https://sites.google.com/site/batkkikt/home/im1.jpg?attredirects=0
Фундаментальною рисою сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації. Збільшення інформації та зростання попиту на неї призвели до появи окремої галузі людської діяльності, пов'язаної з автоматизацією переробки інформації.

Навчальна дисципліна "Комп'ютери та комп'ютерні технології" є однією з дисциплін, яка лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Метою дисципліни є: підготовка студентів до роботи на персональній ЕОМ з використанням пакетів прикладних програм, формування знань, умінь і навичок використання засобів сучасних технологій, формування навичок роботи у локальних і глобальних комп’ютерних мережах.

Завдання: полягає у вивченні теоретичних основ інформатики; загальних принципів побудови сучасної комп’ютерної техніки; використання системного та прикладного програмного забезпечення в інформаційних системах; набуття практичних навичок застосування новітніх інформаціно-комунікаційних процесів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

Знати:
  • структурну схему ЕОМ, призначення та загальні принципи функціонування її складових;
  • призначення та способи використання найнеобхідніших системних програм;
  • призначення, основні функції, принципи роботи прикладних програм загального використання (текстовий редактор, електронні таблиці, бази даних);
  • пріоритетні напрями застосування ЕОМ у своїй спеціальності, структуру, основні функції, принципи роботи спеціального програмного забезпечення;
  • основні функції та принципи роботи програмного забезпечення із споріднених спеціальностей, шляхи інтенсифікації роботи галузі;
  • технологію підготовки даних для вирішення завдання.
Вміти:
  • застосовувати ЕОМ з її програмним забезпеченням у навчальному процесі та на виробництві;
  • працювати в корпоративних мережах;
  • отримувати необхідну інформацію за допомогою Інтернету;
  • здійснювати елементарні операції з обслуговування пристроїв ЕОМ та інформації на її носіях за допомогою сервісних програм.