Poelen

Het begin

In november 2000 zijn in de zuidwest-hoek van het Beatrixpark met grote graafmachines twee poelen gegraven.

Doel ervan was om in het meer natuurlijke deel van het park een nieuw leefgebied te maken voor allerlei planten en dieren.

Na de aanleg heeft de natuur er snel bezit van genomen.

In 2002 zijn vrijwilligers begonnen met de eerste kleinschalige beheerswerkzaamheden rond de poelen.

Sindsdien is het traditie om op de eerste zaterdag van oktober riet te maaien bij de poelen.

Poelen en onderhoud ....

In kleine wateren kan een snelle groei van planten optreden. Dit geldt zeker voor de meeste poelen omdat het water voedselrijk is.

Wanneer de overmaat aan planten en de steeds dikker wordende laag rottend plantenmateriaal niet regelmatig worden weggehaald zal de poel geleidelijk dichtgroeien.

Om deze zogenaamde verlanding te voorkomen zullen er dus beheersmaatregelen moeten worden genomen.

Zulke maatregelen hebben altijd invloed op de levensgemeenschappen, maar hoeven niet desastreus te zijn wanneer rekening wordt gehouden met de levenscyclus van soorten waarom het gaat.

Zo zal het tijdstip voor het opschonen moeten worden gekozen in een periode dat er géén of weinig amfibieën in het water zitten.

Het is wenselijk bij een onderhoudsbeurt ongeveer de helft van de poel níet te schonen.

Poelen kunnen machinaal geschoond worden maar dat is vaak een zeer ingrijpende methode omdat veel flora verwijderd wordt en veel in de modder overwinterende dieren worden gedood.

De minst ingrijpende methode is het met handkracht schonen van de poel. Dit was vroeger gebruikelijk, maar zwaar werk dat nog maar weinig wordt gedaan. De BBB wil zoveel mogelijk het onderhoud met handkracht door vrijwilligers laten uitvoeren.

voorjaar 2006 - een informatiebord is geplaatst bij de poelen

juni 2011

vrijwilligers aan het werk in de poel

koninginnekruid

koninginnekruid aan de rand van de poel

september 2005, kleine poel

Doordat een aantal jaren het riet en de lisdodden zijn verwijderd is deze poel niet dicht gegroeid.