Belgische Christadelphians


Vervoering in de wolken


Belgische Christadelphians of Broeders in Christus

 De Rapture of Wegvoering

The Rapture
1.       Wat betekent Rapture of Vervoering?
2.       De vervoering of toegang met Christus
3.       Verzamelen met Jezus Christus
4.       Vervoering in de wolkenIn het Engels:

Rapture Exposed

1.       Rapture what does it mean?
2.       The Rapture or admittance with Christ
3.       Gather together with Jesus Christ
4.       Raptured in clouds


Andere schapen

Beloften van God

Bestemming getrouwen en rechtvaardigen

Bestemming van de aarde

Christus Koning

Christus toebehorenden

Christus wederkomst

De gezondene

De Onschuldige

De staat van onze doden

Dood

Eén met Christus

Erfenis

God komt ons ten goede

Gods beloften

Heerlijk einde

Hemel en hel

Hellevuur

Hemel

Het Zoenoffer

Hij die komt

Hij die zit aan de rechterhand van zijn Vader

Hoop

Hoop eerste Christenen

Hoop op leven

Jezus Christus is in het vlees gekomen

Jezus moest sterven

Koninkrijk Gods

Koninkrijk van God

Lam van God

Leven na de dood

Lichaam en ziel één

Lucifer

Opstanding

Opstanding en oordeel

Op wie hoop stellen

Plan van God

Plan van God en wereldvrede

Priesterschap van Christus

Rechtvaardigen

Redding

Redding door volharding

Reddingverliezen

Satan of duivel

Sterfelijkheid

Stoffelijke tegenover geestelijke hemel

Teken van het Verbond

Terugkeer van Jezus

Uitzicht op de toekomst

Verwachtingen

Volk Israël

Vrijë wil

Wat is Wedergeboorte

Ziel

Zoenoffer

Zonde

Zoon van God
 

French pages / Pages en Français

English pages

German pages / Deutsche Seite

 

 

Blog & Forum

Dagtekst en Bedenking

Dagelijkse Bezinning

Reflectie voor de dag

Gebed van de dag

Gebeden

Gebedsverzoek

Christadelphian Nieuws

Links

Winkelruimte

Bibliotheek


Christadelphia Forum


Chat & Teamspeak 
 

 

 

Hieronder vindt u een lijst van hoofdonderwerpen, waar u dan verdere artikels en linken kan vinden over het betreffende onderwerp

 

Mijn Geloof

 

Niet zeker dat er een God is

 

Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen? 

Geloofspunten van de Christadelphians

Geloofspunten van een Christadelphian in Bijbelcontext 

Broers en Broeders

Geschiedenis

Geschiedenis in 't kort 

Belangrijke Verschillen 


Volgens eerste eeuw patronen

Organisatie der Broeders in Christus

Christadelphians Wereldwijd

 

 

 Artikels 

 

 

Bestaat er een God die zich om ons bekommert? 

Geloof in slechts één God 

Jehovah wiens Naam Heilig is 

Eigenheden aan God toegeschreven

Eigenheden aan Jezus toegeschreven 


Op wie Hopen

Christenmensen met ons geloof  

Boek der Boeken de Bijbel

Woord van God 

Wat te vinden in de Bijbel 

Reden voor het lezen van de Heilige Schrift 

Omtrent Geloof en Gospel

 

Wat is Gods doel met de aarde? 


Koninkrijk van God 


Volharding & Bijbelstudenten 

 

 

Aarde 

Christendom

Dood

Doop

Eten 

Gebed

Geest

Geloof

Gods beloften 

Hemel

Het Heelal

Hoop 

Hoop op Leven

Israël 

Koninkrijk van God 

Levenslessen

Lijden

Lucifer

Mensdom

Moeilijkheden

Niet zeker dat er een God is 

Nieuw Verbond 

Opstanding en Oordeel 

Overwegingen

Persoonlijkheid

Plan van God

Rechtvaardigen 

Redding

Satan of duivel

Volk Israël 

Ziel 

ZoenofferRond de Bijbel

Rond God de Allerhoogste

Relatie tot God

Rond Jezus

Zoon van God

Relatie tot Christus

Eén met Christus


Relatie tot medemens

Mensdom

Menselijke Natuur

Verkondigen

LijdenLevenslessen

Christelijk Leven 

Overwegingen


Opdracht tot Getuigenis


Redding

Zoenoffer

Teken van het verbond 


Wie, wat & hoe Christadelphians

Christendom


Het Heelal

John Thomas

 

 

Fotomateriaal en illustraties 

 

 

 

 Please do find further articles and links at:

 

Articles in English

Artikels in het Nederlands

Articles en Français

Lectuur

Vlaams/Belgisch Studiemateriaal

Adressen


+


Wij zijn een trots lid van de wereldwijde genootschap van Broeders in Christus 

We are a proud member of the worldwide community of Brothers and Sisters in Christ

ChristadelphiaWegvoering of Vervoering in de wolken

English version: Raptured in clouds.

Voorgaande hoofdstuk: Verzamelen met Jezus Christus.

Diegenen die stierven in Christus zullen samengebracht worden.

Het teken van de Zoon van de mens zal verschijnen in de hemel en de Mensenzoon zal komen op de wolken van de hemel en zijn uitverkorenen samenbrengen van over de gehele wereld.

“14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, [terug]brengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, k dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. {k #1Co 15:22,51} 16 l Want de Heere Zelf zal met een geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden [die] in Christus [zijn] zullen eerst opstaan. {l #Mt 24:31 1Co 15:52 2Th 1:7} 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen weggenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (1Th 4:14-18 HSVNTPS)

“29 En t meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. {t #Jes 13:10 Eze 32:7 Joe 2:31 3:15 Mr 13:24 Lu 21:25} 30 u En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde v rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. {u #Da 7:10 Mt 16:27 25:31 26:64 Mr 13:26 14:62 Lu 21:27 Hnd 1:11 2Th 1:10 Opb 1:7; v #Opb 1:7} 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder w luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het [ene] uiterste van de hemelen tot het [andere] uiterste ervan. {w #1Co 15:52 1Th 4:16}” (Mt 24:29-31 HSVNTPS)[1]


Dit artikel wordt nog verder in het Nederlands opgesteld en Wordt vervolgd (zo gelieve later nog eens terug te komen) [de Engelse versie is reeds geplaatst]

 [1] “29 Aanstonds na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken. 30 Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. 31 Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.” (Mt 24:29-31 WV78)
***
Site Meter