Belgische Christadelphians

God, Jezus Christus en de Heilige Geest

 

GOD, JEZUS CHRISTUS EN DE HEILIGE GEEST

Als wij beweren christenen te zijn

zullen wij, met onze Here Jezus Christus, de oppermacht van God, de Vader erkennen; wij zullen in Jezus Zijn gehoorzame Zoon zien; en wij zullen in de Heilige Geest Zijn persoonlijke macht zien:

Paulus: "Want er is maar één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus" (1 Timotheus 2:5)

Paulus: "Het hoofd van Christus is God" (1 Korinthiërs 11:3)

Paulus: "Wanneer alles Hem onderworpen, is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen" (1 Korinthiërs 15:28)

Paulus: "Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen" (Epheziërs 4:4-6)

Jezus "De Vader is meer dan Ik" (Johannes 14:28)

"De Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen" (Johannes 5:19)

"Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde" (Johannes 15:10 )

"Doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" (Lucas 22:42)

De engel Gabriël: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden" (Lucas 1:35)

Petrus: "Door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken" (2 Petrus 1:21)

"Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd" (Handelingen der apostelen 10:38)

De Bijbel noemt als oorsprong van alles God, dat is de Vader; Zijn gehele scheppingsplan draait om Zijn Zoon op wie het berust; en Hij werkt onder de profeten, apostelen en heiligen door Zijn kracht, dat is de Heilige Geest.
> Eigenheden aan God toegeschreven

> Eigenheden aan Jezus toegeschreven