หน้าแรก

               
    

       กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   


20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1-4-3
20201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 1-4-3
20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด 1-4-3
20201-2004 การบัญชีอุตสาหกรรม 1-4-3
20201-2005 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-4-3
20201-2006 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-4-3
20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 1-4-3

         กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  
20201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ 1-4–3
20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน 1-4-3
20201-2103 การบัญชีกิจการพิเศษ 2-2-3
20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 2-2-3
20201-2105 การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-3
20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 1-4-3
20201-2107 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2-2-3

 

                              วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 


30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น  2-2-3
30200-0002 การขายเบื้องต้น  1-2-2
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  1-2-2
30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า  2-2-3
30201-0002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน  2-2-3
30201-0003 การบัญชีบริษัท  2-2-3

                             กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 


30201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1  2-2-3

30201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2  2-2-3

30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1  2-2-3

30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2  2-2-3

30201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1  2-2-3

30201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2  2-2-3

30201-2007 การบัญชีภาษีอากร  2-2-3


                     กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก

30201-2101 ระบบบัญชี  3-0-3

30201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี  2-2-3

30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน  3-0-3

30201-2105 การสอบบัญชี  3-0-3

30201-2106 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3-0-3

30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3