Team Information

Contact
Qianyi Zhou
Qianyi.Zhou@gmail.com

Coach
Lin Liu

Where We Practice

Fremont Sports Complex