สมการบัญชี และการทำงบดุล

ชี้แจงบทเรียน

               เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ และปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนควร

               1.   ศึกษาสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา

               2.   ให้ผู้เรียนดาวน์โหลดตัวอย่างแต่ละเรื่องมาศึกษาให้เข้าใจก่อนทำแบบฝึกหัด

               3.   ให้ผู้เรียนดาวน์โหลดแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องมาฝึกทำและส่งเพื่อตรวจความถูกต้อง

ĉ
exam2.doc
(45k)
ณิชกรินทร์ วงศ์กลม,
16 ก.พ. 2554 03:04
ĉ
test2.doc
(63k)
ณิชกรินทร์ วงศ์กลม,
16 ก.พ. 2554 03:04
Comments