รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค

รายวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการจัดการ ปีการศึกษาที่ 1/2553
วันที่สอบ  วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553
  ห้องเรียนรวม ชั้น 15 อาคาร 7 
 
 
รอบที่ 1 หมู่เรียน D1-D3 เริ่มสอบเวลา 9.00 น.
 
รอบที่ 2 หมู่เรียน D4-D5 และ M1 เริ่มสอบเวลา 10.30 น.
 
 
ตรวจสอบรายชื่อ และจดหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองด้วยนะคะ
 
 
Comments