Casa Pere Salisachs - Interior

   
    Tornar a la pàgina principal de la Casa Pere Salisachs             
  Tornar al districte La Dreta de l'Eixample                               Tornar a l'ÍNDEX - Interior:

- Vestíbul:
Vist des de l'entrada

 


 
Cancell de fusta i vidre (separació del vestíbul de l'escala). Mosaic: Mosaic romà ...
... obra de Lluís Brú ...


... amb motius florals.
Detalls ...


... dels ...


... mosaics.

. Arrambadors: De marbre amb sanefa de esgrafiat de color verd

Detall de la sanefa:
dos nens amb mig cos de peix que bufen cargols de mar

Arrambador amb un altre sanefa esgrafiada

 
. Sostres: Arcs i primer i segon sostre
 
Sostre amb pintura central i guixeries pintades

Al·legoria de les arts plàstiques: Arquitectura, Escultura i Pintura

Petxina amb formes vegetals
 
Sostre amb flors a l'interior del marc central i vorejat de motius vegetals
 
. Cancell:

De fusta modelada, vidres i forja, que separa el vestíbul de l'escala

 
Detall de ferro forjat amb motius florals

. Escala:
Inici de l'escala, amb l'ascensor a la dreta
. Ferro forjat: Inici de la barana de l'escala
Reixa del replà amb ...
... motius vegetals i ...... florals.

Reixa de l'ascensor i ...

... detall.
 
. Vitralls: Tres vidrieres de vidres emplomats i  ...
 
... de colors, amb motius vegetals i florals.
 
Una vidriera complerta

Detall central
 
Detall del oval superior
 

Gran finestral amb vidres gravats de tres colors
 
. Portes: De fusta cisellada i

... espiell, timbre i agafador de metall
. Arrambadors i sanefes: Estucats ...
... al foc, amb sanefes vegetals ...
... de color verd.
 

Sanefa esgrafiada sota les voltes
. Celobert:Amb les obertures dels replans i ...
 
... les finestres ...
 
... amb les llindes i sanefes ......
esgrafiades amb motius vegetals.

Paret amb figures ...
 
... esgrafiades de ...

... color verd.
. Sortida:

Vestíbul i porta del carrer