Belgian Christadelphians


Light of the world

A Light also for you


A stylized interpretation of Matthew 5:13-16. In this passage, Jesus teaches that his followers are to be a light unto the world.


“"You are the salt of the earth.
But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again?
It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men.
"You are the light of the world.
A city on a hill cannot be hidden.
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house.
In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.”
(Matthew 5:13-16 NIV)“But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.” (1 John 1:7 NIV)
“Whoever loves his brother lives in the light, and there is nothing in him to make him stumble.” (1 John 2:10 NIV)


"At times our own light goes out and
is rekindled by a spark from another person.
Each of us has cause to think with deep gratitude
of those who have lighted the flame within us."
- Albert Schweitzer

In darkness there is no choice.
It is light that enables us to see the differences between things;
and it is Christ who gives us light.
- Mrs. C. T. Whitemell


"Nor does anyone light a lamp and put it under a basket,
but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house.
Let your light shine before men in such a way
that they may see your good works,
and glorify your Father who is in heaven."
Matthew 5:15-16

Dear God, give that the flame of love in Christ may continue to burn in me,
and that the fire of the belief will continue to burn
and by others will light the fire
to be a lasting beacon light for Your Kingdom to be found and to be entered.“Jullie zijn het zout van de aarde.
Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?
Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld.
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
(Mattheüs 5:13-16 NBV)


“Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:7 NBV)
  “Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val,” (1 Johannes 2:10 NBV)

"Op sommige momenten gaat ons eigen licht uit en
wordt het aangewakkerd door een vonk van een andere persoon.
Ieder van ons heeft reden om te denken met diepe dankbaarheid
aan degenen die de vlam deden branden in ons."
- Albert Schweitzer

"In de duisternis is er geen keuze.
Het is het licht dat ons helpt het verschil tussen dingen te zien.
En het is Christus die ons licht geeft."
- Mrs. C. T. Whitemell


"Evenmin licht iemand een lamp en plaats deze in een mandje,
maar op de kandelaar, en het geeft licht voor allen die in het huis zijn.
Laat uw licht schijnen voor de mensen op een zodanige wijze
opdat zij uw goede werken zien,
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is."
Matteüs 5:15-16

Dierbare God, geef dat de vlam van Christus' liefde in mij mag blijven branden,
en dat het vuur van het geloof sterk zal blijven branden
en bij anderen het vuur zal aansteken
om een blijvende lichtbaken te zijn om het Koninkrijk van U te vinden en binnen te gaan.Let us move on

The switch must be turned on

Be ye followers of God, as dear children. €”Ephesians 5:1

Followers with deepening
Laten wij verder gaan

De schakelaar moet aangeshakeld staan

Bedenkingen Openstelling tot God

Volgelingen met de vrucht van verdieping

Waarom niet luisteren?

“Follow the Leader” is alles loslaten

God navolgen of de wereld?

Eén met Christus, één met elkaar

Bedenkingen Gods eigen Volk

Bedenkingen Jood of Christen zijn
Copyright © 2009, Belgian Christadelphians.