สมาคมผู้ปกครองและครู

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

วาระการดำรงตำแหน่ง  6  กันยายน  2557 – 5  กันยายน   2559

……………………………………………………………………………………

 1.  นายพรชัย จินดาศักดิ์ชัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

2.   นายธงชัย หมุดธรรม                 อุปนายกสมาคม  คนที่  1

3.   นางสุมณี สุวรรณโฆษิต           กรรมการ

4.   นายสมพงษ์ ประวัติโยธิน             เหรัญญิก

5.   นายสมทรง ภู่ซ้อน กรรมการ

6.   นายคงศักดิ์ กิมยงค์                   กรรมการ

7.   นายสงัด ประวุฒิ                 ผู้ช่วยเหรัญญิก

8.   นางสุดา สุวศิน                     กรรมการ

9.   นายวิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์             กรรมการ

10.  นายทีปาวัฒน์ ช้างแย้ม                 เลขาธิการ

11.  นายมงคลลัตถ์ พุกกะนัด               กรรมการ

12. นางสาวประไพศรี   แดงเนียม ผู้ช่วยเหรัญญิก

13.  นางสาวสำราย เอี่ยมทอง               นายทะเบียน

14.  นางกำไร อำไพ                         กรรมการ