Recycled Sounds


Recycled Sounds


Someone who designs Media art
미디어 아트를 디자인 하는 사람

이름 : 강병수(Kang Byongsue)
연락처 : 010-8839-6778
tag : 피지컬 컴퓨팅, 미디어 아트, 아두이노, 발상 워크숍, Physical Computing, Media art, Arduino, balsang.cc, MaxMSP
오늘 워크숍


지난 워크숍
성동구청 주관 비트브릭 워크숍 1차중동중학교 비트브릭 워크숍 : https://www.evernote.com/l/AETUu0HpEe5JUZor9On36o5e1eqf117_DKE광진구청 비트브릭 워크숍 1차 : https://www.evernote.com/l/AETKeBYGGPlPRbnL-NEj_ogqiuymg4_wUX8


150521 와이즈만 비트브릭 워크숍 : https://www.evernote.com/l/AETps5bMwSpGnagtuDjU2f2RYtn1omsUcCU


창의 디바이스 랩 임베디드 프로그래밍 워크숍
    
    150420 NEX-D 메이커 아카데미 (임베디드 프로그래밍) - (아두이노와 비트브릭)  https://www.evernote.com/l/AES9JKHejP9PpKRu1Ew0DZo4VCTje4qpErQ

     150430 NEX-D 메이커 아카데미 (Input Devices)   http://www.evernote.com/l/AEQ40ebQPANIlZm8fyt8Qhaw9B_r3D8520s

    150504 NEX-D 메이커 아카데미 (Output Devices) https://www.evernote.com/l/AEQdp6FRO3VF76WBlRVZKX8VK8-b-NXFBdk

    150511 NEX-D 메이커 아카데미 (임베디드 통신 & 네트워크) https://www.evernote.com/l/AETzlewPxZNAA6Gd31f6eugdanwHsSjXpUw
처음 만나는 비트브릭!!
비트브릭 퍼스트 클래스 워크숍 (2015.04.10)
D-Bug 워크숍 (과천과학관)


bitBrick 워크숍 (과천과학관)창의 디바이스 랩 임베디드 프로그래밍 워크숍
4주차 (임베디드 통신 & 네트워크): https://www.evernote.com/l/AEQj3SrMQhxGxqM8zhdrmkvVV7n-vFL19j4

NEX-D 워크숍


아트센터 나비 벌레만들기 워크숍 링크

https://www.evernote.com/shard/s68/sh/3a39cf78-35ca-4ace-9d2a-0ec016f40101/f9555abf7e4ccfd54af1e0036b16bc73

사진 : https://plus.google.com/u/0/photos/100647879650299071556/albums/6011067637515264753