วิชา เครื่องมือกลเบื้องต้น

รหัสวิชา

2100 - 1007
ชื่อวิชา

เครื่องมือกลเบื้องต้น    
ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1    
หน่วยกิต

2 หน่วยกิต
จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำ่งาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน กลึง เจาะ  ตัด  ไส และ เจียรไนย์ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

3. เพื่อให้มีจิตพิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการทำงาน  การปรับตั้ง  การใช้งานเครื่องมือกลเบื้ิงต้น

2.กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ ตามแบบสั่งงาน

3. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน