การทำผลงานทางวิชาการ ว.17

หนึ่งแนวทางครูชอบ...นำเสนอ
 
วางแผนดำเนินงาน ระยะ 2-3 ปี
 
        สำหรับทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
ปกติครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่แล้ว..จะปรับเปลียนไปตามหลักสูตรบ้าง..
 
หรือกรณีที่มีครูมากขึ้นและลดลงบ้าง...ตามจำนวนชั่วโมงที่มากขึ้นบ้างลดลงบ้าง..เป็นเรื่องปกติทั่วไป
 
..ชั่วโมงข้าใครอย่าแตะนั้นไม่ถูกต้อง...จะทำวิชาใดต้องบอกกัน..บอกหัวหน้าแผนกวิชา บอกวิชาการ
 
แผนกวิชา..จากนั้น
 
1.ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน...ใช้ทำผลงานทางวิชาการเพื่อ
 
ปรับปรุง(แผนการจัดการเรียนรู้...รวมทุกหน่วยที่จัดทำครอบคลุมครบถ้วนในคำอธิบายรายวิชาและ
 
มาตรฐานรายวิชา)
 
        จำนวนหน่วยเป็นไปตามธรรมชาติรายวิชา ครูชอบแนะนำไม่ควรต่ำกว่า 6 หน่วย ต่อรายวิชา
        การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำได้...เพราะเป็นนโยบาย...และขึ้นอยู่แต่ละสถานศึกษา
        แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้..เป็นไปตามสถานศึกษากำหนด ที่ไม่ผิดไปจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี
        คณะกรรมการชุดที่ 1 เป็นคณะกรรมการในระดับสถานศึกษา (ผอ.สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษมีความรู้ความสามารถในสาขาเดียวกับผู้ยื่น) ตรวจด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
 
2.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน...ใช้ทำผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีในการจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ
 
        ยึดแนวจัดทำเอกสารผลงานทางวิชาการ โดยปฏิบัติตามสถาบันใดสถาบันหนึ่ง..แนวทางเดียวในทุกเล่มของเอกสาร
        จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ให้รูปแบบสมบูรณ์ก่อนจึงนำไปเป็นต้นแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ ถัดไป
 
3.รวบรวม
 
 
Comments