บัณฑิตนิพนธ์

tes
แสดง 7 รายการ
รหัสนักศึกษาชื่อสกุลชื่อเรื่องปีพ.ศดาวน์โหลด
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รหัสนักศึกษาชื่อสกุลชื่อเรื่องปีพ.ศดาวน์โหลด
5021501006  นางสาวกมลรัตน์ พิณเอก  การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างการฝึกอบรม 2/2553 ดาวน์โหลด 
5021405142 นางสาวอังสุณา ภู่แก้ว การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างการทำงานของฝ่ายทะเบียน  2/2553 ดาวน์โหลด 
5021501081  นางสาวอาทิตยา ภูมิฐาน  การวิเคราะห์วัฒนธรรมในสำนักงานเขตบางขุนเทียน 2/2553 ดาวน์โหลด 
5021501072   นางสาวสุดารัตน์ ไฮวัง  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางขุนเทียน 2/2553 ดาวน์โหลด 
5024405029 นางเยาวภา โนนสังข์ การวิเคราะห์กระบวนการสรรหาของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 3/2553 ดาวน์โหลด 
5024405032 นางสาวกัณภัส สุขงาม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน(SWOT) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ขายยาโอเรียลแตล 3/2553 ดาวน์โหลด 
5021501070  นางสาวจุฑาภรณ์ โคกสง่า  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตบางขุนเทียน 2/2553 ดาวน์โหลด 
แสดง 7 รายการ
Comments