Sunday Mass Slide Shows

 CÁC BÀI ĐỌC VÀ PHÚC ÂM CÁC NGÀY CHÚA NHẬT
ć Cac Bai Doc-Phuc Am Va Chu De Le CN XV THUONG NIEN NAM A.ppt
View Download
  3102k v. 2 Jul 10, 2014, 4:49 AM Becky Tran
 NHÓM A THÁNH LỄ THỨ BẢY 6:30PM
ć D.L Nhóm A.ppt
View Download
  368k v. 2 Jul 9, 2014, 7:46 PM van nguyen
ć H.L Nhóm A.ppt
View Download
  1270k v. 2 Jul 9, 2014, 7:46 PM van nguyen
ć K.L Nhóm A.ppt
View Download
  431k v. 2 Jul 9, 2014, 7:46 PM van nguyen
ć N.L Nhóm A.ppt
View Download
  919k v. 2 Jul 9, 2014, 7:46 PM van nguyen
 NHÓM B THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6:30AM
ć D.L Nhóm B.ppt
View Download
  400k v. 2 Jul 9, 2014, 7:47 PM van nguyen
ć H.L Nhóm B.ppt
View Download
  307k v. 2 Jul 9, 2014, 7:47 PM van nguyen
ć K.L Nhóm B.ppt
View Download
  439k v. 2 Jul 9, 2014, 7:47 PM van nguyen
ć N.L Nhóm B.ppt
View Download
  345k v. 2 Jul 9, 2014, 7:47 PM van nguyen
 NHÓM C THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 3:15PM
ć D.L Nhóm C.ppt
View Download
  1187k v. 2 Jul 12, 2014, 3:10 PM van nguyen
ć H.L Nhóm C.ppt
View Download
  459k v. 2 Jul 12, 2014, 3:10 PM van nguyen
ć K.L Nhóm C.ppt
View Download
  2880k v. 2 Jul 12, 2014, 3:10 PM van nguyen
ć N.L Nhóm C.ppt
View Download
  1533k v. 2 Jul 12, 2014, 3:10 PM van nguyen
 NHÓM D THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 7:00PM
ć D.L Nhóm D.ppt
View Download
  952k v. 2 Jul 9, 2014, 7:48 PM van nguyen
ć H.L Nhóm D.ppt
View Download
  819k v. 2 Jul 9, 2014, 7:48 PM van nguyen
ć K.L Nhóm D.ppt
View Download
  2769k v. 2 Jul 9, 2014, 7:48 PM van nguyen
ć N.L Nhóm D.ppt
View Download
  1533k v. 4 Jul 12, 2014, 3:06 PM van nguyen
 ĐÁP CA CHUNG CHO CÁC THÁNH LỄ
ć Ð.Ca T.V 64-A.ppt
View Download
  450k v. 2 Jul 9, 2014, 7:46 PM van nguyen
Comments