Начало‎ > ‎Услуги‎ > ‎

Легализация на документи

ОБЩИ РАЗЯСНЕНИЯ

Общовалиден принцип е, че за да бъде признат в определена държава официален документ, издаден в друга държава, е необходимо автентичността му да бъде безспорно удостоверена.

Казаното важи както за представяне в България на официални документи, издадени в чужбина,

така и за представяне на български официален документ пред публичните власти и лица с подобни функции в други държави. И в двата случая, лицето, пред което представяте чуждестранен документ, трябва да е убедено, че същият е истински и автентичен , тоест да е издаден от компетентен и реално съществуващ държавен орган или лице, притежаващо съответните правомощия. Именно удостоверяването на тези обстоятелства е наложило съществуването на така наречената процедура по „легализация” на документи, при която съответен държавен орган удостоверява, че издаденият документ е автентичен и може да се ползва за официални цели в друга държава. Така легализираният документ може да се ползва пред всяко лице в съответната държава за удостоверяване на съдържащите се в него данни и обстоятелства.

Формите на „легализация” са различни в зависимост от действащите между отделните държави международни нормативни актове или сключени двустранни договори, като на практика те се изразяват в полагането на специално удостоверение, наречено „апостил” (най-често) или друга форма на удостоверяване.

ИЗПОЛЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ, ИЗДАДЕН В ДРУГА ДЪРЖАВА

За да използвате за официални цели в България документ с произход от друга държава, е необходимо същият да бъде „легализиран” и придружен с „официален превод” на български език.

По същество това означава спазването на следните изисквания:

 1. документът да съдържа удостоверение за автентичност (апостил/др.);

2.  към него да бъде неделимо прикрепен превод на български език;

3. преводът да е извършен само и единствено от заклет преводач към лицензирана агенция за извършване на официални преводи (агенцията следва да е сключила договор с МВнР на България);

4. МВнР да е удостоверило горепосочените обстоятелства посредством т.нар. „заверка на подписа” на преводача.

Наличието на всички от горните условия прави превода „официален” и документът може да се ползва безпроблемно пред всички български държавни органи, съдилища, нотариуси, университети и навсякъде, където е необходимо.   

ИЗПОЛЗВАНЕ В ЧУЖБИНА НА ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ, ИЗДАДЕН В БЪЛГАРИЯ

За да използвате в чужбина официален документ, издаден в България, е необходимо същият да е „легализиран” от компетентните за това български органи. Едновременно с легализацията е възможно документът да се преведе в България и на езика на държавата, в която ще се използва, но това не е задължително изискване за легализацията.

В случай, че държавата, в която ще използвате документа обаче, признава официално заверени в България преводи от български на съответния чужд език, то възлагането на превода и легализацията на документа на лицензирана българска агенция, би Ви спестило и понякога значително по-високите разходи да заплащане на преводачески услуги в чужбина. Поради тази причина е желателно и да бъде поискана предварителна информация от дипломатическото представителство на държавата или от местния орган, пред който желаете да представите документа, дали извършеният и заверен в България превод ще бъде признат. В някои държави например, тези преводи се признават ако след заверката от българското МВнР е положена и допълнителна заверка от дипломатическото представителство в България на съответната държава, в която желаете да ползвате документа.

Агенция за преводи „Би Фактор” е една от лицензираните от МВнР агенции за извършване на официални преводи, което ни позволява да предложим на клиентите си  пълно съдействие и високо качество на изпълнение на всички от гореописаните процедури.

                                                       Би Фактор