privacyverklaring kantoor Pietro Iacopucci

Advocatenkantoor Pietro Iacopucci (hierna ‘KPI’) verklaart er alles aan te doen om de privacy te respecteren van de cliënt (hierna ‘CL’) binnen het kader van de algemene voorwaarden van het kantoor met respect voor het beroepsgeheim en onverminderd eventuele verplichtingen van advocaten inzake bv. witwaswetgeving.

KPI levert de nodige inspanningen om de geldende Belgische en Europese regelgeving inzake gegevensbescherming maximaal te respecteren.

Elke CL maar ook iedere bezoeker van deze website en elke gebruiker van en contactpersoon bij onze dienstverlening verklaart zich ondubbelzinnig akkoord met de hierna uiteengezette concrete principes:

Wie verwerkt persoonsgegevens?

KPI verwerkt de persoonsgegevens.

Wiens persoonsgegevens worden verwerkt?

KPI verwerkt de persoonsgegevens van de CL.

Daarnaast kan ten behoeve van de behartiging van de zaak evenzeer overgegaan worden tot verwerking van persoonsgegevens van aan de zaak en aan de CL gelinkte personen, zoals (niet-limitatief) partner, familieleden, vennoten, aangestelden van rechtspersonen waarin CL op enigerlei wijze betrokken is, … waarbij CL KPI integraal en automatisch vrijwaart en zich sterk maakt over die personen hun ondubbelzinnige toestemming te beschikken om deze gegevens ten behoeve van derden (zoals niet limitatief rechtbanken, administraties, tegenpartijen, etc.)te mogen doorgeven voor verder gebruik aan KPI, voor zover normale behartiging van de zaak dit vergt.

Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

KPI verkrijgt de persoonsgegevens door deze rechtstreeks expliciet en / of impliciet op te vragen bij CL middels inlichtingenfiches, raadplegingen, telefonische conversatie, chatconversatie, email of welkdanige communicatie ook.

KPI kan de persoonsgegevens ook onrechtstreeks verkrijgen middels raadpleging van o.a. rijksregister, KBO, Belgisch Staatsblad, facebook/twitter/overige sociale media, balanscentrale, en dit steeds in het kader van de normale behartiging van de zaak. De CL maakt zich sterk dat de aldus verkregen gegevens vrij zijn van auteursrechten en geeft expliciete toestemming voor gebruik ervan.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

KPI verwijst naar het onderstaand register voor het systematisch overzicht van persoonsgegevens en de reden van verwerking.

In het algemeen worden de persoonsgegevens van CL door KPI uitsluitend verwerkt ten behoeve van de behartiging van de zaak en het nakomen van de verplichtingen als advocaat.

De aldus in het kader van een welbepaalde zaak verzamelde persoonsgegevens van CL, worden aangewend ten behoeve van die zaak en ook alle andere zaken waarin CL desgevallend voorkomt.

Wie krijgt de persoonsgegevens?

In eerste instantie krijgt KPI de persoonsgegevens.

In het licht van de behartiging van de zaak mogen de persoonsgegevens vervolgens doorgegeven worden aan derden zoals rechtbanken, administraties, tegenpartijen, overige belangenbehartigers van CL zoals niet-limitatief boekhouders, accountants, notarissen, confraters, … , voor zover normale behartiging van de zaak dit vergt.

In geval van overdracht van gegevens naar een opvolgend raadsman kunnen bijkomende deontologische voorwaarden gesteld worden voorafgaandelijk aan de gewenste overdracht.

Hoelang worden persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens van CL kunnen (maar hoeven niet) tot dertig jaar verwerkt worden en dit ten behoeve van behartiging van de zaak, nakoming van de boekhoudkundige, fiscale en overige beroepsverplichtingen.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een fysisch en / of digitaal dossier dat zich in principe bevindt in de kantoren resp. op diverse computers/tablets/smartphones aangewend door KPI.

Kantoor KPI is onderdeel van een normaal beveiligde private woning en is uitgerust met camerabewaking en rookdetectie.

Kantoor KPI maakt gebruik van informaticamateriaal beveiligd met gebruikelijke paswoorden, of vingerafdrukbeveiliging, of overige versleuteling en maakt te gepasten tijde backups op externe schijven die ook extern worden bewaard met het oog op beveiliging.

Welke rechten heeft CL?

CL heeft het recht om de gegevens die over hem worden bijgehouden in te kijken, fouten te laten corrigeren, vragen om de verwerking te beperken of te beëindigen en om vergeten te worden.

KPI heeft het recht om vragen hieromtrent te toetsen aan de (overige) doelstellingen en rechtsgronden die gelden bij de verwerking.

Hoe oefent men zijn rechten uit?

Op eenvoudig verzoek van de CL kan CL bij wijze van email tegen expliciete ontvangstmelding zijn rechten uitoefenen en gepaste actie verwachten vanwege KPI binnen redelijke termijn, behalve in geval van rechtsmisbruik.

Wat in geval van datalek?

KPI engageert er zich toe om uitzonderlijke datalekken met potentieel ernstig schadelijke gevolgen, te melden aan de CL.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de rechten en plichten van partijen en onderstreept het belang dat KPI hecht aan privacy. Naast deze privacyverklaring gelden ook steeds de algemene voorwaarden van KPI.

KPI zal evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor welkdanige schade in geval van ongewenst desgevallend onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring wordt verondersteld dagelijks gevolgd te worden kan dus ten allen tijde vrij aangepast worden door KPI waarbij de wijzigingen worden geacht aanvaard te zijn door alle partijen.

Bij vragen kan men terecht bij advocaat.iacopucci@skynet.be en dit bij wijze van email tegen expliciete ontvangstmelding.