The Titans

 
     
Coeus & Phoebe             Crius & Lapetus          Cronus & Rhea             Oceanus & Tethys              
                                   
                 Mnemosyne & Themis                                                                                     Hyperion & Theia