Consultoría Empresa Familiar

Mercantil
Constitución de Sociedades ou Comunidades de bens, convocatoria e asistencia a Xuntas, cambio de domicilio ou obxecto social, modificacións en órgano de administración, libros de actas etc...

Xestoría
Matriculacións Vehículos, Matriculacións Maquinaria Agrícola, Transferencias, Cancelacións Reservas de Dominio, Informes Datos e Impedimentos de Vehículos Xefatura de Tráfico, etc...

Laboral
Unha avogada laboralista dirixe un equipo formado por ela mesma e dous avogados.

Fiscal 
Un avogado fiscal con experencia como traballador da Axencia Tributaria dirixe tódolos asuntos relacionados con esta materia.

Contable
1) Llevanza e seguimento periódico da contabilidade mediante soporte informático, con suxeición á normativa establecida polo Plan Xeral de Contabilidade e demais Normativa vixente. 
2) Tramitación e presentación dos libros de Contabilidade, Diario, Inventarios, Balances no Rexistro Mercantil. 
3) Enchemento das Actas Sociais e Rexistro de Socios ou Accións, segundo o caso, nos libros oficiais correspondentes. 
4) Redacción e depósito da Memoria, Contas Anuais e Informe de Xestión no Rexistro Mercantil. 
5) Análise dos datos contables para axudar á empresa para optimizar a súa xestión. 
6) Dixitalización de facturas.