Belgische Christadelphians


De Wegvoering, vervoering of
de toegang met ChristusDe vervoering of de toegang met Christus


English version: The Rapture or admittance with Christ

Voorgaand: Hoofdstuk 1: Wat betekent”Rapture” of “vervoering”?

“13 Over het lot van de overledenen willen we u niet in het onzekere laten, broeders en zusters. Er is geen reden voor u om te treuren, zoals voor de rest van de mensen. Want die hebben geen hoop. 14 Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen. 15 We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. 16 Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt, zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; 17 daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. 18 Troost elkaar dus hiermee. {[Bereid u voor op de komst van de Heer]}” (1Th 4:13-18 GNB)

“21 Want de ellende zal zo groot zijn als de wereld nog nooit heeft meegemaakt, van het begin af tot nu toe. En zo’n grote ellende zal ook nooit meer voorkomen. 22 Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten. 23 Geloof het niet, als iemand dan tegen jullie zegt: Kijk, hier is de Christus, of: Daar is hij. 24 Want er zullen valse christussen komen en valse profeten, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen om, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. 25 Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. 26 Als ze dus tegen jullie zeggen: Kijk, hij is in de woestijn, ga er dan niet heen; of als ze tegen jullie zeggen: Kijk, daar houdt hij zich verborgen, geloof het dan niet. Want 27 de komst van de Mensenzoon zal zijn als de bliksem die oplicht in het oosten en straalt tot in het westen. 28 Overal waar een dood dier ligt, verzamelen zich de gieren. 29 Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen. Alle volken op aarde zullen treuren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met grote macht en majesteit. 31 Onder luid trompetgeschal zal hij zijn engelen eropuit sturen en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene einde van de aarde tot het andere.” (Mt 24:21-31 GNB)

“‘Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn Vader. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken, en daarna kom ik terug om jullie te halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben. En jullie weten de weg naar de plaats waar ik heenga.’ ‘Heer,” (Joh 14:1-4 GNB)

In heel wat Christelijke groepen denken gelovigen dat zij rechtstreeks naar de hemel gaan wanneer zij sterven en dan geloven sommige van hen ook dat zij door Christus[1] in eenheid van de Kerk vóór de Tijd der Beproeving of Grote Verdrukking[2] zullen worden verzameld. Hiertegenover zijn er anderen die denken dat dit in de tijd van de Grote Verdrukking zal plaatsgrijpen, waarvoor de Grote Verdrukking een vrij korte tijdspanne is waar mensen, die God[3] volgen, wereldwijd vervolging zullen ervaren en gezuiverd en versterkt zullen worden door het gebeuren. Weer anderen denken dat de vervoering slechts voor de kerk zal zijn en zal plaatsvindend na die Grote Verdrukking, bij de Terugkomst van Christus Jezus[4], vóór het Millennium[5], dat volgens de meesten het Laatste Oordeel[6], het uiteindelijk allerlaatste of finale oordeel door de God[7] van alle naties zal voorafgaan.

Eerst hangt het er van af wie je denkt dat God is en welke rol je wil toeschrijven aan Christus Jezus, de zoon van God als hij terug naar de aarde zal komen. In de Bijbel staat namelijk dat hij zal komen oordelen de levenden en de doden[8]. Verder is er het probleem in de eerste groep dat de Tweede Komst van Christus werkelijk geen bijzondere eenmalige openbare gebeurtenis zou zijn. Omdat die groepen een verschillende mening hebben van wanneer de Grote Verdrukking of Armageddon[9] en de Vervoering [10]zouden plaatsvinden, worden zij onderverdeeld in Dispensationalisten[11], Premillennialistsen[12] (zoals vele Evangelischen[13], vooral in de Verenigde Staten) die de terugkeer[14] van Christus in twee stadia bezien. De meerderheid van dispensationalistsen stelt dat de eerste gebeurtenis onmiddellijk de periode van de Grote Verdrukking of Grote Beproeving voorafgaat en daarom kunnen daarom Pretribulationistsen worden genoemd.
Pretribulationistsen geloven dat alle Christenen[15] die dan  leven lichamelijk tot in de Hemel zullen worden genomen alvorens de Grote Verdrukking begint. Zij die na de vervoering Christenen worden zullen leven door (of omkomen tijdens) de Grote Verdrukking leven. Na de Grote Verdrukking, zal Christus dan terugkeren volgens hen.
Terwijl de anderen, die geloven dat de vervoering van de getrouwe gelovigen halverwege tijdens de Grote Verdrukking zal voorkomen, maar vóór het slechtste deel zal voorkomen. kunnen Midtribulationistsen worden genoemd.
Dan heeft men de Posttribulationistsen, die ook tot één van de groepen Millennianistsen
[16] kunnen behoren en welke als Christadelphians[17] geloven dat de Christenen niet in deHemel zullen worden opgenomen, behalve een paar gekozen die wel zullen opgenomen worden (144.000[18], of de gelovige heiligen[19]). Het grootste deel van onze broeders en zusters in Christus zullen door Christus in het Koninkrijk van God ter wereld worden ontvangen of worden verzameld na de Grote Verdrukking[20], die met de Apocalyps[21], Armageddon[22] [23] en Dag van de Rekening[24] , Dag van Afrekening Oordeelsdag of Doemsdag (Doomsday) beëindigt,om het ‘Laatste Oordeel’ of ‘Hét Oordeel[25] ‘ te ontvangen rekening houdend met dat er nog een ‘Definitieve Uitspraak’ zal plaats vinden na het Millennium, of de periode van duizend jaar, de ‘Gouden Eeuw’[26] of het Paradijs[27] op aarde[28] waarin „Christus zal regeren“ voor 1000 jaar voorafgaand aan de definitieve uitspraak en toekomstige eeuwige staat (de Nieuwe Hemel[29] en de Nieuwe Aarde[30])[31].
Voor sommige Posttribulationistsen[32] zijn de twee gebeurtenissen, Tweede komst van Christus Jezus en het zich Samen Verzamelen, of Vervoering, identiek of gelijktijdig.
[33]

Dan hebben wij de Amillennialisten[34] (zoals Romeins Katholieken, Oost Orthodoxen, Anglicanen, Lutheranen en anderen), ook Postmillennialisten[35] (zoals sommige Presbyterianen, en anderen), en Historische Premillennialistsen[36] (zoals Calvinistische Baptisten, en anderen) die van mening zijn dat de terugkeer van Christus een enige, openbare gebeurtenis zal zijn.[37]

In de amillennial en postmillennial meningen, evenals in de post-tribulatie premillennial positie, is er geen onderscheid in de timing van de vervoering. Deze meningen beschouwen de vervoering zoals die in 1 Thessalonians 4:15 - 17[38] beschreven zijn als identiek aan de tweede komst van Jezus zoals in Mattheüs 24:29 - 31[39]wordt beschreven, of als een vergadering in de lucht met Jezus die onmiddellijk zijn tweede komst aan de aarde voorafgaat. Binnen premillennialism, is de pre-tribulationpositie de overheersende mening die onderscheid maakt tussen de vervoering en de tweede komst als twee gebeurtenissen. Er zijn ook twee minder belangrijke posities binnen premillennialism die verschillen met betrekking tot de timing van de vervoering, de medio-tribulationmening en de gedeeltelijke vervoeringsmening. [40]

Voor hen die denken dat de zielen van de levenden na de dood of naar Hel[41], Gehenna[42], Hades[43], Sheol[44], vagevuur of hemel[45] gaan, en zeggen dat hen die een Christen werden zullen gered worden en zullen gaan naar de hemel, nemen dan dat zij `raptured' of “vervoert” zijn, zodat dit zou betekenen dat Jezus hen zou komen verzamelen. Maar in zo een geval moet Jezus meer dan een miljoen keer neerkomen om die goede zielen te verzamelen. Dit zou ook betekenen dat vóór wat zij de Terugkomst of `Tweede komst van de Heer'[46] noemen daar een overgangstijd zou zijn waar Jezus heen en weer van hemel naar aarde zou gaan. Dit is totaal on-Bijbels. In de Bijbel vinden wij slechts dat Jezus naar deze wereld zal terugkeren om alle mensen samen te brengen zodat zij allen aanwezig zullen zijn bij het Oordeel dat door hem uitgevoerd zal worden, als benoemde Koning van het Koninkrijk van God. De ziel[47] wordt beschouwd als het lichaam met de adem van het leven dat door God, daarin wordt gegeven.[48] Voor het geval dat de slechte mensen na de dood naar de Hel zouden gaan zou er daar geen reden zijn om hen in een recentere tijd opnieuw omhoog te heffen om hen voor het gerechtshof[49] van Christus te brengen. Zij zullen dan hun straf reeds hebben ontvangen bij hun dood en dan veroordeeld zijn tot een eeuwige straf in hellevuur (volgens die gelovigen)[50]. Omdat heel wat mensen in het Christendom en Islam traditioneel die plaats na de dood afschilderen als vurig en pijnlijk, schuld en lijden veroorzakend, met demonen[51], die de vervloekten kwellen. Anderen nemen het dat zij die sterven in woonplaatsen voor afgestorvenen of voorgeborchten[52] voor de doden worden gebracht die neutrale plaatsen zouden zijn voor alle doden (bijvoorbeeld, zie sheol) eerder dan gevangenissen van straf voor zondaars te zijn. Sheol is het Hebreeuwse woord voor het graf, dat algemeen in de aarde wordt gemaakt, waar lichamen onder de grond worden geplaatst, in latere culturen kwamen de bovengrondse graven[53]. In al die gevallen zou Jezus hen daar moeten komen brengen, zodat hij telkens wanneer iemand sterft deze zou moeten gaan halen en bijeen brengen om die doden dan te verzamelen.
Ook wanneer u zou geloven dat het slechts de Gekozenen of de 144.000 zullen zijn die dadelijk nadat zij sterven zouden verzameld worden om rechtstreeks naar de hemel te gaan, dan zou dat hier ook betekenen dat Jezus 144.000 keer zou moeten terug komen naar de aarde om hen van hun graf te nemen om hen te verzamelen. Het is niet dat de Getuigen van Jehovah niet in het opheffen van de doden zouden geloven om met Jezus in hemel te gaan zijn. Zij zien het eenvoudig als een aan de gang zijnde gebeurtenis, als u wil. Wanneer nu iemand van de 144.000 getrouwen nu sterft, wordt hij onmiddellijk opgeheven. Maar merk op dat zij niet `raptured' of “vervoert”zeggen.
[54] Zij geloven dat aan het begin van de 20ste Eeuw, toen Jezus “aanwezigheid”voorkwam al die doden, van dat aantal die reeds gestorven waren, toen werden opgeheven. Maar zoals ik verklaarde en in het voorgaande hoofdstuk aantoonde worden wij verteld in de Heilige Schrift dat zich vóór de terugkeer van Christus, het verzamelen van alle mensen, het oordeel, de toewijding en de benoeming van de koningen en de priesters, ook de Kerk zal worden genomen en de wreedheden van deze wereld zal moeten ondergaan. Ook zullen de leden van 144.000 deze Tijden van Verdrukking of moeilijkheden moeten onder ogen zien.[55]

Volgens heel wat Christenen zijn er de heiligen, de heilige mensen die een speciale plaats in de hemel zullen ontvangen. Maar heel wat Christenen beschouwen dat zij zelf ook deel zullen uitmaken van die heiligen die naar de hemel zullen gaan. Personen van andere denominaties van het Christendom[56], heidenen[57] en paganisten[58] zullen volgens hen in de hel komen.
Voor hen die naar de hel zullen worden gebracht zou Jezus dan niets meer aan hun positie kunnen veranderen. Voor zij die een opgeschorte straf ontvingen, maar naar het vagevuur of voorgeborchte[59] gingen zouden dan toch werkelijk verzonden zijn naar een strafkamp. In dat geval zouden zij reeds hun straf in die plaats vervullen. Waarom zouden zij dan terug voor de rechterstoel van Jezus moeten verschijnen om een straf over hun te laten uit spreken?
Voor degenen, in de hedendaagse begrippen, die de hel eerder als staat van verlies dan als letterlijk vurige ondergrondse marteling beschouwt, leidt dit tot geen probleem. Jezus moet niet naar de aarde komen om de doden in de grond te brengen. De mensen begraven hun doden. In die ondergrond, hun graf of grafzerk kan het lichaam tot stof terugkeren zonder interventie van iemand anders.

Christadelphians[60] of Broeders in christus, of Thomasites[61], zoals de Studenten van de Bijbel[62] Bijbelvorsers of Bijbelonderzoekers[63] en de Getuigen van Jehovah zouden ook annihilationisten[64] kunnen worden genoemd omdat zij ook Gehenna of de Hel als een plaats zien die niets anders betekent dan het uiteindelijk graf waar de zondaars maar ook al de andere overledenen naar toe gaan. Maar dat betekent niet zij volkomen vernietigd worden, wel dat hun lichaam enkel vergaat tot stof, zonder dat de overledene voelt dat hij of zij voor altijd wordt gekweld. De doden zijn namelijk onbewust. Zij zijn zich bewust van niets en kunnen om het even wat niet voelen.[65]

De God van de goden[66], de Almachtig, heeft een Plan[67] met mensdom[68]. Van bij het begin, toen alles in de Tuin van Eden verkeerd ging[69], gaf Jehovah God mensen hoop[70] opnieuw in de Tuin van Eden, het Paradijs[71], te kunnen gaan leven. Alle menselijk geboren en menselijk bedachte kwesties zijn gepast voor het vonnis van Jezus en voor eeuwigheid behalve Jezus omdat hij geen zonde heeft gedaan en zichzelf moeilijk kan beoordelen. De zonde moet worden behandeld, en Jezus is de manier om de zonde voor altijd uit te roeien. Alle mensen vallen onder de overweging en de liefde van God[72]. Hij heeft iedereen de kans[73] geboden om tot hem te komen, voor Jezus[74] zijn geboorte door verschillende profeten, en na de geboorte van Jezus door deze laatste profeet en Hoofd Leraar. God wist dat dit niet zo maar gemakkelijk zou zijn na wat alle fouten van de eerste mens en zijn nakomelingen hadden veroorzaakt. Alle mensen kunnen door Jezus Christus worden gered[75] en uiteindelijk tot harmonie in het Koninkrijk van God[76] komen. God verkoos de Joodse mensen[77] om in een unieke overeenkomst met God te leven maar met de Eerste komst van de zoon van God, heeft Jehovah Yeshua, Jezus Christus als bemiddelaar[78] voor elk lichaam, Jood of heiden gegeven.

Volgens de Hebreeuwse Bijbel[79], is iedereen van het mensdom een nakomeling van Noah[80]. Noah en zijn drie kinderen Sem, Cham en Jafet en hun vrouwen, overleefden als enige de zondvloed[81] aan boord van de Ark[82]. Zodra de overlevenden de ark voor droge grond konden verlaten, begonnen zij nieuwe families en herbevolkten de aarde opnieuw. Toen Noah en zijn familie de Ark verlieten, maakte God een overeenkomst met hen.[83] Volgens Talmud[84], omvatte deze overeenkomst de Zeven Wetten van Noah[85]. Na vele decennia kwam de beloofde Redder of Messias[86], geboren in Bethlehem uit de maagd Maria[87]. Dit was de eerste keer dat de Nieuwe Adam op deze wereld was. Terwijl hij in leven was vertelde hij de mensen dat hij naar Zijn Vader[88] wegging, maar beloofde terug te komen. Jezus verzekerde ons dat wij reden hadden en tot eensgezindheid met God konden komen zodat wij tot harmonie in het Koninkrijk van God[89] konden komen. Maar de mensen moesten zich voorbereiden tot Jezus zijn terugkeer en hopen voor die mooie tijd van het oneindige leven.

Christadelphians kunnen op een bepaalde manier behoren tot de Christelijke beweging van het Universalisme[90] en tot de Universalisten[91]. Zij geloven dat iedereen de kans heeft om God te vinden en te kiezen, uit vrije wil, om Jezus Christus, de Verlosser[92], al of niet te volgenen, en zijn woorden voor waarheid te houden, en aan de bevelen van God te voldoen. De God van liefde zou geen persoon creëren alwetende dat die persoon voor eeuwige vervloeking[93] bestemd zou zijn. Hij geeft iedereen de kans om tot Hem te komen. In ons leven moeten wij er zorg voor dragen dat wij de Wet van God goed komen te begrijpen en dat wij vervolgens in overeenstemming met die Wil[94] van God proberen te leven. Wij kunnen niet ontsnappen aan de dood. De dood zal het eind van dit aardse leven inluiden. Maar wij hebben de belofte dat er een ander systeem zal komen, zonder haat, pijn, of enige vorm van het lijden zal zijn. Alvorens die tijd komt kan het goed zijn dat wij, zoals in een diepe slaap, in onze graven zullen moeten wachten. Het graf dat een plaats is waar een lijk[95] (typisch dat van een mens, hoewel soms dat van een dier) wordt begraven[96]. Het zal van die plaats zijn dat de organismen zullen worden gewekt. Van daaruit zal Jezus alle overledenen verzamelen. De dood is de beëindiging van de biologische functies die het leven van de organisme bepalen en alle levende wezens aangaan behalve dan voor deze die Armageddon zouden overleven. Er is geen verdere leven na de dood[97] of wedergeboorte[98] maar wij worden ervoor gewaarschuwd dat wanneer Jezus wij op een punt zullen zijn gekomen dat het te laat zal zijn om van gedacht te veranderen om ons leven te veranderen. Wij moesten ons vóór onze dood voorbereiden. Wanneer Jezus terugkeert zal hij alle doden en de levenden om voor hem heen verzamelen om voor zijn rechtszetel te komen. Voor het geval dat die mensen achter het verdere leven zochten, dan zal de tijd van Waarheid, de tijd van Revelatie aangebroken zijn.

Dat de vervoering van de kerk een geheime verdwijning zou inhouden van miljoenen Christenen die hun geloof in het voltooide werk van Jezus Christus op het Kruis hebben gezet wordt nergens in de Heilige Schrift verteld[99]. Volgens sommigen zou de eerste duidelijke vermelding van de Vervoering in de Schrift te vinden zijn in de woorden van Jezus die in Johannes 14:1 - 4[100] worden geregistreerd. Jezus zei, “Ik zal, opnieuw komen en zal u tot mij ontvangen; dat waar ik ben, daar kunt u ook zijn”. Maar het Latijnse woord rapere werd slechts geïntroduceerd in die taal in 1594. [101] Herhaalde malen waarschuwde Jezus de luisteraars dat hij ging terugkomen. De gelovigen verzekerde hij ook dat hij één of andere plaats voor hen zou voorbereiden en dat zij zeker zouden kunnen zijn dat God de Vader al die genen zou verwelkomen zelfs indien zij tussenin even verloren gingen.[102] De belofte is dat op zekere dag in de nabije toekomst, bij het blazen van een trompet en de schreeuw van een aartsengel, Jezus aan de hemel zal verschijnen en alle doden zal wekken. Dat Jezus de kerk van de toorn van God zal sparen die tijdens de komende Tijd van Verdrukking zal plaatsgrijpen is een verkeerd lezen of verkeerd interpreteren van de Bijbel. Alle mensen die levend zijn aan het einde der tijden zullen zich in beproeving vinden. De Tijd van Verdrukking is weggelegd voor allen die dan bij de Eindtijd[103] nog leven op aarde. En hen die tot aan het eind leven zullen door de engelen van de Heer worden verzameld.[104] Nergens in de Bijbel wordt geschreven dat in het fonkelen van een oog, wij allen voor altijd zullen verdwijnen en in de Hemel met Jezus Christus zullen zijn. Wat in de brief van Paulus aan de bewoners van Thessalonica en aan die van Corinthië wordt aangehaald is dat wij zullen meegesleept worden (van het graf en vanuit onze situatie van het dood zijn) om veranderd te worden, omdat hij over gelovigen in Christus spreekt die uit de dood zullen opstaan en aldus daaruit opgenomen worden, niet in de hemel maar terug in een leven waarbij zij in plaats van hun voorgaande sterfelijk leven met een zwak aardse lichaam, een onbederfelijk lichaam zullen ontvangen.[105] Jezus gaat zijn aanhangers verzamelen die met de doden onbederfelijk zullen opgeheven worden, en God zal hen een nieuw lichaam geven zonder en voorbij het bereik van corruptie en in een situatie van onsterfelijkheid geplaatst worden[106], bekwaam om voor altijd te leven in het Koninkrijk van God onder de soevereiniteit van Jezus. Het is slechts op dat ogenblik dat wij tot het ware punt van het eind voor de dood, wegens de eerste zonde (De Originele of Erfzonde[107] door Adam en Eva) zullen bereiken.[108] Het is tot de Terugkomst of Tweede komst van Jezus dat wij moeten wachten vooraleer de dood in overwinning zal worden ingeslikt. Pas dan wordt er een volledig eind aan gemaakt en zal de dood niet meer over ons kunnen heersen. Zo vóór die tijd aanbreekt zullen alle doden onder de ban van de dood moeten zijn. Maar wanneer Jezus zal terugkeren zullen wij alle tranen kunnen afvegen.[109] Dan zullen wij met alle andere gelovigen worden herenigd.

Pretribulationistsen verzetten zich tegen hen die denken Christus na de Grote Verdrukking zal terug komen om tot de vervoering van alle heiligen over te gaan, en al de ongoddelijken zal doden met de opmerking: “wie zal er achtergelaten worden om de aarde tijdens het millennium te bevolken?“ Volgens hen kan slechts het pre-trib-gezichtspunt een verklaring geven aan dit post-trib-probleem. Zij zeggen dat de Kerk opgenomen wordt vóór de Grote Verdrukking, en dat een enorm aantal zielen bewaard wordt tijdens dit zevenjarige tijdkader, en diegenen die de Grote verdrukking zullen kunnen doorstaan zullen in het millennium gaan terwijl de niet geredden in de hel[110] zullen worden geworpen. Zij kijken echter over het feit dat er geen plaats van foltering[111] voor de overledenen bestaat welke hel[112] genoemd wordt, daar sjeol en hades gewoon plaatsen zijn voor de overledenen. [113]Er bestaat echter geen hellevuur[114] en geen vagevuur[115] aangezien er geen reden voor hen is omdat de “zonde geen eis kan maken op wie dood is “.[116] Zo moeten de Christenen niet opnieuw worden getest, getroffen of beproefd worden wanneer zij sterven. Wanneer de goedgekeurde mensen van uit het graf het Koninkrijk van God zullen kunnen binnengaan zullen zij daar in de duizend jaar periode vóór de Definitieve Uitspraak nog geboortes kunnen hebben. Het zullen dezen zijn die tijdens die periode geboren waren die voor een korte tijd `een beproeving' zullen moeten ondergaan en nog beoordeeld zullen worden. Zij ontvingen namelijk geen test voordien, zodat aan het eind van het Millennium zij nog zullen moeten worden beoordeeld. De andere mensen ontvingen reeds hun laatste oordeel bij de Tweede Komst.[117]

Wanneer de Christenen in de zogenaamde vervoering worden verwijderd ,wanneer alle doden van de graven zullen worden weggehaald of zijnde ‘weggerukt’[118] (lees 1 Cor. 15:51 - 55 en 1 Thes. 4:13 - 18)[119], zullen de dingen ter wereld dramatisch veranderen. Voorspellingen van Jesaja zullen tot verwezenlijking komen. Alvorens Jezus opnieuw het Koninkrijk aan zijn Vader zal overhandigen, zal de wereld vernieuwd worden wanneer de mensen ook veranderd zullen worden. U kan zeggen dat Jezus de mensen met hem moet nemen, ten eerste om hen in de twee groepen te kunnen verdelen, zij die de tweede dood of de definitieve staat van vergetelheid zullen ontvangen en de andere groep die in dat beloofde Koninkrijk van God zullen kunnen binnengaan waar ook zij zullen zijn die met Jezus zullen regeren voor duizend jaar.[120]
Iedereen wie “opnieuw geboren”, “wedergeboren” of “herboren” (zie Johannes 3:3)[121] zal zijn in Christus en Christen[122] zal kunnen worden genoemd, zal naar de hemelse huizen (woningsplaatsen)[123] gaan, waarvoor Jezus voorbereidingen heeft getroffen voor hen sinds hij opsteeg om te gaan zetelen aan de rechterhand van God de Vader (lees Johannes 14:1 – 3)[124]. Iedereen – levenden en doden - die Christus voor redding van hun ziel hebben goedgekeurd zullen hiertoe behoren. Maar dat betekent niet dat die grote goddelijke plaatsen in de hemel zouden zijn. Toen God de aarde creëerde wenste Hij dat deze ‘Wereld van God’ door de mensen zou bevolkt worden.[125] Het was niet de bedoeling van God dat het een nietige plaats, een lacune of een kosmische ruimte zou worden. Ook beloofde Jezus dat de goede mensen een plaats op deze aarde zouden kunnen erven, wanneer het in een plaats zonder problemen zou worden omgezet. Hij leerde ons zelfs om tot God, zijn en onze Vader te bidden, om een plaats op deze vernieuwde aarde te ontvangen, die deel van het Koninkrijk van God zal uitmaken.[126] Er is voorspeld geworden dat daar op die aarde mensen zullen blijven wonen in huizen die zij zelf hebben gebouwd. Deze huizen zullen niet worden verwoest door vijandige invallen zoals in het verleden. Alsook zullen de mensen het land bewerken en wijngaarden planten en de opbrengst ervan zelf eten. Maar er zullen geen vijanden of anderen zijn die er beslag op zullen nemen. Ook al zal er hard werk zijn, de mensen zullen het zo niet meer aanvoelen. Zij zullen ten volle kunnen genieten van de opbrengsten van de oogsten. Kinderen zullen niet worden geboren om te vroeg te sterven. Want zij zijn de kinderen van hen die de God heeft gezegend en hun kinderen zullen ook worden gezegend. Iedereen zal rustig in de schaduw van zijn eigen huis kunnen zitten, in vrede en welvaart, want er zal niemand meer zijn die hen opschrikt.[127]

Het Plan van God om de Wereld te bevolken en deze wereld goed te maken zal in vervulling komen. [128] Het zou na de Tweede Komst van Christus zijn dat die mensen worden verzameld om dat voorzegde te vervullen. Dan zou de tijd van die toekomstige bewoonbare wereld van het mensdom zijn waar wij over spreken.

Het zal nog maar een klein poosje duren en dan zal de zondaar zijn verdwenen; dan zal u naar hem kunnen kijken en plotseling zal u hem niet meer zien. Maar wie nederig van hart is, zal in het land mogen wonen en genieten van een onuitsprekelijke vrede. (Ps 37:10-11) [129]

Volgend hoofdstuk: Verzamelen met Jezus

Engelse versie / English version: The Rapture or admittance with Christ[1] Yeshua of Jezus van Nazareth, de beloofde Messias, geboren in Bethlehem en door God Jehovah/Jahweh de Schepper aangeduid als Zijn Geliefde Zoon.

[8] “Ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap:” (2Ti 4:1 WV78)

[12] Premillennianisme of Duizendjarig Vrederijk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Premillennialisme

[17] Christadelphians zouden zowel bij de Groep van Dispensational Post-Tribulationalist Premillennialisten kunnen worden geteld die in twee oordelen gelooft: voor allen bij de Tweede Komst van Christus, in België en Holland het gemakkelijkst als het ‘Laatste Oordeel’ genoemd (dat algemene bekende woord gebruikend voor die Dag van Oordeel) waarbij ‘Doomsday’ of die Dag van Oordeel wordt bedoeld en de ‘Definitieve Uitspraak’ slechts voor de nieuw - geboren in de geselecteerde groep gelovigen die dat algemeen eerste oordeel voor allen waren doorgekomen.
http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/christadelphianpeople +

http://christadelphians.multiply.com/tag/christadelphian

[20] “29 Aanstonds na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken. 30 Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen; alle stammen der aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met macht en grote heerlijkheid. 31 Hij zal zijn engelen uitzenden met luid trompetgeschal om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.” (Mt 24:29-31 WV78)

“24  Maar na die verschrikkingen zal in die dagen de zon verduisteren en de maan geen licht meer geven; 25 de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse heerscharen in verwarring geraken; 26 dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. 27 Dan zal Hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken, van het einde der aarde tot het uiteinde des hemels.” (Mr 13:24-27 WV78)

“25 Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. 26 De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. 27 Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.” (Lu 21:25-27 WV78)

[22]  Armageddon, Jehovah’s Totale Oorlog > http://www.watchtower.org/e/20051201/article_02.htm

[23] In de Scandinavische landen ook gekend als Ragnarok or Ragnarök van het Oud Noorse "Vervloeking van de Goden", de finale strijd tussen goden en reuzen, de gehele schepping betrekkend, waarbij de wereld opgesoupeerd wordt door vlammen welke het einde van de wereld meebrengen zoals het is gekend voor bijna alle leven. (Simek (2007:260), Simek (2007:222-224); Wiktionary)

http://en.wikipedia.org/wiki/Post_Tribulation_Rapture

[25] Oordeel: http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/oordeel
Laatste Oordeelsdag of Dag des Oordeels: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_des_oordeels

[26] Niet de culturele metaforische eeuw maar de religieuze term voor Golden Age > http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Age

[31] “Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en aan wat vroeger is geweest wordt niet meer gedacht, het komt niet meer in de gedachten op:” (Jes 65:17 WV78)

“Maar volgens zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen.” (2Pe 3:13 WV78)

[33] Voor Christadelphians is er eerst de Tweede Komst van de zoon van God, dan het ontwaken uit de doden, het zich verzamelen van alle mensen en vervolgens het oordeel waar de mensen het eeuwige leven of de tweede doden zullen ontvangen. (Merk op: geen eeuwige leven, omdat zij een leven met een begin hadden, en God zal steeds hun leven kunnen beëindigen, maar zal hen voor altijd laten leven. Een onafgebroken leefwereld zal hen  in het Koninkrijk van God worden verleend).

[36] Premillennialistsen > http://en.wikipedia.org/wiki/Premillennialism#Historic_premillennialism

[37] Ook Christadelphians geloven in die prachtige belofte dat Jezus Christus terug naar de aarde zal keren, en dat dit een unieke eenmalige gebeurtenis zal zijn, die niet onopgemerkt zal voorbij gaan.

[38] 13 Maar ik wil dat jullie weten, mijn broeders, dat jullie niet somber hoeven te zijn, zoals de rest van de mensen die geen hoop hebben voor degenen die zijn ontslapen. 14 Want als we geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan; zo zal God ook degenen die in Jezus in slaap zijn gevallen, bij hem brengen.

15 Maar dit zeggen we jullie door het woord van onze Heer dat wij levenden, degenen die overblijven bij de komst van onze Heer, degenen die zijn ontslapen niet zullen voorgaan. 16 Want onze Heer zal neerdalen uit de hemel met het bevel en de stem van een Aartsengel, en met een hoorngeschal van God. En de doden die in de Messias zijn zullen het eerst opstaan. 17 Dan zullen wij die zijn overgebleven en leven, samen met hen in de wolken opgenomen worden naar een ontmoeting in de lucht met onze Heer. En op deze manier zullen we altijd met onze Heer zijn. 18 Troost elkaar daarom met deze woorden. (1 h 4:15 – 17 Peshitta)

[39] 29 Onmiddellijk na het lijden van die dagen, zal de zon verduisteren en de maan zal haar licht niet tonen. De sterren zullen uit de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen worden verstoord. 30 Daarna zal het vaandel van de Mensenzoon aan de hemel worden gezien en zullen alle stammen van de aarde rouwen en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met kracht en veel glorie. 31 En hij zal zijn engelen met een grote bazuin uitzenden. En ze zullen zijn verkozenen vergaderen uit de vier windstreken, van het uiterste van de hemel tot het andere uiterste.  (Mt 24:29 – 31 Peshitta)

[40] Clouse, R.G. (1984), Elwell, Walter A., ed., Evangelical Dictionary of Theology, Grand Rapids, MI: Baker Books, pp. 910

[42] Gehenna beduidt het Dal van Hinnom dat ten zuiden en westen van Jeruzalem lag en waar lang walgelijk vals-religieuze riten werden beoefend en koning Josia ter voorkoming van verder misbruik de plaats liet verontreinigen door ze als verbrandingsoven voor Jeruzalem te gebruiken. Daar werden dan de doden naar toe gebracht om verbrand te worden en zo infecties te beperken. Het vuur werd voor zekerheid en gemak steeds aangehouden. (Jos 15:8; 2Ch 28:3; 33:6; Jer 32:35; 2Ch 23:10; Mr 9:47,48)

[43] Het Griekse woord Hades is het equivalent voor het Hebreeuwse Sjeool: plaats voor de doden, het graf.

“want Gij zult mijn ziel niet in de hades 1 laten en Gij zult uw Heilige niet [over]geven om ontbinding te zien. 2 {1. Plaats, waar de zielen van de mensen na de dood heengaan. 2. Of ‘Gij zult niet toelaten, dat uw Heilige de verderving (ontbinding) ziet’.}” (Hnd 2:27 VoorhNT4)

[46] Wederkomst/Terugkomst of Terugkeer van Christus, Parousia of Tweede advent: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wederkomst + http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/terugkomst

[48] “En God de Heer maakte den mens uit het stof der aarde, en blies hem den adem des levens in zijnen neus; en alzo werd de mens ene levende ziel.” (Ge 2:7 LU)

“Zo staat ook geschreven: De eerste mens Adam werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.” (1Co 15:45 LEI) (Aardse ziel: Naarden)

[50] Nochtans is volgens de Bijbel de hel of sheol de plaats waar alle doden naar toe gaan, gewoon het graf waar geen bewustzijn is.

“Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Pre 9:5 NBV)

“Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk {Hebreeuws: Sheol}. Daar ben je altijd naar op weg.” (Pre 9:10 NBV)

Wanneer een mens sterft vergaat alles aan hem tot stof: “Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Ps 146:4 NBV)

“19 want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20 Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.” (Pre 3:19-20 NBV)

sheol or the grave: http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/sheolorthegrave

[52] Vagevuur, ook wel het purgatorium of de louteringsberg, voorgeborchte of limbo: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vagevuur; http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorgeborchte

[53] De ondergrondse graven worden in de Bijbelse boeken om die reden de “onderwereld” of de “wereld hier onder” genoemd.

[54] Paul Leonard in antwoord van mijn schrijven 2010/03/22 op http://groups.yahoo.com/group/JWquestions-and_answers/message/3789

[55] “Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in synagogen en gevangenissen en u te brengen voor koningen en stadhouders ter wille van mijn naam.” (Lu 21:12 VoorhNT4)

“Zij zullen u uit de synagogen bannen; ja, het uur komt, dat een ieder die u doodt, menen zal God een dienst te doen. 5 {5. Eig. ‘eredienst te bewijzen’, of ‘een offer te brengen’.}” (Joh 16:2 VoorhNT4)

[59] Vagevuur, ook wel het purgatorium of de louteringsberg, voorgeborchte of limbo: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vagevuur; http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorgeborchte

[65] “Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen.” (Ps 146:4 STV)

“19 Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun [beiden]; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid. 20 Zij gaan allen naar een plaats; zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof.” (Pre 3:19-20 STV)

“5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. 6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in [deze] eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.” (Pre 9:5-6 STV)

“Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe [dat] met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.” (Pre 9:10 STV)

[79] Hebreeuws Joodse Bijbel (Tanakh), Biblia Hebraica,  synoniem voor het Oude Testament en de Tanakh of Tenach gezamenlijk, of ieder apart (Bijbelse handschriften): http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_Bijbel

[80] Noah,Noach of Noë (Hebreeuws: נוֹחַ (Noah, Noë), Arabisch: نوح (Nuh, Noeh)) in de Islam gekend onder de naam Nuh: http://nl.wikipedia.org/wiki/Noach + http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_Noah

[85] Noachitische_geboden: Judaisme leert dat God het Joodse volk koos om in een special verbond met Hem te zijn, en één van die geloofspunten is dat het Joodse volk door de Torah met een specifieke missie werden opgedragen om een licht te zijn voor alle naties, en om de overeenkomst met God toe te lichten zoals die in de Torah aan andere naties wordt beschreven: http://en.wikipedia.org/wiki/Universalist + http://nl.wikipedia.org/wiki/Noachitische_geboden

[87] De Maagd Maria, Maryam of Miriam, dochter van Joachim en Anna, echtgenote van Jozef, en de moeder van Jezus van Nazareth: http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus) + http://en.wikipedia.org/wiki/Blessed_Virgin_Mary

[89] Koninkrijk van God ook wel Koninkrijk der hemelen genaamd (Grieks: βασιλεία το θεο, Basileia tou Theou; Hebreeuws: מלכות השמים): http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_van_God + http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/koninkrijk%20van%20god

[92] “Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus,” (1Th 5:9 WV78)

Redder of Verlosser: http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/redder
Verlossing: http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/verlossing

[93] Verbranding of vervloeking in Gehenna of hel: http://en.wikipedia.org/wiki/Damnation

[95] Lijk, kadaver, kreng, stoffelijk overschot of dood lichaam: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaver

[97] Een ‘afterlife’ of leven na de dood in een hiernamaals, Walhalla, de Wereld hierna in een speciefiek ruimtelijk vlak van bestaansvormen of terug in deze wereld onder de gedaante van een andere persoon of dier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven_na_de_dood > http://en.wikipedia.org/wiki/Afterlife

[99] Zie Hoofdstuk 1 betreft de betekenis en inhoud van “rapture” of “vervoering.

[100] “’Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.’” (Joh 14:1-4 WV78)

[101] Rapture what does it mean?; M. Ampe; 2010

[102] Zie de parabel van “de Verloren zoon” en van “het verloren schaap”.

[104] “hij zal zijn boden uitzenden ‘met groot trompetgeschal’ {#Jes 27:13} en zij zullen zijn uitverkorenen samenbrengen ‘uit de vier windstreken van de hoeken der hemelen tot aan hun andere hoeken’! {#De 30:4}” (Mt 24:31 NB)

[105] “daarna zullen wij, de levenden die achterblijven, tegelijk met hen in wolken worden weggevoerd de Heer tegemoet de lucht in; en zó zullen wij altijd samen met de Heer zijn.” (1Th 4:17 NB)

“Zie, wat ik zeg is een verborgenheid: wij zullen niet allen ontslapen maar wel allen veranderd worden, in ‘een punt des tijd’, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; de bazuin zal immers schallen en de doden zullen worden opgewekt tot onvergankelijkheid en wij, wij zullen worden veranderd.” (1Co 15:51-52 NB)

[106] “Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen.” (1Co 15:53 Vissering_NT)

[107] De eerste zonde of Originele zonde, Erfzonde, de Voorouderlijke zonde of Ancestrale zonde: http://nl.wikipedia.org/wiki/Erfzonde + http://en.wikipedia.org/wiki/Ancestral_sin
http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/erfzonde

[108] “En wanneer dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan, dan zal het woord geschieden, dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.” (1Co 15:54 Vissering_NT)

[109] “Jahwe de Heer vernietigd de dood voor altijd, Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: Jahwe heeft het gezegd!” (Jes 25:8 WV78)

[111] Geen foltering meer mogelijk na het overlijden omdat de doen zich van niets meer bewust zijn en niets meer kunnen voelen: “Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld.” (Heb 11:36-37 NBV)

“Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Pre 9:5 NBV)

“Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar.” (Ps 139:7-8 NBV)

“De HEER doorgrondt de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen.” (Spr 15:11 NBV)

[113] Hel: Het Hebreeuwse  “Sjeöl” of “Sheol” en het Griekse equivalent ‘haides’ staan voor het gewone graf of voor de plaats waar de overledene wordt opgeborgen.

[115] Vagevuur is gebaseerd op traditie en niet op de Heilige Schrift. De Bijbel zegt duidelijk dat na dood, de persoon heeft betaald voor zijn zonden, en dat is waarom hij sterft. (Ezechiel 18:4; Jakobus 5:20) Wanneer de persoon sterft zal hij vrij worden van zonde: „voor diegene die gestorven is {1} is gerechtvaardigd van zonde. {1) of bevrijd; Vergelijk Sir 26:29 (Gr.); Ro 7:1}“

[116] “Want de aanspraken van de zonde gelden niet meer voor wie gestorven is.” (Ro 6:7 GNB)

[117] En mensen moeten slechts één maal voor de Beoordelingsstoel komen.

[118] Zie hoofdstuk 1: Rapture of Vervoering: wat betekent het.

[119] “Zo moge ik hem leren kennen de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik zijn dood mee sterf, om misschien te komen tot de opstanding uit de doden.” (Flp 3:10-11 LEI)

“Zie, ik leer u een heilsgeheim: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij het laatste bezuingeschal; want als de bazuin gestoken wordt, staan de doden onverderfelijk op en worden wij veranderd. Want het vergankelijke moet zich met de onvergankelijkheid bekleden en het sterfelijke met de onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke zich met de onvergankelijkheid heeft bekleed en dit sterfelijke met de onsterfelijkheid dan zal in vervulling treden het woord dat geschreven staat: De dood is verzwolgen ter overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel? —” (1Co 15:51-55 LEI)

“Wij willen niet, broeders, dat gij onkundig zijt betreffend het lot der ontslapenen; opdat gij niet bedroefd moogt zijn, gelijk de overigen, die geen hoop koesteren. Want indien Jezus, zoals wij geloven, is gestorven en opgestaan, dan zal God ook de in Jezus ontslapenen met hem meevoeren. Want dit zeggen wij u in naam des Heeren: Wij die overblijven en de komst des Heeren beleven, wij zullen de ontslapenen niet voorgaan. Want de Heer zelf zal op een bevelwoord, terwijl de stem van een aartsengel en een bazuin Gods uit den hemel weerklinken, neerdalen; dan zullen eerst zij die in Christus’ gemeenschap gestorven zijn opstaan; daarna zullen wij die overgebleven zijn en het beleven tegelijk met hen op wolken weggevoerd worden, den Heer in de lucht tegemoet. Zo zullen wij altijd bij den Heer zijn. Vertroost elkander dus met deze woorden.” (1Th 4:13-18 LEI)

[120] “Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen.” (Opb 20:6 NBV)

[121] “Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand niet wedergeboren wordt kan hij het Rijk Gods niet zien.’” (Joh 3:3 WV78)

[123] Merk op dat er niet staat: “naar de hemel”.

[124] “’Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben.” (Joh 14:1-3 WV78)

http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/hijdiezitaanderechterhandvanzijnvader

http://bijbelonderzoekers.multiply.com/tag/rechterhand

[125] “God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’” (Ge 1:28 WV78)

“Want zo spreekt Jahwe, die de hemelen heeft geschapen; - Hij de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt, en haar grondslagen gelegd; die haar niet als een leegte heeft geschapen maar gevormd tot een bewoonbare plaats -: ‘Ik ben Jahwe, en niemand anders.” (Jes 45:18 WV78)

“Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.” (Jes 55:10-11 WV78)

[126] “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” (Mt 5:5 WV78)

“Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome, Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel.” (Mt 6:9-10 WV78)

“Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die Hij in Christus had genomen. ter verwezenlijking van de volheid der tijden: het heelal in Christus onder een hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde, in Hem. In Christus hebben wij ook ons erfdeel ontvangen, daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,” (Efe 1:9-11 WV78)

“Het is zeker dat God niet aan engelen de heerschappij heeft gegeven over die wereld der toekomst, die ons eigenlijk onderwerp is.” (Heb 2:5 WV78)

“En Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, en zij zullen heersen op de aarde.’” (Opb 5:10 WV78)

[127] “Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.” (Jes 65:21-23 NBV)

“Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.” (Mic 4:4 NBV)

“Nog even, en verdwenen is de zondaar, je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.” (Ps 37:10-11 NBV)

[128] Lees omtrent God’s design in de schlepping van de wereld: > http://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/god'sdesigninthecreationoftheworld

[129] “Nog kort - en wie kwaad zaait is heen, zoekt gij naar zijn standplaats - verdwenen! de ootmoedigen beerven het aardrijk, laven zich aan de volheid des vredes.” (Ps 37:10-11 WV78)

Zelf wonen zij in de huizen die zij hebben gebouwd, en eten de vruchten van de wijngaard die zij zelf hebben geplant. Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen en planten niets aan, waarvan een ander eten zal. Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn als die van de bomen, en mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet moe maken voor niets, geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking. Zij zijn een geslacht dat gezegend is door Jahwe, en hun nakomelingen met hen.” (Jes 65:21-23 WV78)

“Een ieder zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgeboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van Jahwe heeft gesproken, van Jahwe van de legerscharen.” (Mic 4:4 WV78)