THÔNG BÁOCác Xã, Phường lấy dữ liệu load file" Người cao tuổi, Người khuyết tật, mồ côi"  về đối chiếu làm căn cứ dữ liệu gốc để tiến hành làm tăng giảm theo đúng đối tượng đang quản lý năm 2018
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 26, 2014, 6:08 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Sep 22, 2015, 6:09 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 28, 2017, 7:06 PM
ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 28, 2017, 1:58 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Aug 28, 2017, 1:58 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Dec 14, 2017, 1:35 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Dec 14, 2017, 1:35 AM
Ĉ
Bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai,
Dec 14, 2017, 1:35 AM
Comments