กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2
20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-2
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2
20001-1005 กฎหมายพาณิชย์ 2-0-2
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3
20200-1003 การขายเบื้องต้น 1-2-2
20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-2
20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-2
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-1
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 0-2-1
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-1
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-1
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-1
20000-1210 ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 0-2-1
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 0-2-1
20000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
20000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2
20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-1
20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1-0-1
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-1

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

30200-0001 การบัญชีเบื้องต้น 2-2-3
30200-0002 การขายเบื้องต้น 1-2-2
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-2


30204-0001 หลักการเขียนโปรแกรม 2-2-3       (ม.6 หรือ เทียบเท่า คอมฯ)
30204-0002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-3


30201-0001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2-2-3  (ม.6 หรือ เทียบเท่า บัญชี)
30201-0002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-3
30201-0003 การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-3


30202-0001 การหาข้อมูลทางการตลาด 2-2-3     (ม.6 หรือ เทียบเท่า ตลาด)
30202-0002 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-3


หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3
30000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-3
30000-1208 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3
30000-1308 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-2
30000-1610 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-1
30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน 1-2-2
วิชาสมรรถนะวิชาชีพ
30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3-0-3
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
พื้นฐานวิชาชีพ
30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
30200-1002 หลักการตลาด 2-2-3