โรงเรียนบ้านสันหลวง

 


โรงเรียนบ้านสันหลวง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต ๒

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


คำขวัญของโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนความรู้ เคียงคู่ชุมชน

สีประจำโรงเรียน

                                              “เหลือง แดง

    สีเหลือง   หมายถึง       คุณธรรม  ความดีงาม

    สีแดง        หมายถึง      ความฉลาด  ความรอบรู้

      

โรงเรียนบ้านสันหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 153  หมู่ที่ 1 ตำบลนาโป่ง 

อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


              โรงเรียนบ้านสันหลวงจัดตั้งเมื่อวันที่ 21  มีนาคม ปีพุทธศักราช  2482  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา


    
                                       

Comments