ประวัติคริสตจักร

คริสตจักรบ้านโป่ง

คณะ                       ดิไซเปิ้ลอ๊อฟไคร้ส (Disciple of Christ)

สถานที่ตั้ง            73 ถนน โฆษิตสกุล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร 032-201288

สังกัด                     ภาค 11 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ประวัติ

คริสเตียนรุ่นแรกที่เริ่มก่อตั้งคริสตจักรบ้านโป่ง คือ นาย ซุ่นเฮง โรจนวงศ์ ชาวบ้านชอบเรียกท่านว่า หมอเฮง ท่านรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 1910 รับศีลก่อนครูเพ่ โกแวร์ถึง 8 เดือนและก่อนผู้ปกครองทะนง อาจหาญที่รับพร้อมกับหมอแสวง สืบเสาะ ถึง 5 ปี สองท่านนี้ได้ออกนามรับบัพติศมา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 1915 นับเป็นคนเก่าแก่รองจากท่านครูบุญนาค กลิ่นหอม และครูแหวว สหัสสานนท์เพียง 4 ปี เป็นคริสเตียนรุ่นแรกๆ ที่หมอและแหม่มคล๊าร์กเก็บเกี่ยวมาได้

หมอเฮงเป็นพี่ชายของพลตรี นายแพทย์ สงวน  โรจนวงศ์ ซึ่งเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งและเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธีคล๊าร์กอนุสรณ์ น้องสาวของท่านคือคุณสนอง อาจหาญ(โรจนวงศ์) ภรรยาของผู้ปกครอง ทนง อาจหาญ ลูกศิษย์มือขวาของแหม่มคล๊าร์ก ในเรื่องการทำคลอดคนทั่วไปเรียกท่านว่าเจ๊จูคนจีนเรียกว่าอาจูเจ๊ คุณสนอง หรือเจ๊จูนี้ ทำงานประจำอยู่ที่อุปกรณ์นารีสถาน โรงพยาบาลมิชชั่นนครปฐม ต่อมาภายหลังท่านและสามีคือ ผู้ปกครองทนง อาจหาญ ได้ย้ายกิจกรรมาเปิดสถานผดุงครรภ์ที่บ้านโป่ง ใช้ชื่อว่าอุปกรณ์นารีสถาน ก็เป็นโอกาสที่นอกจากทำการคลอดบุตรชาวบ้านแล้วยังได้ประกาศพระกิตติคุณอีกด้วย การนมัสการที่เคยนมัสการเวียนกันตามบ้านผู้เชื่อ จึงได้มานมัสการที่อุปกรณ์นารีสถานนี้เป็นศูนย์กลาง

ประมาณปี  1956 ภาค 11 ได้จัดการเช่าซื้อห้องแถวใกล้วงเวียนสถานีรถไฟเลขที่ 302-304 จัดอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นศาลาธรรม ชั้นบนจัดให้เป็นที่พักของนายศาลาธรรม ชั้นล่างเป็นห้องสมุดและห้องนมัสการขึ้นอยู่กับภาค 11 จัดการและให้คริสตจักรจีนนครปฐมดูแลด้วย เหตุว่าคริสเตียนกลุ่มนี้เป็นคนจีน หรือเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ การเทศนาหากไม่มีครูศาสนาอยู่ประจำ ก็ได้ผู้ประกาศจากคริสตจักรจีนนครปฐม คริสตจักรบำรุงธรรม คริสตจักรสามแยก คริสตจักรแหลมกระเจา และคณะกรรมการดำเนินงานภาค ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วย

ครูศาสนาที่เคยรับใช้อยู่ที่ศาลาธรรมบ้านโป่ง มีอาทิ อ.วิวัฒน์ วงศ์สันติชน, อ.โพธิ์ ถิ่นวงศ์ญวน, อ.สุวิมล ธุวนิมิตรกุล, อ.สว่าง กองพรหม, อ.ถวัลย์ อารีญาติ

กำลังสำคัญของคริสตจักรบ้านโป่ง นอกจากหมอเฮง,หมอจู คุณเจ้เฮียง แซ่ซื้อ และคุณติ้น แซ่จัง ยังมีคุณวราเพ็ญกิ่งกาญจน์ และบุตรธิดา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและจริงจังในการรับใช้ โดยคุณวรา เพ็ญกิ่งกาญจน์ นอกจากจะเป็นผู้นำการนมัสการแล้ว ท่านยังเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดศาลาธรรมในสมัยนั้นยามที่ศาลาธรรมขาดครูศาสนาอีกด้วย จากนั้นท่านก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อประมาณ ปี ค.ศ.2002 เจ้าของห้องแถวที่ศาลาธรรมได้ทำสัญญาเช่าไว้ ได้บอกเลิกสัญญา ทำให้ศาลาธรรมต้องย้ายไปเช่าที่บ้านเลขที่ 73 ถนนโฆษิตสกุล และต่อมาก็ได้รวบรวมซื้อที่นั่นด้วย


ค.ศ.2550 - ปัจจุบันมีศิษยาภิบาลคือ ศจ.มานะ หนูมา