ส่งรายงาน Basic Service

1. รายเดือน คือ นับผลงานตัดยอดรายงานตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง สิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ  
และรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ได้แก่    

 1.1 A1.1 MCH=การเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 1.2 A1.2 MCH=การดูแลระหว่างคลอด 1.3 A1.3 MCH=ภาวะแทรกซ้อน.สาเหตุการตายของมารดาและทารก
1.4 A1.4 MCH=การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 1.5 A2.1 EXER_1 = ผลงานการออกกำลังกายของประชาชน 1.6 A2.2 EXER_2 = ผลงานการออกกำลังของ รร.,ชมรม, หน่วยงาน
 1.7 A3 ARIC+RABIES = ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันและวัคซีนพิษสุนัขบ้า 1.8 A4 EPI= ผลงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1.9 A5.1 NCD_DM= เบาหวานอายุต่ำกว่า 15 ปีและ 35 ปีขึ้นไป
 1.10 A5.2 NCD_HT= ความดันอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 35 ปี ขึ้นไป 1.11 A5.3 NCD_Heart = หลอดเลือดสมอง 1.12 A5.4 NCD_HTDM= ควบคุมป้องกันโรคความดันและเบาหวาน
 1.13 A6 AIDS= โรคเอดส์ 1.14 A7 ABNORMAL= ผู้พิการ 1.15 A8.1 MENTION1= โรคซึมเศร้า
 1.16 A8.2 MENTION2= ประเมินภาวะเครียด 1.17 A8.3 MENTION3= รูปแบบการให้บริการ 1.18 A9 ADULT= ผู้สูงอายุ
 1.19 A10 MARALIA= โรคมาลาเรีย 1.20 A11 TO BE NUMBER ONE= ยาเสพติิด 
 
    
 2. รายไตรมาส คือ นับผลงานทุก 3 เดือนครั้ง  และรายงาน ทุกวันที่ 5 ของเดือนแรก
ในไตรมาสถัดไป( ม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,ต.ค.) ได้แก่    
 2.1 B1 NUTRI= ภาวะโภชนาการ 2.2 B2 FP= วางแผนครอบครัว
 
    
3. ราย 6 เดือน หมายถึง นับผลงานทุก 6 เดือนครั้ง และรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนแรก
ในงวดถัดไป( เม.ย.,ต.ค.) ได้แก่    
 3.1 C1 ALC+SMOKE1= แอลกอฮอล์และบุหรี่ (ตจ01) 3.2 C2 ALC+SMOKE2= แอลกอฮอล์และบุหรี่ (ตจ02) 3.3 C3 SCHOOL= การเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน
 
    
4. ราย 12 เดือน คือ นับผลงานทุก 12 เดือนครั้งและรายงานวันที่ 5  ตุลาคม ของปีนั้นๆ ได้แก่    
 4.1 D1 EPISCHOOL= การฉีดวัคซีนในเด็กวัยเรียน 4.2 D2 EXSCHOOL= ตรวจสุขภาพในเด็กวัยเรียน

5.การสำรวจข้อมูลพื้นฐานปีละ 1 ครั้ง ณ เดือนตุลาคม ของทุกปี
 
ถ้ามีอะไรสงสัยให้สอบถามมาที่ งานข้อมูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
โทร 073-336026 ต่อ 336 หรือ มือถือ 081-8974932 คะ ขอบคุณมากคะ รมณ  วิริทธิ์ธร 
Comments