แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
บุคลากร
                              

                              นางวรรณา สิงห์ลอ
                ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
                              ครูชำนาญการพิเศษ
                                                                         
                             

                                นายยรรยง ธรรมวโร
                        ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  
                                    
   
                            นางสาวธัญณิชา ตุธรรม
                                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                                  

                             นางสุชาดา เรืองเดช
                         ตำแหน่ง พนักงานราชการ


                                 

                            ว่าที่ ร.ต.ภัคคีนัย วิชนี
                            ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

   
                                  

                         นางสาวพรพิมล ศรีนาค
                         ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

  


  
                                                                            
 


 


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปวช.

 - วิชาภาษาไทย
 - วิชาภาษาอังกฤษ
 - วิชาคณิศาสตร์
 - วิชาวิทยาศาสตร์
 - วิชาประวัติศาสตร์
 - วิชาเพศวิถีศึกษา
 - วิชาภาษาจีน
 - วิชาหน้าที่พลเมืองฯ
 
  ระดับปวส.

 - วิชาภาษาอังกฤษ
 - วิชาคณิศาสตร์
 - วิชาภาษาจีน