>>>>เป้าหมายการเรียนรู้และพัฒนา
1. ชุมชนอยู่ดีมีสุขสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
2. ศูนย์การเรียนรู้อยู่ในชุมชน
3. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
4. แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ขยายหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนในอำเภอ/จังหวัด/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ/อนุภมิภาค/ภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก

>>>> กระบวนการเรียนรู้ยึดหลักอริยสัจ/เศรษฐกิจพอเพียง
1. ศึกษาปัญหาตามต้องการ (พอประมาณ)
2. ศึกษาสาเหตุปัญหา (มีเหตุผล)
3. กำหนดทางแก้/มีเหตุผล/แผนฯ
4. การแก้ไขปัญหา ภูมิคุ้มกันที่ดี การเรียน/ปฏิบัติจริง

>>>>หลักการจัด กิจกรรม
1. ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.เอาชุมชนเน้นฐาน
3. เอาวิถีชีวิตเป็นโจทย์/เนื้อหา
4.เรียนรู้/ปฏิบัติจริง/ใช้ได้จริง
5.บูรณากิจกรรมการเรียนกับวิถีชีวิต
6.ยึดหลักร่วมคิด/ตัดสินใจ/เรียนรู้/ปฏิบัติจริง/รับผลประโยชน์/ประเมินผล/ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7.ภาคีเครือข่ายร่วม/ส่งเสริม
8.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                 1. การลดรายจ่าย  โดยได้ปลูกผัก การลดสุรา   รณรงค์การใช้รถยนต์คันเดียวกัน  หากไปทางเดียวกัน และการส่งเสริมการใช้รถจักรยาน เพื่อประหยัดพลังงาน รวมทั้งการลดการใช้พลังงาน อาทิเช่น ใช้ฟืน ถ่านในการประกอบอาหาร

                                2. การเพิ่มรายได้  โดยมีอาชีพเสริม ซึ่งปลูกผัก และเลี้ยงหมู วัว ไก่ ปลา ไว้เพื่อบริโภคและหากผลผลิตเหลือก็จะจำหน่าย รวมทั้งการใช้ปุ๋ยชีวภาพ   การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค และการใช้เศษวัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ (นวัตกรรม) เช่น การสร้างโรงสีชุมชน การจัดทำปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต โดยเริ่มจากการแจกจ่ายให้คนในครัวเรือนและชุมชน

                                3.การประหยัด
                                   – สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
                                   – การรวมกลุ่มเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร โดยใช้มูลสุกรเป็นปุ๋ย เพื่อใส่พืชไร่ และลดมลพิษ

                                 4.  การเรียนรู้  
มีการถ่ายทอดความรู้หลังจากอบรมให้ชาวบ้านรู้ และมีการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน เช่น การเรียนรู้เรื่องการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ  การจัดทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของตำบล และการใช้เศษวัสดุต่าง ๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ (นวัตกรรม) เช่น      การจัดทำปุ๋ยหมัก/ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต โดยเริ่มจากการแจกจ่ายให้คนในครัวเรือนและชุมชน
                                   5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
            

                          6. การเอื้ออารีต่อกัน  โดยส่งเสริมความสัมพันธ์กัน ดังนี้

                                – รวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของตำบล โดยสนับสนุนการแห่ต้นเทียนพรรษาของตำบลเป็นประจำทุกปี  การปฏิบัติธรรม การทำบุญเลี้ยงพระ การเดินเทิดพระเกียรติ  และการไม่เที่ยวนอกบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดอุบัติเหตุ
                                – ลงแขกทำงาน เพื่อช่วยเหลือกัน โดยไม่คิดค่าจ้าง/ค่าแรง
                                – ส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ โดยขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล
                                – จัดสรรเงินทุนการศึกษา  จากสวัสดิการกองทุนหมู่บ้าน
                                – สนับสนุนเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เข้าโรงพยาบาลยามเจ็บป่วยของกองทุนสตรี
                                - ส่งเสริมและจัดหาทุนเพิ่มโดยได้จัดกิจกรรมในการจัดเลี้ยงของกองทุนต่าง ๆ
                                – มีการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นเจ้าภาพงานศพของชาวบ้าน และมีการจัดทำฌาปนกิจของหมู่บ้านและตำบล
                                – ในกรณีที่ขอกู้เงินจากกองทุนต่าง ๆ  จะห้ามกู้เงินสำหรับผู้ที่ติดยาเสพติด           
                                – จัดและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา การรักษาและคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี เช่น การทำบุญเลี้ยงพระ การไหว้ครูพ่อแก่ เป็นต้น
                               - ปลูกฝังค่านิยมในการพึ่งพาตนเอง และขยายความรู้สู่ชุมชน