Belgische Christadelphians


De werking van de Hoop


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 


Hoop

Verwachtingen

GeloofHoop voor de toekomst

Gods Hoop en onze hoop

Hoop op een man

Op wie hoop stellen

Hoop op leven

Jehovah mijn sterkte

God Helper en Bevrijder

Christelijke hoop op eeuwig leven

Ware Hoop

Vervoering in de wolken

Bestemming getrouwen en rechtvaardigen

God is positief

Gods Redding

Verzamelen met Jezus

Gods beloften

Bekommerende God

God komt ons ten goede

Moeilijkheden

Andere schapen

Plan van God en wereldvrede

Gevallen Engelen

Hoop eerste christenen

Christen mensen met ons geloof

Bang voor Gevallen Engelen

Rapture blootgelegd

Volgens eerste eeuwpatronen

Geloofspunten van de Christadelphians

Uitzicht op de toekomst

Het zoenoffer

Menselijke natuur

Dankbaar voor verkregen offer

Omtrent geloof en gospel


Leven na de dood

Gods beloften

Wat is Gods doel met de aarde?

Beloften van God

Opstanding

Geloof voor God aanvaardbaar

Woord van God

Opstanding en oordeel

Christen mensen met ons geloof

Plan van God

Koninkrijk van God

Heerlijke einde

Hij die komt


French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

Index

 

 

 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***

 


Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd


Artikels


Rond de Bijbel

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

Rond God de Allerhoogste

Niet zeker dat er een God is

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God

Is God Drie-eenheid

Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Relatie tot God

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 

Rond Jezus

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 


Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

Zoenoffer


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 


 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen

+Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaDe werking van de Hoop

Gods HoopHoop is Gods hand die over me kijkt in Zijn liefde.
"Weet: Gods oog rust op wie Hem vrezen, die van Hem de genade verbeiden," (Ps 33:18)Gods hoop en mijn hoop op Hem brengt mijn ziel tot rust.
"Laat uw vriendelijkheid, goedheid en liefde, O Jehovah, op ons vallen, Volgens zoals we gehoopt hebben in U." (Ps 33:22) Hoop geneest harten.
"Uitgestelde hoop maakt het hart ziek, maar wanneer de wens komt, is het een boom van het leven." (Pr 13:12) Gods Hoop is er om de mensheid de hoop voor een betere toekomst te geven.
"Want er is zeker een beloning; En uw hoop zal niet worden afgesneden." (Pr 23:18)

Gods hoop is afkomstig van Zijn liefde voor Zijn schepping. Gods hoop maakt liefde en trouw vrij aan diegenen die Gods Hoop willen aanvaarden.
"Wij geven dank aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor u, te hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus, en de liefde die gij hebt naar alle heiligen, vanwege de hoop dat die voor u in de hemelen heeft gesteld, waarvan gij alvorens gehoord hebt in het woord van de waarheid van het evangelie, "(Kol 1:2-5) Gods hoop is er om bekeken te worden en om er in te geloven. Het is hopen dat naties leidt. En God had een man voorzien om onze hoop in te stellen.
"En in zijn naam mogen de heidenen hopen." (Mt 12:21)

"Aan wie God verheugd was bekend te maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit mysterie onder de heidenen is, welke die Christus in u is, de hoop van de heerlijkheid" (Kol 1:27) God spreekt de hoop uit dat wij leven in hoop, want als we onze hoop op Zijn hoop stellen zullen we nooit teleurgesteld worden.
"Daarom was mijn hart blij, en verheugde mijn tong; Bovendien zal mijn vlees ook moeten stilstaan in de hoop:" (Han 2:26)
"En hoop niet te schande gesteld, want de liefde van God is buiten de grenzen uitgestort in ons hart door de Heilige Geest, die werd gegeven tot ons." (Ro 5:5) Gods hoop is dat we Hem en Zijn zoon zullen vinden. Hoop is de macht van de liefde en de weg naar zekerheid.
"Dat de God van de hoop je vult met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij moogt overvloeiën in de hoop, in de kracht van de Heilige Geest." (Ro 15:13 ASV)
"Vermaan de rijken van deze wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn noch hun hoop stellen op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk geeft om te genieten van alle dingen" (1Ti 6:17) Hoop heeft geen beperkingen in ons lot.
God roept iedereen. Hij hoopt dat alle mensen in Zijn woorden zullen vinden waar naar toe te gaan en hoe te groeien in geloof.
"Met de ogen van uw hart verlicht, opdat gij moogt weten wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen," (Ef 1:18)
"Niet buiten onze maatregel beroemend, die in andere mannen werkzaam is, maar met hoop dat, als je vertrouwen groeit, we worden vergroot in u volgens onze verleende maatstaf tot verdere overvloed," (2Co 10: 15)Hoop brengt sterke eenheid. God hoopt dat wij immers allemaal bij hetzelfde lichaam horen en dat wij dezelfde Geest mogen hebben; en dat wij dezelfde heerlijke toekomst verwachten, omdat God ons heeft geroepen.
"[Er is] een lichaam en een geest, zelfs als ook jullie werden genoemd in een hoop van je roeping;" (Ef 4:4)Onze hoop op Gods Hoop is een anker. Voor ons is er namelijk de zekerheid dat wij gered zullen worden indien wij ingaan op Gods hoop.
"Wij hebben als een anker van de ziel, [een hoop], beide zeker en onwrikbaar, standvastig en het aangaan van die welke binnen de sluier is (het heiligdom of hemelse tempel);" (Heb 6:19)

Onze hoopWij hebben de Hoop die ons houdt op de goede weg. Door Gods hoop zijn zal God ons beschermen.
"Onze ziel heeft gewacht Jehova: Hij is onze hulp en ons schild." (Ps 33:20)Wanneeer ik het gevoel heb overweldigd te zijn zal ik opkijken naar Hoop. Ik vertrouw op God, naar Hem kijk ik uit.
"Waarom zijt gij terneergeslagen, o mijn ziel? En waarom zijt gij verstild in mij? Hoop toch in God; alsnog zal ik Hem loven, [Wie is] de hulp van mijn aangezicht, en mijn God. "(Ps 42:11)

Ik ben geboren om te hopen.
"Want gij zijt mijn hoop, O Heer Jehova: [Gij zijt] mijn vertrouwen van mijn jeugd." (Ps 71:5)Hoop omringt me, als een schild. Ik weet dat God hoop heeft voor mij. In Zijn handen geef ik mijn leven. Ik reken er op dat Zijn hoop werkelijkheid wordt.
"Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild: Ik hoop op uw woord." (Ps 119:114)Hoop is de stem van de wijsheid.
"Zo zult gij weten wijsheid tot uw ziel te verwerven, als gij ze gevonden hebt, dan zal er een beloning zijn, En uw hoop zal niet worden afgesneden." (Pr 24:14) Hoop leert mij wijsheid, geeft me verlangen en maakt dat ik deze wereld kan veroveren.
"Hebt gij een man die haastig is in zijn woorden? Er is meer hoop op een dwaas dan van hem. "(Spr 29:20)

"Maar zij die wachten op Jehova zullen hun kracht vernieuwen; zij zullen opklimmen met vleugels als arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet flauw vallen." (Jes 40:31)We moeten rein komen voor God. Hoop reinigt ons.
"En een ieder die deze hoop op zich heeft gesteld reinigt zichzelf, zelfs als hij puur is." (1Jo 3:3) Hoop geeft moed.
"Omdat wij zulk een hoop hebben treden wij met grote vrijmoedigheid op," (2Ko 3:12)

Gods hoop is dat we de hoop op redding opnemen en dat we ons beschermd zullen voelen.
"Maar laat ons, die behoren aan de dag, sober zijn, de borstplaat van geloof en liefde opzettend, en als helm, de hoop op verlossing." (1Th 5:8)God moet je hoop zijn

Gods beloften ook voor de zondige natuur

Ben je zwak? Vermoeid? Verward? Verontrust? Druk? 

Angst is de grote boosdoener in ons streven naar een beter mens te worden.

Acht slaande op de reddende

Hopen zolang je leeft

Op wie hopen

Hoop op God

Hoop zal niet worden beschaamd

Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten

Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk

Alle menselijke wijsheid is samengevat in twee woorden - wachten en hoop

Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop

Hoop begint in het donker

Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid

Hoop is geloof dat haar hand in het donker uitsteektHoop heeft ook veel te maken met hoe wij tegen het leven kunnen aankijken en hoe wij kunnen omgaan met Lijden of pijn;

Lees daarom ook: Lijden waarom God het toelaat


Doemdenkers en ons lijden met de vermelding naar o.a. volgende artikelen:
  1. Al of niet straf van God
  2. Is Lijden een straf van God #1 
  3. Is Lijden een straf van God #2
  4. Is Lijden een straf van God #3


Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.


***
Site Meter