หลักสูตรด้านอาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

 

ระดับชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต

หมายเหตุ

ช่วงชั้นที่ 3

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

 

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

 

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้

แผนการสอน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ง31201     

คอมพิวเตอร์

40

1

 

 

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ง32201     

คอมพิวเตอร์

40

1
มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ง33201     

 

 

 

คอมพิวเตอร์

 

 

 

40

 

 

 

1

 

Comments