Belgische Christadelphians


Vrije Wil


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 

 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 ***

 


Belgische christadelphian Ecclesia

Blog & Forum

Nieuws rond religieuze onderwerpen

Christadelphian Nieuws

Op zoek naar God

De Weg naar God

God vinden

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

*

Belgian Christadelphian Ecclesia

Christadelphia News

Daily Bible Reading

Prayer for the day

Thoughts

Reflections

Reflection of the day & meditation

Prayer Request

Index

Links

Webstore

Library


***


 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+Welke richting willen wij uit gaan in ons leven?

Wat wensen wij als waar aan te nemen en wat gaan wij daar mee willen doen?

Wij hebben allemaal het recht gekregen om gebruik te maken van de vrije keuze die God ons ter beschikking stelt. eerst en vooral staat het iedereen vrij om te kiezen wat zij willen doen met hun leven en wat zij willen geloven. De mens is vrij om al of niet aan te nemen dat er een God bestaat en dat de wereld door Hem geschapen is. Hoe wij in die wereld willen omgaan met ons zelf en met anderen is onze vrije keuze. Of wij al dan niet willen erkennen dat Jezus als Zoon van God onze Redder is en zo de bemiddelaar tussen God en de mens is, moeten wij zelf beslissen.


“Op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luider stem: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij; wie in Mij gelooft, hij drinke! Zoals de Schrift zegt: ‘Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’” (Johannes 7:37-38 WV78)


“Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,” (Paulus brief aan de Efeziërs 1:3-6 WV78)


"De Geest en de bruid zeggen: "˜Kom!" Laat wie het hoort, zeggen: "˜Kom!" Wie dorst heeft kome. Wie wil, neme het water des levens, om niet." (Openbaring van Johannes 22:17 WV78)

Wij moeten durven komen naar de bron van het leven, welke God is en naar de mens die het mogelijk heeft gemaakt dat wij ontheven worden van de dood en aldus weer nieuw leven kunnen krijgen. Deze Voorziener is Jezus Christus. Men kan dit negeren en naast zich neer leggen of werkelijk Jezus Zijn offerdaad erkennen als een fantastische bevrijding voor ons. Willen wij dat zoenoffer zoals God erkennen. Hij wilde het aannemen om de zondedaad van de eerste mensen te bedekken.


Van bij de aanvang heeft de goedhartigheid van de Vader er voor gezorgd dat er redding voor de mensen kon zijn. In die zin was de idee van Christus daar van bij de aanvang. De Gedachten van God werden vertolkt in het Woord van God om zodanig in het vlees waarheid te worden. God als maker van de mensen nam Zijn vrijheid om voor die mensen ook een Hersteller te voorzien.

“Staat het de pottenbakker niet vrij van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik? En als God nu, om zijn toorn te tonen en zijn macht te doen kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn erbarming, die Hij tot heerlijkheid heeft bestemd? Het voorwerp van zijn erbarming zijn wij, die Hij heeft geroepen niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenvolken.” (Romeinen 9:21-24 WV78)

In wezen zou men kunnen zeggen dat iedereen die na Adam en Eva kwamen voorbestemd waren om te sterven en daardoor elke mens een pre-destinatie had. Maar hierin is er God die met de voorziening van de Verlossing een andere mogelijkheid heeft gegeven. Iedereen heeft door zijn eigen vrije keuze de mogelijkheid gekregen om zijn of haar eigen leven te sturen zoals zij of hij het wil. Iedereen kan dus ook veranderingen in dat leven brengen.

God weet natuurlijk alles en zou kunnen gebruik maken van Zijn kennis en zo iedereen al dadelijk uitschakelen of alle kansen geven. Maar in Zijn goedheid wil Hij toch iedereen de kans geven te veranderen en hen daarbij helpen.

“Zo spreekt de Heer die deze dingen doet, van eeuwigheid zijn ze bekend.” (Handelingen der apostelen 15:18 WV78)

De dood kunnen wij niet ontvluchten, maar wat er na de dood komt kunnen wij wel doen veranderen door de keuze die wij zelf willen maken.

"EIk neem heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten" (Deuteronomium 30:19 WV78)


Hoe kunnen mensen beweren dat zij geen keuze hebben als Jehovah hen toch heeft gezegd te kiezen.

Wenst u te kiezen of wenst u gewoon aan de zijkant te blijven staan of de massa maar te volgen zonder verder na te denken of zelf een eigen doel te kiezen?


+++

De Christadelphians laten iedereen de mogelijkheid om waarheden te leren ontdekken. Iedere mens moet voor zichzelf uitmaken welke richting hij of zij wil uit gaan. De vrije keuze ligt bij hen. Daarom forceren wij nooit de Waarheid naar iemand.

 “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’” (Deuteronomium 30:19-20 Nieuwe Bijbel Vertaling)

 “Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’” (Jozhua 24:15 NBV)

 “Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en hem met hart en ziel dient, belooft de HEER: ‘Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, en ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in overvloed.’ Maar pas op: laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan roept u de woede van de HEER over u af en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de HEER u zal geven.” (Deuteronomium 11:13-17 NBV)

 “Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden.” (1 Johannes 2:3 NBV)
Aangeraden lectuur:

Geschapen volmaakte mens ging toch verkeerd

Sekten Een bijbelse benadering #15 Enkele typische sektenkenmerken #11 De Vrijë wil

Leven met geestelijk-spirituele diepgang?

Pijn lijden

Alle dingen zijn van God

Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willenIn het Engels:

Wishing to do the will of God
***
Site Meter