Presentació

Des de la Coordinació de Biblioteca, la coordinadora, Marisol Palacios ha impulsat aquest projecte que té com a objectiu promoure la recerca entre l'alumnat de Batxillerat. Aquest espai recull la documentació relacionada amb l'impuls als projectes d'investigació: el treball d'investigació és un treball de tipus individual en el qual l'alumne ha de fer una investigació sobre un tema determinat i orientat per un tutor.

Cada curs tots els departaments oferiran un mínim de tres projectes, sempre de manera voluntària. Els caps de departament es responsabilitzaran d'aquesta tasca. Els alumnes podran fer les seves pròpies propostes sempre que hi hagi un professor que els doni suport. Hi haurà una persona que coordinarà les actuacions (calendari, oferta de projectes i la seva assignació). Els projectes es vinculen a un departament i els tutela qualsevol dels seus membres. El projecte es desenvoluparà durant els dos cursos de batxillerat. Els alumnes que s'incorporin a 2n no poden fer-ho. El treball només es pot fer una sola vegada. 

El projecte ha de respondre als interessos dels alumnes, però ha de ser factible una investigació i ha d'afavorir que els alumnes puguin fer qualque aportació personal. La memòria tendrà una extensió màxima de 50 folis. Voluntàriament pot incloure una breu exposició del treball en francès o en anglès. S'exposa oralment davant un tribunal format per tres professors entre els quals no hi ha el tutor del projecte. L'exposició tendrà una durada màxima de 30 minuts i el tribunal tendrà 10 minuts per fer preguntes. 

La qualificació tendrà en compte l'opinió del tutor, la memòria i l'exposició.

Horari d'atenció de la coordinadora de projectes, Marisol Palacios: dimarts de 10.45 a 11.05 a la biblioteca

Subpàgines (2): Projecte Propostes 2012/2013