3/2555‎ > ‎

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา                 3005301
ชื่อวิชา (ไทย)         การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจและอัลกอริทึ่ม
ชื่อวิชา (อังกฤษ)    Computer Programming for Business and Algorithm

สถานภาพของวิชา วิชาบังคับ 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา
การเขียน การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์การประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบและหน้าที่ ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงาน การวิเคราะห์   และออกแบบอัลกอลิทึ่มแบบ   Sequential, Decisions, Repetitions, Modular, Recursion

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                   

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริทึ่มด้วย Pseudo code และ  Flowchart                     
3.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดข้อมูล (Data Type)  อะเรย์ (Array) และการจัดเก็บข้อมูล
4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปแกรม (Structure Programming) แบบ if , For, While, Do  While และ Switch Case
5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจได้

เนื้อหาสาระ / กิจกรรมการเรียนรู้ 


สัปดาห์ เนื้อหา เอกสารประกอบการสอน การบ้าน/โครงงาน
1

1.แนะนำภาพรวมรายวิชา
2.ตกลงกฎ กติกา มารยาทการเข้าชั้นเรียน
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และภาษาคอมพิวเตอร์

 1. ระบบคอมพิวเตอร์
 2. ภาษาคอมพิวเตอร์
 3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เอกสารประกอบการสอนบทที่1  แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 
2

บทที่ 2 อัลกอริทึม

 1. ผังงานโครงสร้าง (Flow chart)
 2. คำสั่งเทียม (Pseudo Code)บทที่ 3 พื้นฐานของ C#
 3. องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Studio 2008
 4. องค์ประกอบพื้นฐานที่ควรรู้จัก
 5. ส่วนหัวโปรแกรม,ส่วนประกาศ, ส่วนคำสั่งทำงาน
 6. ชนิดของข้อมูล,ตัวแปร,ค่าคงที่,นิพจน์
 7. การประกาศตัวแปร, การเขียนข้อความ (statement)
 8. คำสงวนของ C#
 9. บทที่ 4 โอเปอเรเตอร์
  1. โอเปอเรเตอร์สำหรับการคำนวณ
  2. โอเปอเรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า
  3. โอเปอเรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ
  4. ทางตรรกะ
  5. ลำดับความสำคัญของโอเปอเรเตอร์ใน C#
  การแปลงชนิดข้อมูล
 เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 
เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 
 
3

บทที่ 5 การควบคุมโปรแกรม
1.ข้อความสั่งให้เลือกทำ
1.1 ข้อความสั่ง if
1.2 ข้อความสั่ง if-else
1.3 ข้อความสั่ง if ซ้อน

1.4 ข้อความสั่ง switch
   
4

บทที่ 5 การควบคุมโปรแกรม 
1.ข้อความสั่งให้เลือกทำ
1.1 ข้อความสั่ง if
1.2 ข้อความสั่ง if-else
1.3 ข้อความสั่ง if ซ้อน

1.4 ข้อความสั่ง switch

 

   
5

สอบกลางภาค

   
6  บทที่ 5 การควบคุมโปรแกรม (ต่อ) 

1. การวนซ้ำ 
1.1 ข้อความสั่ง For
1.2  ข้อความสั่ง While

 1.4 ข้อความสั่ง do-while
   
7  บทที่ 5 การควบคุมโปรแกรม (ต่อ) 

1. การวนซ้ำ 
1.1 ข้อความสั่ง For
1.2  ข้อความสั่ง While

 1.4 ข้อความสั่ง do-while
   
8  สอบปลายภาค    
       
Comments