Cases Francesc Lalanne

- Tipus: Edificis residencials
- Estil: Modernisme
- Anys de construcció: 1907 - 1910
- Autor:
Arnau Calvet i Peyronill
- Adreça: Provença, 324 - 326 - BARCELONA - 08037
- Informació:

Aquestes cases  se les coneix també con casa Armenteras i casa Parellada. Són un exemple més de dos habitatges diferents resolts amb una façana unitària que dóna com a resultat aparent un únic edifici. Construït per a un mateix propietari, per un mateix arquitecte i acabats el mateix any, si bé començats en anys diferents.

Els dos edificis tenen en planta dimensions diferents a causa de les diferents dimensions dels solars. Les façanes estan resoltes de manera homegènia tant formalment com ornamentalment, si bé la major amplada de la número 326 permet l'aparició d'una gran tribuna centrada a la planta principal, mentre que a la casa del número 324 la tribuna es redueix a la mínima expressió i es col·loca a l'extrem de la façana. L'organització general de la façana es resol amb tres franges horitzontals, amb una planta baixa que actua com a sòcol corregut, les quatre plantes pis formen el cos central (on destaquen les tribunes esmentades i les formes i forja de les baranes dels balcons), així com la decoració amb motius florals de les llindes de totes les obertures. El coronament, format per un important ràfec que vola sobre diferents elements molt ornamentats que acaben la façana. Aquest important ràfec és el que dóna un caràcter unitari a l'edificació.

Les solucions ornamentals usades per Calvet tenen lligams, com en altres dels seus edificis, a experiències de l'arquitectura centreuropea contemporània, especialment la Sezession.

- Font: Cercador Patrimoni Arquitèctonic de l'Ajuntament de Barcelona
          (modificat) 

- Obrir mapa de situació
  


 - Rutes:   

      
  El Quadrat d'Or
      
  
 
- Observacions:A la casa número 324 hi ha la seu de la Fundació Jaume Bofill
Façana de les dues cases (números 324 i 326)

 - Fotografies:

 

Façana del número 324
   

Façana del número 326


Baixos, tribuna i balcó (núm. 324)Baixos i tribuna (número 326)


Portal (número 324)
 

Portal (número 326)
 Finestres dels baixos (número 326)
 

Tribuna vista des de sota (número 324)
 
Tribuna vista des de sota (núm. 326)
 
Balcons individuals i correguts
 
Façana (part superior) i ràfec
 

Ràfec vist de costat


 - Vestíbul i escala del número 324:

 Vestíbul vist des de l'entrada
 
Arrambador de ..........
 
......... ceràmica
 
Sostre del segon vestíbul
 
Sanefa amb rams de flors arrenglerats i esgrafiat de la paret
 

Vidrieres d'accés a l'escala
 

Escala amb columnes i escultura 

Forat de l'escala amb baranes de ferro colat i sanefes 

Arrambador de l'escala, amb motius florals
 

Escultura i vidriera
(vista des de l'interior)
 

Vestíbul vist des de l'interior, amb les dues portes de fusta
 

Portes de fusta i .....
 

reixes de ferro forjat

 - Vestíbul i escala del número 326:


 Vestíbul vist des de l'entrada
 

Sostre del primer vestíbul 

Sanefa amb flors ordenades alternativament i esgrafiat de la paret 

Columna i escala (amb arrambador i barana de ferro colat) 

Arrambador del vestíbul de l'escala (amb forma d'onades i motius florals)
 

Vestíbul i portes de fusta (vist des de l'interior)


 - Detalls de la façana, vestíbuls i escales:


Portal (sanefa decorada amb fulles i fruis d'eucaliptus) i mènsula floral

Balcó de pedra amb mènsules florals
Coronament de la tribuna doble amb motius vegetals


Cantonada de les tribunes amb motius florals


Reixa de ferro forjat de les portes d'entrada
 

Grua d'hissar mobles, de ferro forjat
 

Escultura-fanal a l'inici de l'escala
 
Detall floral de l'esgrafiat del vestíbul
 

Sanefa esgrafiada sota l'escala
 
Barana de ferro colat
 

Finestra de l'escala amb reixa de ferro forjat
 

Finestra de vidres de colors i descansador
 
Porteria
 

Porta de veïns, amb ........
 

..... espiell .....
 

..... timbre i .....
 
.... agafador (tots de metall)
 

Agafador de metall de la vidriera
 
Vidre decorat amb motius vegetals
 

Porta d'acces als baixos (des del vestíbul)