กิจกรรม3D มีอะไรบ้าง

กรอบแนวคิด 
 
 
 
   
การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่ง คือ เป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy); ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free)

รูปแผนภูมิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
 
1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3 D

   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

 พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี
 ยุทธศาสตร์
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และคุณลักษณะ 3 ดี แก่ผู้เรียน

3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางานให้เป็นแบบอย่างที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดี ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
2. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. ร้อยละของจํานวนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของจํานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้และการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์
คุณภาพระดับ 3 ดี (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ดี (ร้อยละ 80)
5. ร้อยละของจํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการความรู้และให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)
กลยุทธ์ 3D
1. เร่งรัดพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนทุกระดับ
2. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในระบบการศึกษา
3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมที่มี
คุณภาพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี
แนวทางการดำเนินงาน
หลักการ
1. สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)และด็านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
2. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กําหนด ให้เสนอหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกตามลําดับจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี จะพิจารณาคัดเลือกโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดตามลําดับ
 
ขั้นตอนการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา 3 ดี
1. จัดทํารายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.2 มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.3 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองและมีผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1.4 ชุมชน องค์กรหรือเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วม
2. กําหนดแผนการดําเนินงาน
2.1 ประกาศนโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการ
2.2 จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์และเรียงความเรื่องนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2.3 กําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
2.4 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายระดับเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกเพื่อค้นหาสถานศึกษาแบบอย่าง
2.5 จัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อขยายผล
2.6 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา
2.7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและจัดพิธีมอบรางวัล
3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
3.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
3.2 สร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายใน การรณรงค์
3.3 ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผล โดยมอบหมายความรับผิดชอบในทุกระดับ ดังนี้
ระดับจังหวัด มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด
ระดับ เขตตรวจราชการ มอบหมายให้ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาภายในเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้แทนขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ

ระดับประเทศ มอบหมายให้ องค์กรหลักและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดร่วมดําเนินการ โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ

 แนวทางกิจกรรม 3D

เป็นกิจกรรมเชิงลึกทีนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมายทำให้ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสำนึก ผู้รับผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง

หลักการจัดกิจกรรม

1) กําหนดในแผนงาน/ โครงการประจําปีของสถานศึกษา
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
3) มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
4) ดําเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
ตัวอย่างกิจกรรม
          
1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
1) กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม อบต.น้อย/ เทศบาลน้อย จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
2) การดําเนินงานสภานักเรียนนักศึกษา กรรมการนักเรียนนักศึกษา
3) การจัดค่ายประชาธิปไตย/ กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน
4) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสํานึกความรักชาติ
5) นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
          
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น ส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา
2) กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือความภูมิใจในความเป็นไทย
3) มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          
3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทําให้จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
2) ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก การจัดนิทรรศการความรู้
3) การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา
4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด
5) มีการประสานความร่วมมือการดําเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

หน้าเว็บย่อย (1): แนะนำ 3D คือ
Comments