Dereito urbanístico

O Dereito urbanístico é unha rama do Dereito administrativo formada polo conxunto de normas xurídicas que regulan o urbanismo, a ordenación do territorio e o uso do chan, e por tanto fixan as concretas facultades e obrigacións do propietario do chan.