แม่น้ำป่าสัก


ม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายหลักของลุ่มน้ำป่าสัก อยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพื้นลุ่มน้ำบางส่วนทางตอนบนของลุ่มน้ำอยู่ในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 140 15/ เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 160 20/ เหนือ และอยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 1000 30/ ตะวันออก ถึงเส้นที่ 1010 30/ ตะวันออก


          ลุ่มน้ำป่าสักมีลักษณะเรียวยาวคล้ายขนนกและวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไหลผ่าน 5 จังหวัด คือ จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาวประมาณ 500 กิโลเมตร แม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 รวม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรีที่อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย อำเภอเมือง ไหลไปสิ้นสุดเขตจังหวัดสระบุรีที่ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ และไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง ไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาที่หน้าวัดพนัญเชิง รวมความยาวประมาณ 157 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำป่าสักที่อยู่ในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได้แก่ ลำสนธิ แม่น้ำป่าสักตอนล่าง และห้วยมวกเหล็ก


          สภาพโดยทั่วไปของแหล่งน้ำบริเวณต้นน้ำแม่น้ำป่าสักยังมีลักษณะเป็นน้ำสะอาด ที่มีการปน เปื้อนของสิ่งปฏิกูลสารต่างๆ ต่ำ แต่เมื่อไหลผ่านพื้นที่ชุมชนและย่านอุตสาหกรรม ตั้งแต่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงจุดบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำมีคุณภาพเสื่อมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งที่แม่น้ำมีปริมาณน้ำไหลน้อย อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำโดยรวมแม่น้ำป่าสักอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพดีสำหรับใช้เพื่อการชลประทาน

Comments