หน้าแรก

               
    กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2201-2001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน
2201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด
2201-2004 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
2201-2005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี
2201-2006 ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
2201-2008 กระบวนการจัดทำบัญชี

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว
2201-2102 การบัญชีเช่าซื้อ และฝากขาย
2201-2103 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2201-2104 การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ
2201-2105 การบัญชีกิจการพิเศษ
2201-2106 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
2201-2107 การบัญชีตั๋วเงิน
2201-2108 การบัญชีสินค้า
2201-2109 การจัดการสินค้าคงคลัง

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
3200-0004 หลักการบัญชีเบื้องต้น 2
3200-0005 การบัญชีห้างหุ้นส่วน

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1
3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2
3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1
3201-2004 การบัญชีต้นทุน 2
3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1
3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2
3201-2007 การบัญชีภาษีอากร

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3201-2101 ระบบบัญชี
3201-2102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3201-2105 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3201-2106 การสอบบัญชี
3201-2107 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี
3201-2109 การบัญชีการเงิน