THÔNG BÁO

các xã, phường lấy danh sách đối tượng bảo trợ xã hội về đối chiếu tải về từ file: danh sách doi tuong bảo trợ tính đến ngày 05.9.2018


ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 9, 2018, 7:34 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2015, 6:09 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 14, 2018, 7:18 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 25, 2018, 2:01 AM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Mar 8, 2018, 7:53 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 21, 2018, 12:22 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 18, 2018, 5:29 AM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 27, 2018, 6:58 PM
Comments