Algemene Voorwaarden


Specialist in maatwerk


Artikel 1: Toepasselijkheid  

De voorwaarden zijn van toepassingen op alle offertes, bestellingen, en mondelinge overeenkomsten.

Artikel 2: Definities

2.1 Beek-Hout: Het bedrijf Beek-Hout, en/of een van de medewerkers van deze onderneming, welke staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 09117465

2.2 De klant: De persoon, het bedrijf, de instelling, of een ieder die een opdracht of bestelling heeft geplaatst bij Beek-Hout. Met de klant wordt een overeenkomst aangegaan en deze persoon / dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor de betaling. 

2.3 De bestelling: De opdracht door de klant gegeven aan Beek-Hout. met het verzoek tot levering van diensten of goederen volgens de gegeven omschrijving. Niet expliciet genoemde details vallen niet onder de opdrachtomschrijving, en worden door Beek-Hout. zelf ingevuld. Hieronder valt ook alles dat niet schriftelijk is vastgelegd en door Beek-Hout is bevestigd. Een niet benoemde eigenschap of detail van de opdracht kan dan ook nooit beschouwd worden als nalatigheid of reden zijn tot weigering van de levering, of aanpassing van de overeengekomen prijs.


Artikel 3: Aanbiedingen/overeenkomsten 

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zijn uitsluitend een aanbod. Beek-Hout is op geen enkele wijze hieraan gebonden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Beek-Hout behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen indien nodig. Ook tijdens of na het productieproces kan Beek-Hout terugkomen op eerder overeengekomen prijzen. Bij prijsverhoging heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3.2 Bij ontvangst van de aanbetaling of bij ontvangst van een ondertekende bestelling heeft de klant bevestigd akkoord te gaan met de levering van de bestelling tegen de afgesproken prijs, en verplicht de klant zich het volledige openstaande bedrag uiterlijk bij aflevering te betalen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, waarbij altijd een maximumtermijn van 14 dagen na de leverdatum geldt. Ook een mondelinge bevestiging van de bestelling leidt tot een overeenkomst. 
3.3 Beek-Hout kan bestellingen weigeren. Indien een bestelling niet leverbaar is, of indien Beek-Hout van mening is dat zij niet in staat is tot het leveren van de goederen, kan Beek-Hout de overeenkomst ontbinden. Ook zonder opgave van reden kan Beek-Hout tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, waarbij de aanbetaling volledig terugbetaalt wordt aan de klant. De klant heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding als compensatie van de verstreken wachttijd. 
3.4 Specificaties van de bestelling die niet schriftelijk zijn doorgegeven aan Beek-Hout, hetzij expliciet in email, of ondubbelzinnig in een tekening, zijn geen onderdeel van de overeenkomst. De bestelling wordt geleverd volgens de algehele indruk van de wensen van de klant, waarbij de expliciet genoemde wensen en afmetingen gehanteerd worden. Niet benoemde details worden zo goed mogelijk naar inzicht van Beek-Hout uitgevoerd.
3.5 Wensen of verwachtingen die niet overeenkomen met het geleverde product, maar die niet eenduidig en helder beschreven zijn in de bestelling (zie 2.3) kunnen nooit een reden vormen de levering van de bestelling te weigeren. De klant is ook dan onvoorwaardelijk verplicht tot betaling binnen de gestelde termijn.


Artikel 4: Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzend- of bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Betaling vind plaats door gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling op de bankrekening van Beek-Hout, voordat aan de verwerking van de bestelling begonnen zal worden. Contant betalen is mogelijk in de werkplaats of bij aflevering/ophalen.
4.2 Indien wordt afgesproken dat betaling achteraf op rekening mogelijk is, dient het volledige bedrag, zonder voorbehoud van kosten van iedere aard, altijd binnen 14 dagen betaald te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt € 15 (vijftien euro) administratiekosten in rekening gebracht. Bij uitblijven van de betaling zal de rekening uit handen worden gegeven aan een incassobureau, waarbij alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant zijn. 
4.3 Goederen welke niet volledig zijn afbetaald blijven eigendom van Beek-Hout. Het is in geen geval toegestaan wijzigingen, in de ruimste zin van het woord, aan te brengen aan de geleverde goederen, zolang deze eigendom zijn van Beek-Hout. Hieronder wordt ook - maar niet alleen - verstaan het schilderen van de goederen en het boren van gaten in de goederen.


Artikel 5: Aflevering en leveringstermijnen 

5.1 Beek-Hout streeft ernaar om producten binnen tien weken af te leveren. Door Beek-Hout opgegeven levertermijnen zijn uitsluitend ter indicatie, maar nooit bindend. Onder invloed van de hoeveelheid openstaande bestellingen kan de levertijd uitlopen. Sommige producten, met name specifiek op maat gemaakte bestellingen, kunnen een langere levertijd hebben. 
5.2 De door Beek-Hout opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de omschrijving van de bestelling duidelijk bij ons bekend is, en de aanbetaling door ons is ontvangen.
5.3 Bij levering is de klant zelf verantwoordelijk te zorgen voor eventueel benodigde mankracht om de bestelde goederen vanaf de auto verder te verplaatsen. De bezorger kan u aanbieden te helpen met het dragen of naar binnen rijden van de goederen, maar is hier nooit toe verplicht. Bezorgen vind plaats op de begane grond, of indien er een voldoende ruime lift aanwezig is op een bovenverdieping.
5.4 De klant dient zelf zorg te dragen voor voldoende ruime doorgang om het meubel vanaf de auto naar de plaats van bestemming te brengen. Bijvoorbeeld een te kleine deuropening, en te krappe bocht in een gang of ieder andere hindernis of obstakel is voor risico van de klant. Hieruit voortvloeiende kosten zijn ook voor risico van de klant. Indien ter plekke blijk dat het meubel niet naar binnen kan, hetzij door een te krappe doorgang, hetzij door gebrek aan mankracht, en de klant wil het meubel niet ontvangen dan wel buiten laten staan, zullen de extra kosten voor nalevering in rekening worden gebracht aan de klant. Bovendien kan het enkele weken duren voordat Beek-Hout het product opnieuw kan aanbieden.


Artikel 6: Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Voor de door Beek-Hout geleverde producten geldt uitsluitend garantie op constructieve fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden.
6.2 Op materialen en/of grondstoffen wordt geen garantie gegeven. Hout is een natuurproduct, en kan altijd gaan werken. Scheurvorming, kromtrekken, en andere afwijkingen ontstaan door omgevingsomstandigheden als luchtvochtigheid zijn niet uit te sluiten, en hierop geeft Beek-Hout dan ook geen garantie. Afwijkingen in de maatvoering van enkele millimeters kunnen voorkomen.
6.2 Beek-Hout is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Beek-Hout. Beek-Hout is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
6.3 Indien Beek-Hout, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
6.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Beek-Hout zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6.5 De koper is gehouden Beek-Hout te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Beek-Hout mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
6.6 De klant is verplicht de producten onmiddellijk bij levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij gebreken die later aan het licht komen en waarbij aanspraak op garantie kan worden gemaakt zijn de extra transportkosten volledig voor rekening van de klant.
6.7 De garantie geldt uitsluitend voor klachten welke binnen 12 maanden na de factuurdatum worden geconstateerd en schriftelijk gemeld aan Beek-Hout. Hierna vervalt elke aanspraak op garantie.
6.8 Indien de schade of het gebrek niet onder de garantie valt zijn de hiervoor gemaakte (reis)kosten voor rekening van de klant.
6.9 De klant is zelf verantwoordelijk voor een degelijke en veilige plaatsing - en indien nodig verankering aan de muur - van het meubel. Schade voortvloeiend uit de manier van plaatsing of gebruik van een meubel kan nimmer worden verhaald op Beek-Hout. 
6.10 Het is mogelijk dat Beek-Hout op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Beek-Hout is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht is Beek-Hout niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, ziekte, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, als ook lang- of kortdurende storing aan machines welke essentieel zijn voor de productie. 

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Beek-Hout geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Beek-Hout garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 9: Promotie-activiteiten

9.1 Beek-Hout heeft het recht om beeldmateriaal van de geleverde producten, ook indien deze speciaal voor de klant ontwikkeld zijn, te gebruiken voor haar eigen promotie.
9.2 Beeldmateriaal gemaakt bij de klant thuis zal alleen met toestemming van de klant gebruikt worden.


Artikel 10: Disclaimer

10.1 Alle op de site, in drukwerk, of mondeling genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Beek-Hout steeds worden gewijzigd. Beek-Hout registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op.
10.2 De website van Beek-Hout en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Beek-Hout sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Beek-Hout onderhoudt en beveiligt de website en inhoud, of besteedt dit voor een deel uit. Beek-Hout geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Beek-Hout garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 

Artikel 11: Persoonsgegevens

11.1 Beek-Hout slaat de gegevens van klanten uitsluitend op voor eigen administratie. Gegevens worden niet doorverkocht aan derden.