Klub św. Bazylego 


Wolność dla Sarmacji! 

1 .   K i m   s ą   b a z y l i a n i e ?

Bazylianie są grupą sarmackich patriotów, nie mogących dłużej znieść panoszenia się Wan­dystanu w Sarmacji. Dzieli nas wiele, łączy determinacja i miłość do Ojczyzny. Nie chcemy dłużej patrzeć bezradnie na to, jak ludzie, którzy trafiają do Sarmacji, stają się wrogimi jej Wandejczykami. Nie możemy dłużej tolerować krzywdzącej konstytucji. Nie będziemy stać bezczynnie, gdy sobiepaństwo Wandystanu nie doczekuje się należytej reakcji. Nie pozosta­niemy obojętni, gdy podnosi się rękę na najświętsze symbole naszego Narodu.

 

2 .   C z e g o   ż ą d a j ą   b a z y l i a n i e ?

„Do broni, obywatele! Twórzmy bataliony! Naprzód, niech wrogów krew użyźni nasze pola! Święta miłości Ojczyzny, prowadź i wesprzyj nasze mścicielskie ramiona! Wolności, wolno­ści ukochana! Walcz wespół ze swoimi obrońcami! Niech pod naszymi sztandarami za mę­stwem podąża zwycięstwo, a twoi wrogowie gasnący niech widzą twój triumf i naszą chwałę”. Żądamy wolności od komunistycznego Wandystanu, natychmiast!

 

3 .   J a k i e   s ą   n a s z e   p i e r w s z e   d z i a ł a n i a ?

Będziemy zwalczać Wandystan wszelkimi środkami, także zgodnymi z prawem. Ponieważ jednak lepiej jest, aby Naród nie był zmuszony poprzez swą desperację i wściekłą rozpacz do łamania obowiązującego prawa, naszym pierwszym żądaniem, skierowanym do Księcia i Mandragora Wandystanu, jest żądanie natychmiastowego zarządzenia referendum w sprawie załączonego projektu Konstytucji. Jeżeli żądaniu temu nie zostanie uczyniona za­dość w rozsądnym terminie, zawiążemy rokosz — poprzez walkę zbrojną do ostatecznego zwycięstwa! Poprzez nasze działania bezpośrednie będziemy sabotować wszelką obecność wandejską w sarmackiej przestrzeni publicznej. Nie wierzycie? To się przekonacie.

 

4 .   J a k   m o ż e s z   p o m ó c ?

„Wyrwij murom zęby krat! Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat! Aż zobaczyli, ilu ich — poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli uli­cami miast. Zwalali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten przeciw nam!”. Z Twoim popar­ciem będziemy silniejsi! Możesz pomóc w realizacji naszych celów między innymi:

ü      Podpisując naszą petycję w sprawie referendum: http://www.petycja.sarmacja.org/36/

ü      Dołączając do naszego projektu w Razem: http://www.razem.sarmacja.org/21/

ü      Dodając [B] przed swoim imieniem i nazwiskiem wszędzie, gdzie się da

ü      Dodając do swojej stopki na liście dyskusyjnej lub forum odsyłacz do naszej strony interne­towej http://bazylianie.googlepages.com/ oraz jedno z następujących haseł:

§        „Wolność od Wandystanu — natychmiast!”

§        „WONdystan!”

§        „Precz z Mandragoratem Sarmacji!”(1)

§        „Rozdeptać czerwone pająki!”

§        „Swandajcie stąd!”

§        „Nie płakałem po towarzyszu Wandzie”

§        „Sarmacja z Wandystanem! …się rozliczy!”

    (1)Mandragorat Sarmacji (TM) - po raz pierwszy uzyty przez diuka Kowalczykowskiego opisujacego oddanie sie w wandystanska niewole Narodu sarmackiego. ;) 

> Ustaw jedno z powyższych jako swój opis na Gadu-Gadu     

Rozpowszechniając powyższe hasła gdzie się da — także w „Wandei Ludu” (bez gwiazdko­wania), także jako odrębne artykuły. Niech poczują, że nie są mile widziani!

ü      Bojkotując „Wandeę Ludu”, za wyjątkiem przypadku opisanego powyżej. Nie publikuj własnych artykułów, nie komentuj cudzych

ü      Zwalniając z pracy mieszkańców Mandragoratu Wandystanu oraz kolaborantów publikują­cych w „Wandei Ludu” i współpracujących z reżimem komunistycznym

ü      Nie głosując na agenturalną Partię Pracy Sarmacji oraz kandydatów mieszkających na terytorium Mandragoratu Wandystanu  — wkrótce wybory, pamiętaj!

ü      Zachęcając przyjaciół, kolegów i znajomych do dołączenia do naszego grona!

 

5 .   N a s z   p r o j e k t   z m i a n y   K o n s t y t u c j i

Ustawa konstytucyjna

o niepodległości Mandragoratu Wandystanu

 

Art. 1. [Zmiana Konstytucji]

 

Skreśla się art. 4W, 5W, 7W, 9W, 20W, 27W oraz 50W Konstytucji Księstwa Sar­macji.

 

Art. 2. [Niepodległość Wandystanu]

 

Uroczyście ogłasza się całemu światu pełną wolność wewnętrzną Najjaśniej­szego Księ­stwa Sarmacji — zerwanie wszel­kich więzów łączących je z Mandragoratem Wandy­stanu.

 

Art. 3. [Przepisy końcowe]

 

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

V i v a t   S a r m a t i a !