คณะกรรมการมูลนิธิวันแม่

มูลนิธิวันแม่


  • วันที่ก่อตั้ง

12 กุมภาพันธ์  2535


  • เลขที่

5002


  • ผู้ก่อตั้ง

1.  นายเสถียร       คำเนตร

2.  นายสนั่น         ฉายาชวลิต

3.  นายอุทัย           แพทย์คุณ

4.  นายประกาศ    สุวรรณโฆษิต

5.  นายบุญช่วย     รุดดิษฐ์

6.  นางบุญล้อม    รุดดิษฐ์  • รายชื่อ

1.นางสาวครวญคำนึง รุดดิษฐ์  ตำแหน่ง:ประธาน

2.นายสุทัศน์ ปวิตรปก  ตำแหน่ง:รองประธาน

3.นายเสถียร คำเนตร  ตำแหน่ง:รองประธาน

4.นายประกาศ สุวรรณโฆษิต  ตำแหน่ง:กรรมการ

5.นายบรรพต เล็ดรอด  ตำแหน่ง:กรรมการ

6.นายศุภชัย ภัทรธรรมมากรณ์  ตำแหน่ง:กรรมการ

7.นายประจวบ นาคมอญ ตำแหน่ง:กรรมการ

8.นางสาวประไพศรี แดงเนียม ตำแหน่ง:กรรมการ

9.นางวราภรณ์ ปรีเจริญ ตำแหน่ง:เหรัญญิก

10.นางสาวนันต์นรี ปิ่นทอง ตำแหน่ง:เลขานุการ