หน้าเเรก

         
               กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
2001-1006 กฎหมายแรงงาน
2001-1007 ความปลอดภัยในงานอาชีพ

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504 อาเซียนศึกษา
2000-1505 เหตุการณ์ปัจจุบัน
2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1
2000-1204 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจำวัน
2000-1208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์
2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
กลุ่มพลศึกษา
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603 การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน
2000-1604 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

กลุ่มสุขศึกษา
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607 เพศวิถีศึกษา
2000-1608 สิ่งเสพติดศึกษา
หมวดวิชาทักษะชีวิต
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มวิชาภาษาไทย)


3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนองาน
3000-1104 การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน

กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร(กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ)

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203 ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน

กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม