THÔNG BÁO

Thực hiện nội dung chi chăm sóc sức khỏe bân đầu cho học sinh năm học 2016 - 2017 để nghị những trường học có đủ điều kiện trích chuyển kinh phí chi CSSKBĐ làm mẫu 01 (danh sách nhân viên y tế trường học)
Mọi thủ tục biểu mẫu được đính kèm file TT CSSKBĐ.rar phía dưới
                   các trường có vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với ông Lương Sơn Hà (SĐT: 0967 550 055)
Nguồn kinh phí tính trích chuyển chi CSSKBĐ cơ quan BHXH chỉ tính trích chuyển trong năm tài chính, đề nghị các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện lập mẫu 01 theo mẫu đính kèm gửi về BHXH trước ngày 30/3/2017 để BHXH thành phố có căn cứ tiến hành ký hợp đồng và xin dự toán kinh phí. Đơn vị nào không đề nghị thanh toán BHXH sẽ không theo dõi kết dư số liệu để trích chuyển năm sau.

ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2015, 6:09 PM
Ĉ
DK04.xls
(18k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Nov 29, 2015, 6:05 PM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
May 24, 2016, 12:57 AM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 27, 2015, 6:38 PM
ċ
TT CSSKBĐ.rar
(33k)
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2016, 3:11 AM
Comments