ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

สามารถเลือก download ได้โดยการ Click ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 

 

 

 

สามารถ Click เพื่อ Download

คู่มือหลักสูตร การวัดและประเมินผล ได้จาก Links ดังนี้

 

>> คู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ <<

>> คู่มือแนวทางการพัฒนา การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ <<

>> หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


Comments