadidunona' don ayyu'ya:na:wa. 33Uhs-akkya do'na' ho' lił kwa'hoł yanikk'yanna. Kwa'hol do'na ho' yadinekkona lesnadip, lesna'dik don ayyu'ya:na:wa, ho' ik'wałt lił ulohnakwin iydunona' dekkwin lotde'a. Leha'ba, awe:n'an kwadodunon el'on ikna' lotdek'yanna.

34"Elleya do'na' ho' a:wambene, lukkya' ho'i danan kwa' yałakweyshukwa, dem kwa'hoł do'na' ho' yadinekkowa lesnadidunona' dekkwin de'chipba. 35E:t honk'wat a'bo'yan dap ulohnan yałakwayipde, kwa' kya:ki hom an bena: yałakweyshukwa.

36"A:ho' a:wan El Ehk'on an iydunona' haydokwin kwa' chuhoł ayyu'ya:namme. God an a:ho' a:ladaba i:yam'an a:deyande, kwa' luk haydokwin de'chidunona' ayyu'ya:na:wamme. Da: e:t ho' God an Tsawak'i deyande, kwa' ho' kya:ki yam ik'wałt iydunona' dekkwin ayyu'ya:namme. Hom Datchu God sam ayyu'ya:na.

37"Hish kya:koł ino:de ho'n a:wan łashhina Noah le'shina'kona dem ho'i'dap, ko'lehoł a:ho'i kwa' God aniłdemana'man, kwa' yelede'unamkow ikna', da: kwa' lesna' a:ho'i yelede'unapshukwa, ho' ik'wałt lił ulohnakwin iyapba. 38Akkya kya:koł dem Noah ho'i'dap, kwa' dem ulohnan k'ya-'ibotdikna'map, a:ho'i hish kwa' yayyu'ya:n'amme' idona: dap duduna: a:deya'kya. Da: domt i:wi:yillunan, kwa' ko'hoł yam a:walleyadidunona' dekkwin yelede'una:wamme'kya. Le'n a:deya'kya, dem Noah yam k'yayan allukk'yanakya łan'annan kwadopba. 39Da: luknok'on kwa' yam ko'hoł atdanni leyadidunon ayyu'ya:na:wamme'kya, dem isdona' le:w ulohnan demłanna'kowa k'ya-'ibotdik'yapba. Chim isk'on demła luknok'on wokk'yayała:nan, a:yałakwe:kya, akkyap kwa' God aniłdemana:wamme'kya. Da: lesna'dik hi:nina' ho' ik'wałt lił ulohnakwin isdon iyap, da: kwa' a:ho'i yam ayyu'ya:na:wammon akkya, kwa' yelede'unapshukwa. 40Akkya le'na' dek'yanna. Honk'wat kwil a:tsawak a:chi deyatchinan i:kwa:nik'yap, isdona' kwa'dik hoł iłdemanon akshihnak'yap, da: doba kwa' iłdemana'manona' etchik'yanna, akkyap kwa' yelede'unamkya. 41Deyałat-da: honk'wat kwil a:woky a:chi okk'yap, kwa'dik hoł hom aynshokkyak'e:non akshihnak'yap, da: doba kwa' hom ayshokkyak'e:nammona etchik'yanna, akkyap kwa' yelede'unamkya. 42Kwa' do'na lesa:walleyadinamdunon akkya don yayyubatchi:wa, akkyap kya:ki ho' iydunona' dekkwin kwa' don ayyu'yana:wamme.

43"Lesnapde lukkya' don eledokn ayyu'ya:na:we, honk'wat k'yakw illona kya:ki kwa:n hanłi:n'on iydunona' ayyu'ya:nak'e'en, aynshokkyak'yannankya. Akkya kwa' an k'yak'wan k'uhmok'yanan, kwadoshukwa. Le'n akkya k'yakw illona yubatchik'yanna. 44Akky imashde lesna'dik don yayyubatchi' yelede'una:wa, akkyap kya:ki kwa' de:yał lesnadinam-dunon i:tse'mapde, a:ho' a:wan El Ehk'ona a:wandekkwa'madina' dekkwant iyanna.

45"Da: la:ł don ayyu'ya:naba, honk'wat chuhoł k'yakw illona hoł a:n iyahnan, yam tse'mak anikwa' i:kwa:nik'e:na:kwe' shemanna, akkyap uhs i:kwa:nik'e:na:kwe k'okshona. Uhs i:kwa:nik'e:na:kwe' shemanan, k'yakwen an a:de'on a:wayyubatchi'dunona' dehwan k'oksh uts'inna. Akkya ist k'yawenip'on a:widok'yanna, dem mosson ik'wałt iyapba. 46Lessap k'yakw illon ik'wałt iynan, yam k'oksh i:kwa:nik'e:na:kwe' an i:kwa:ninan unans, hish uhsona' kwa'hoł k'oksh-akkya anikchiya'unna. Hish la:ł ayyadona' dehwan k'oksh-annan kwadok'yanna. 47Do'na ho' elleyannishhi' a:wambeye:nona, k'yakw illona uhs i:kwa:nik'e:na:kwe k'okshon unap, le:wi' demł an kwa'hoł illon a:wayyubatchi'dunona' dehwan k'oksh uts'inna. Akkya imashde don uhs i:kwa:nik'e:na:kwe k'okshon ikna' a:dek'yanna.

48"Lesnapde honk'wat chuhoł k'yakw illon an i:kwa:nik'e:na:kwe' bocha' tse'manan, yambene' le'kwanna, 'Ya'ana, hish le:wi' delana:'ap kwa' mosson ik'wałt iyna'ma.' 49Lesna' tse'manan, yam ham i:kwa:nik'e:na:w'ona' łaknande, da:s honk'wat a:halishonannan yakshuna' a:will idonan, dap a:willi' dudunna. 50Lesnapde, e:t honk'wat kwa' ko:wi' hoł yadokky a:na' iydunon ayyu'ya:nammepde, Mossona dekkwant iyanna. Lehap, andekkwa'madin iyanna. 51Akkya Mosson iynan, uhs i:kwa:nik'e:na:kwe bochona' kwa'hoł-akkya andehadiyahk'yanna. Da: uhsona' ham i:kwa:nik'e:na:kwe k'okshona yashna:kwe' a:willi' deya'dunona' dehwan uts'inna. Lehap, dehwan bochakwin kwadok'yana-k'yanna. Hish isk'on ko'di leya' a:ho'i yam yu'deshladik'yana:won akkya hish k'oya: łuwallak'yanna. La:ł yam uw'on akkya o'na: inak'uk'udik'yana:wa. Eł don uhs i:kwa:nik'e:na:kwe bochon ikn a:de'amme'du."

Le:wi' hoł Jesus yam a:will
a:walluynona le'a:wanikwekkya.

E:t kwa'hoł Jesus ho'na yadinekkowa den lesde leyadinna. Lesnapde chuwan hoł Jesus aniłdemana:won a:wan Jesus ulohnan k'okshunan, chimon ashanna. Akkya luknok'on kwa' i:deshlanshukwa. Hish don hiyowłushna' Jesus aniłdemanan, le'k'on detse'mak dełakwi' a:wa:nap, kwa' ko'hoł Jesus lił ikwekkowa do'na' a:walleyadishukwa. Don Jesus ichem'anan, yam ona: iyallihk'yana:wap, Jesus do'n idehya:nan, a:waniłłik'yanna. Akkya God an Bena: K'okshi ho'na yadine:'a--

John 3:16

"God yam le:wi' demł ulohnannan łuwallon a:wichemanon akkya, yam dobinde Cha'l illona Jesus lił: ulohnakwin iyk'yak-kya. Akkya dens chuhoł Jesus aniłdemap, kwa' an binnan yałakweyshukwa. Isha'małde dek'ohannan illik'yanna."

Don-sh Jesus aniłdemana:we' diha? Dahchat kwa'-sh don la:ł a:na'dun dekkwin i:deshlanshukwa? Honk'wat don lesn i:tse'manan, chuwayan hoł ho'na' don yadinena:wa. Honk'wat don kwahoł lukkya' bena: kwa' yu'he:duna'man, yu'he:duna:we' diyahnan, ho'na' don yayyała:wa. Akkya do'n a:wan hon luk bena: yu'he:dokk'yana:wa.

[1] Lukk'on "Christ-ya' aninasse:nona" le'andikwe:nona.

[2] "temple"

[3] Lukkya' bena: Matthew le'shinona ts'ina: ya:k'yakkona beykya.

[4] In Judea

[5] Jews a:wan haydoshnan de'on akkya, dumink anchap hołomash a:dunon ibana'kya.

[6] Kya:k hoł chuw ashekon ikna' lił ulohnan ibochadip, Christ lił ulohnan k'okshunaky akkya iyanna.

ċ
Bena:we K'okshi,
Nov 6, 2014, 10:37 PM
Comments